obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Práva a povinnosti subjektů - podpůrné orgány

 

Zápis veřejných funkcionářů do Centrálního registru oznámení:

Z orgánů vyjmenovaných v § 14a odst. 2 zákona o střetu zájmů se od 1. září 2017 staly významní partneři Ministerstva spravedlnosti. Tyto tzv. podpůrné orgány, které v převážné většině případů podle předchozí právní úpravy byly orgány evidenčními, hrají v novém systému kontroly střetu zájmů jednu zcela klíčovou úlohu - identifikují a zapisují veřejné funkcionáře náležející do oboru jejich působnosti. Konkrétně podpůrné orgány nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení nebo skončení výkonu funkce do Centrálního registru oznámení (dále také „registr") zapíší jméno a příjmení veřejného funkcionáře, datum a místo jeho narození, organizaci, ve které veřejný funkcionář působí, funkci, kterou v této organizaci zastává, a datum zahájení resp. skončení výkonu funkce (nejedná-li se o utajovanou informaci podle zákona 412/2005 Sb.,  o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů). 

Podpůrné orgány mají dle zákona o střetu zájmů dále povinnost po provedeném zápisu neprodleně veřejného funkcionáře o tomto zápisu informovat, jakož ho informovat i o jeho povinnosti podat v zákonné lhůtě příslušné oznámení (vstupní nebo výstupní). Pro účely podávání oznámení podpůrné orgány veřejnému funkcionáři přidělí uživatelské jméno a heslo pro přihlášení do Centrálního registru oznámení; tyto přihlašovací údaje podpůrný orgán získá (vygeneruje) během procesu zápisu zahájení výkonu funkce veřejného funkcionáře do registru.

 

Evidence a uchovávání oznámení a žádostí o nahlížení podaných do 31. srpna 2017:

Podle přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. (čl. II bod 8) mají podpůrné orgány dále povinnost po dobu pěti let od účinnosti tohoto zákona, tj. do 1. září 2022 uchovávat oznámení veřejných funkcionářů a žádosti o nahlížení na tato oznámení, které byly podány do 31. srpna 2017, a to v listinné podobě - není tedy třeba od tohoto data nadále vést a spravovat existující elektronické evidence. Po uplynutí pětileté lhůty podpůrné orgány s těmito dokumenty naloží v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (typicky je skartují). 

U oznámení veřejných funkcionářů a žádostí o nahlížení podaných do 31. srpna 2017 tedy nedochází k žádnému jejich plošnému nahrávání do Centrálního registru oznámení. Evidence a uchovávání těchto oznámení probíhá pouze pro případy žádostí o nahlížení na některé z nich; v takových případech příslušný podpůrný orgán postoupí oznámení Ministerstvu spravedlnosti, které nahlížení žadateli umožní. Podpůrné orgány tedy stran těchto oznámení nevykonávají žádnou kontrolní činnost a ani přímo nevyřizují podané žádosti o nahlížení či podněty k prošetření veřejného funkcionáře - tyto podpůrný orgán pouze postoupí Ministerstvu spravedlnosti, které je k jejich vyřízení příslušné.  

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová