obsah

Rejstřík trestů Praha

Dotazy a odpovědi z workshopu Evidence přestupků

 

 

V rámci diskuse na jednotlivých workshopech byly položeny níže uvedené dotazy.

 

 

 

Dotaz

Jak bude probíhat autentizace, pokud budeme napojeni prostřednictvím CzP?

Odpověď

V případě napojení do systému CzP, probíhá autentizace a autorizace uživatelů, připojením do centrálního adresáře JIP (Jednotný identitní prostor), prostřednictvím webových služeb KAAS (Katalog autentizačních a autorizačních služeb) pomocí certifikátu.

Pro zřízení certifikátu, je nutné uzavřít smlouvu o poskytování certifikačních služeb, k přihlašování do projektu Czech POINT.

 

 

Dotaz

Jakým způsobem bude probíhat autorizace organizace prostřednictvím přímé webové služby, včetně zaměstnaneckých přístupů, a zabezpečení?

Odpověď

Zvažujeme využití autentizace/autorizace pomocí certifikátů, které vydává ISZR pro vaše informační systémy, tím by odpadla i nutnost nové registrace. Zaměstnanecké přístupy řeší každý úřad individuálně. Pro nás je důležitá autorizace/autentizace, a identifikace organizace jako takové, ne zaměstnanců.

Zabezpečení celé elektronické komunikace včetně dat, bude v rámci zachování ochrany před jejich nežádoucím únikem „šifrované“, a to jak na IP adresách vůči organizacím, tak i prostřednictvím certifikátů.

 

 

Dotaz

Jak bude řešena identifikace přestupce (člověka, který spáchal přestupek)?

Odpověď

Správní orgány, které odesílají záznam o přestupku, jsou ze zákona povinni ověřit všechny údaje, které budou do ISEPu vkládat. Je tedy na příslušných správních orgánech, aby si údaje ověřily. Z tohoto důvodu RT zavrhl variantu AIFA. Správní orgán si musí povinné údaje zjistit prostřednictvím evidence obyvatel. Rejstřík trestů plní funkci správce systému a nepřebírá odpovědnost za to, zda údaje ze strany správních úřadů jsou správné a úplné.

 

 

Dotaz

Jak to bude s blokovými pokutami?

Odpověď

Zákon stanoví, že v případě, kdy uloží blokovou pokutu strážník městské policie, tak informace do ISEP vkládá příslušný obecní/městský úřad. Výjimka je stanovena pro městské policie statutárních měst. Způsob řešení bude pravděpodobně na rozhodnutí vedení příslušných měst či obcí, které mají zřízenu městskou policii, které může rozhodnout, že do evidence bude přestupky zapisovat přímo městská policie a samozřejmě k tomu vytvoří podmínky. Pochopitelně každé město či obec k tomu může přistupovat jinak. Zákon stanoví jasnou odpovědnost, kterou nese příslušný obecní/městský úřad.

V případě blokových pokut uložených Policií ČR bude přestupky zapisovat Policie ČR. 

 

 

Dotaz

Evidence přestupků má vliv na zvýšené náklady. Bude schválena nějaká částka?

Odpověď

Na základě důvodové zprávy k zákonu č. 204/2015 Sb., nemá Evidence přestupků finanční dopad na příslušné správní orgány. Tudíž nelze předpokládat navýšení příslušných rozpočtů správních orgánů z důvodu zavedení evidence přestupků.

 

 

Dotaz

Jak to bude s vaším softwarem, pokud by se město rozhodlo nakoupit tablety nebo chytré telefony k využití strážníkům městské policie?

Odpověď

Nebudeme poskytovat mobilní aplikaci, která se připojí k  ISEPu.

 

 

Dotaz

Zjišťovali jste si, kolik firem dodává IS k Evidenci přestupků? Budete tyto firmy kontaktovat, co se týká webového rozhraní?

Odpověď

Neplánujeme a nepředpokládáme, že by Rejstřík trestů kontaktoval dodavatelské firmy. Stejně tak Rejstřík trestů nepředjímá, jakým způsobem budou jednotlivé správní orgány řešit přístup do ISEP a jaké možnosti technického řešení zvolí.  Jakmile bude připravena definice webového rozhraní, tak ji poskytneme všem oprávněným subjektům.

 

 

Dotaz

Kdy dostaneme k dispozici definici webového rozhraní?

Odpověď

Budeme se snažit, aby definice webového rozhraní byla uveřejněna, co nejdříve. Nejpozději však bude k dispozici po podpisu smlouvy na vytvoření ISEP, tj. na přelomu května a června 2016. Tuto informaci samozřejmě zveřejníme.

 

 

Dotaz

Předpokládáte nějakou diskusi, než vytvoříte definici parametrů WS?

Odpověď

Parametry jsou dané zákonem, jde spíš o technologii.

 

 

Dotaz

Vy počítáte striktně pouze s jednou možností – CzP nebo WS? Bude možno využívat obě služby?

Odpověď

Bude možná kombinace obou variant technického řešení. 

 

 

Dotaz

Mohlo by do Evidence přestupků přistupovat více aplikací za jeden úřad?

Odpověď

Technicky v tom problém nevidíme, pokud nemáte centrální WS. Všechny aplikace, ale musí mít právo přistupovat do Evidence přestupků.

 

 

Dotaz

Bude nějaký pilotní program, abychom si mohli  ISEP vyzkoušet?

Odpověď

Současně s dodání ISEPu bude dodáno i testovací prostředí, kde si bude možné provoz otestovat.

 

 

Dotaz

Počítáte s variantou, že se některý z neúspěšných uchazečů odvolá k ÚOHS?

Odpověď

Tato skutečnost se samozřejmě může nastat. Máme samozřejmě připraven „krizový“ scénář. Naší povinností je zajistit vytvoření prostředí pro vkládání a editování přestupků do Evidence přestupků od října letošního roku.

 

 

Dotaz

Předpokládáte, že se vám budou vracet osoby jednoznačně ztotožněné i proti nereferenčním údajům? Z praxe obecních policií nemají v řadě případů k dispozici kompletní sadu údajů – co pak? Oni je nezapíší?

Odpověď

Pokud se bude jednat o občany České republiky, tak tam by měly Základní registry zajistit, že se data vracejí v pořádku. Pokud se jedná o cizince, kteří nejsou zaevidovaní v Agendových informačních systémech (AISEO A AISCIZ), tak budeme zapisovat to, co nám úřady pošlou.

Samozřejmě bude muset být stanoven rozsah údajů, který bude povinný, které nám správní orgány budou muset poslat, ale nedokážeme je ověřit, jestli jsou správné nebo ne.

 

 

Dotaz

Kdo nám  zaplatí webové rozhraní a další věci, které jsou s tím spojeny? Je to přenesená působnost státu.

Odpověď

Tyto náklady si ponese zadavatel/objednatel, tj. správní orgán. Záleží na smlouvách, které má příslušný správní orgán uzavřeny na technickou podporu svých informačních systémů, tj. zda v rámci těchto smluv je např. změna/úprava IS v případě legislativní změny zdarma. 

 

 

Dotaz

Když budeme využívat WS, tak co se tam bude posílat, celý průběh nebo až finální část?

Odpověď

Údaje, které budou evidovány v Evidenci přestupků, stanoví zákon, a to konkrétně ustanovení § 16i zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.

 

 

Dotaz

Kraj nebo soud může naše rozhodnutí zrušit. Pamatuje se na tuto variantu v ISEP?

Odpověď

Ano, s touto variantou počítáme. Do ISEP budou zapisovány pravomocné rozhodnutí.

 

 

Dotaz

Kdo zodpovídá za chybný zápis přestupku?

Odpověď

Za správnost údajů odpovídá správní orgán, který je povinen do ISEP údaje vložit. V případě, pokud dojde k chybnému zápisu do evidence přestupků, tak účastník přestupku může podat námitku vůči tomuto chybnému zápisu přímo na konkrétní úřad, který tento chybný zápis provedl. Tím pádem se neobrací na Rejstřík trestů, ale na ten konkrétní úřad, který přestupek zapsal.

 

 

Dotaz

Jsem v tuto chvíli přestupce (občan) a chci vědět, jestli mám v Evidenci přestupků nějaké záznamy, jak to zjistím? A bude možné si podat žádost přes CzP?

Odpověď

Občan si bude moci požádat o informace, které jsou o něm vedeny v Evidenci přestupků na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Přes CzP zatím možnost takového podání není, ale počítáme s tím, že bychom v rámci rozvoje umožnili podání žádosti prostřednictvím datových schránek, ale předtím budete moci využít webový formulář.

Je třeba si uvědomit, že evidence přestupků není primárně určena pro veřejnost, ale má sloužit jako informační zdroj pro orgány veřejné moci při jejich rozhodování.

 

 

Dotaz

Bude v Evidenci přestupků funkce, že by bylo možné vyjet tzv. ,,pověsti ‘‘. Bude tam možnost podpořit takový druh agendy? Například Policie ČR, soudy toto vyžadují.

Odpověď

Soudy i policie budou mít přístup do Evidence přestupků. Nicméně v evidenci budou pouze přestupky, o kterých tak stanoví zákon. Nelze říci, že orgány činné v trestním řízení již nebudou institutu tzv. zpráv o pověsti z místa bydliště vyžadovat. Nicméně by tato administrativa měla být snížená, vzhledem k tomu, že primárním zdrojem těchto informací by měla být právě evidence přestupků. 

 

 

Dotaz

V Evidenci přestupků bude stav nula, nebo se budou do EP zapisovat i historické přestupky?

Odpověď

Do evidence se budou zapisovat přestupky spáchané od 01. 10. 2016, k tomuto datu nabývají účinnosti příslušná ustanovení zákona.

 

 

Dotaz

Myslíte, že byste mohli veřejně napsat, že se chystá EP a že je to legislativní změna, abychom se nemuseli hádat s našimi dodavateli?

