obsah

Rejstřík trestů Praha

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.


Informace o provádění některých ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "zákon")

 

Osoba, která žádá o poskytnutí informace (dále jen "žadatel"), nemusí svou žádost odůvodňovat ani prokazovat, jaký zájem na informaci má. Je věcí úvahy, jakým přiměřeným způsobem se poskytne požadovaná informace. Přihlíží se přitom k povaze informace a možnostem jejího využití, k tomu, jakou formou byla žádost o poskytnutí informace podána, popřípadě i k tomu, zda a kde již byla informace zveřejněna. To neplatí, trvá-li žadatel na přímém poskytnutí již zveřejněné informace.

Pod pojmem "vnitřní pokyny a personální předpisy” dle § 11 zákona se rozumějí interní normativní instrukce (směrnice), které nejsou obecně závazné, vyplývají ze vztahů nadřízenosti a podřízenosti a mají působnost omezenou na osoby v určitém služebním postavení.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně,a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení na shora uvedená kontaktní spojení (místa). Ústně, tj. i telefonicky podané žádosti o poskytnutí informace se vyřizují neformálním způsobem v běžném úředním styku a neevidují se.

Odložení žádosti, která nemá požadované náležitosti, anebo kterou jsou požadovány informace, které se nevztahují k působnosti Rejstříku trestů, není rozhodnutím. V prvním případě Rejstřík trestů odloží žádost bez dalšího, ve druhém případě sdělí žadateli v zákonem stanovené lhůtě důvody tohoto odložení.

Rozhodnutí Rejstříku trestů o odmítnutí žádosti, kterou žadatel k výzvě ve stanovené lhůtě (§ 14 odst. 3 písm. a) neupřesnil, a rozhodnutí o tom, že žádosti o poskytnutí informace, byť i jen zčásti, nevyhovuje (§ 15 odst.1 zákona), jsou rozhodnutími vydanými ve správním řízení.

O odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 5 rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti. O rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti rozhoduje ministr spravedlnosti na základě návrhu jím ustanovené zvláštní komise.

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - zde

ePodatelna