Odpověď

Informace o evidenci přestupků budeme samozřejmě průběžně zveřejňovat. Je dobré sledovat naše webové stránky. Předpokládáme rozsáhlou informační a komunikační kampaň, jejíž součástí jsou také tyto workshopy.

 

 

Dotaz

Budou moci vstupovat pomocí nabízeného rozhraní i městské policie nemagistrátních měst?

Odpověď

V  současné době se nám objevují dotazy ve vztahu k městským policiím nestatutárních měst. Otázku městské policie momentálně řešíme a intenzivně hledáme cestu. Jak už bylo řečeno výše, tak předpokládáme, že pokud vedení příslušného města nebo obce si to nastaví tak, že do ISEP budou údaje vkládat přímo městské policie, tak v tom nevidíme problém. 

 

 

Dotaz

Jaké jsou cesty k získání informace o recidivě pachatele v případě, že strážník potřebuje rychle získat tyto informace?

Odpověď

V případě že městská policie bude napojena na ISEP, má dvě možnosti:

- využije tabletu případně mobilního zařízení (online aplikace), které má propojené se svým informačním systémem

-  vyřeší předání informací prostřednictvím spojení se svojí operační centrálou.

Rejstřík trestů nebude dodávat žádnou mobilní aplikaci.

 

 

Dotaz

Lze časově odhadnout, jak dlouho bude trvat získání opisu z Evidence přestupků?

Odpověď

Pokud zadá strážník žádost o opis prostřednictvím telefonu, je to na rychlosti operátora. Pokud strážník podá žádost prostřednictvím mobilní platformy (tabletu, mobilního zařízení, které je napojeno na svůj IS), tak by měl strážník získat informaci ihned.

 

 

Dotaz

Bude zpracování žádostí probíhat automaticky?

Odpověď

Ano, zpracování žádostí bude plně automatizované, s manuálním zpracováním nepočítáme. Cizinci budou také zpracováni automaticky.

 

 

Dotaz

Kdo je cizinec a jak budete mít garantováno, že je to cizinec. Budete držet pouze aktuální stavy?

Odpověď

Předpokládáme, že budeme držet aktuální stavy. Za cizince považujeme takovou osobu, která je evidovaná v Agendovém informačním systému cizinců nebo osobu, která v tomto systému není, a nemůžeme ji v žádném systému ověřit.

 

 

Dotaz

Takže budete vytvářet ,,ufonce“- osobu, která má vztah k ČR, ale není evidovaná agentovým systému Policie ČR?

Odpověď

Pokud taková osoba spáchá přestupek, a tento přestupek bude muset být evidovaný, tak i takovou osobu budeme muset evidovat.

 

 

Dotaz

Máte v tomto projektu nějaký způsobem zapracované eGON Service Bus, komunikaci v rámci ZR a ztotožňování osob? Abychom se mohli v rámci WS připojit napřímo?

Odpověď

Dáme vám WS, která bude napřímo k dispozici, ale napojení na eGON Service Bus nejspíše nebude.

Uvažovali jsme o využití této služby, ale hledáme cestu, která bude schůdná pro všechny. Nebráníme se zjednodušení, ale musí to být akceptovatelné řešení pro většinu.

Pokud bude cesta přes eGON Service Bus výhodná pro Policii ČR, nebráníme se na toto téma sejít a probrat možnosti. Nicméně v současné době s tímto nepočítáme, do budoucna, pokud okolnosti ukážou, že by to bylo vhodné řešení, tak o tom můžeme v rámci dalšího rozvoje ISEP.

 

 

Dotaz

Jaké budou hledací algoritmy v ISEP?

Odpověď

Předpokládáme 100% shodu. Hledací algoritmy budeme dále konzultovat s vybraným dodavatelem informačního systému v rámci úvodního projektu a samotné realizace ISEP.

 

 

Dotaz

Co se týče přístupu, předpokládáme, že s vámi budeme podepisovat nějakou smlouvu. Jak je to s dostupností služeb?

Odpověď

V rámci zadávacích podmínek máme nastaveny SLA, v rámci kterých nepředpokládáme delší výpadek než 4 hodiny.

Uzavření smlouvy nepředpokládáme, neboť oprávněné subjekty jsou definovány zákonem a tudíž jejich oprávnění vzniká na základě zákona.

 

 

Dotaz

Když si budete osoby ztotožňovat, znamená to, že máte povinnost logovat. Budete tedy logovat naše dotazy? Přemýšleli jste nad blokací dotazů?

Odpověď

Počítáme s blokací určitých dotazů v souladu se zákonem.

 

 

Dotaz

Jak jsou definované výstupy z  IS?

Odpověď

Počítáme jak s .xml, tak s  .pdf výstupy.

 

 

Dotaz

Rádi bychom využívali funkcionality, která by se týkala evidenční ochrany tzv. vyrozumění některých objektů, že na ně byl učiněn dotaz - což je opak blokace.

Odpověď

Počítáme s tím, že s bezpečnostními složkami státu, kterých se týká evidence nebo blokování, budeme ještě jednat. ISEP bude samozřejmě splňovat veškeré funkcionality, jak předpokládá zákon. 

 

ePodatelna