obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Jednání Kolegia

Čtvrté jednání Kolegia se uskutečnilo dne 28. února 2018. Úvodem byly diskutovány tři rozsudky ESLP, v nichž Česká republika dosud nepřijala všechna obecná opatření k výkonu rozsudku. V prvé řadě jde o rozsudek D. H. a ostatní proti České republice týkající se diskriminace romských dětí v přístupu k základnímu vzdělávání, dále o rozsudek Bureš proti České republice nastolující otázky spojené s používáním omezovacích prostředků ve zdravotnických zařízeních a konečně rozsudek Červenka proti České republice zabývající se problematikou zbavení svobody v zařízeních sociálních služeb. Dále byla projednávána opatření směřující ke zlepšení porodní a poporodní péče, k čemuž Českou republiku ESLP vyzval v rozsudku Dubská a Krejzová proti České republice. V neposlední řadě byly probírány návrhy legislativních změn směřujících k odstranění podmínky operativní změny pohlaví pro právní uznání změny pohlaví v návaznosti na rozsudek A. P. Garçon a Nicot proti Francii a zajištění spravedlivosti řízení o skutku jinak trestném, jehož se dopustilo dítě mladší 15 let v reakci na rozsudek Blokhin proti Rusku.

 

Podklady pro jednání naleznete zde.

 

Zápis z jednání je k dispozici zde.

 

 

Třetí jednání Kolegia proběhlo dne 12. června 2017. Členové Kolegia byli úvodem seznámeni s tím, že kancelář vládního zmocněnce převzala na základě usnesení vlády ze dne 27. února 2017 č. 155 zastupování České republiky v řízeních o individuálních a kolektivních oznámeních a stížnostech před Evropským výborem pro sociální práva při Radě Evropy a smluvními orgány OSN ochrany lidských práv. V rámci Kolegia by proto napříště měly probíhat i diskuse o vhodných opatřeních k nápravě tam, kde by Česká republika byla shledána odpovědnou za porušení některé z těchto dalších úmluv v oblasti lidských práv. Dále byly diskutovány rozsudky ESLP proti České republice, u nichž přetrvává potřeba přijetí dalších obecných opatření k nápravě, zejména Bureš proti České republice týkající se používání omezovacích prostředků ve zdravotnických zařízeních a Červenka proti České republice týkající se záruk proti neoprávněnému zbavení svobody v zařízení sociálních služeb. Probírány byly též rozsudky ESLP proti jiným státům, které si mohou vyžádat změnu vnitrostátní právní úpravy či praxe, a to zejména rozsudek A. P., Garçon a Nicot proti Francii týkající se podmínky chirurgické změny pohlaví pro právní uznání změny pohlaví a rozsudek Blokhin proti Rusku týkající se procesních záruk pro děti mladší 15 let v soudnictví ve věcech mládeže. Kolegium se dále zabývalo novými rozsudky ESLP proti České republice, zejména rozsudkem Čapský a Jeschkeová proti České republice týkajícím se odškodnění majitelů bytů s regulovaným nájmem za období protiprávní regulace v letech 2002 až 2006 a rozsudky Bátěk a ostatní proti České republice a Štulíř proti České republice týkajícími se použití výpovědí svědků, kteří nejsou přítomni u hlavního líčení a u jejichž výpovědi během případného řízení nebyla obhajoba přítomna. Závěrem byli členové Kolegia informováni o mezinárodní konferenci Immigration Detention of Children: Coming to a Close?, kterou Ministerstvo spravedlnosti organizuje ve dnech 25. a 26. září 2017 v rámci předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy.

 

Podklady pro jednání naleznete zde.

 

Zápis z jednání je k dispozici zde.

 

 

Druhé jednání Kolegia se konalo dne 14. prosince 2016. Úvodem byla diskutována opatření, která by mohla být přijata v oblasti porodnictví, byť ESLP v rozsudku Dubská a Krejzová proti České republice neshledal v neumožnění porodů v domácím prostředí za pomoci porodní asistentky porušení Úmluvy. Po části, v níž byl probírán aktuální stav výkonu rozsudků projednávaných na prvním zasedání Kolegia (viz výše), byla diskutována nová rozhodnutí ESLP proti České republice. Jednalo se o rozsudek Červenka proti České republice týkající se nedobrovolného pobytu v zařízení sociální péče a stížnost Maslák proti České republice, která poukazovala na z hlediska Úmluvy problematický režim provádění důkladných osobních prohlídek v českých vězeňských zařízeních. Závěrem byla diskutovnva potřeba analýzy fungování kompenzačního prostředku nápravy nepřiměřených délek řízení, na jehož možné nedostatky poukazuje deset stížností aktuálně projednávaných ESLP, a možné dopady závěrů velkého senátu ESLP v rozsudku ve věci Blokhin proti Rusku týkajícím se soudnictví ve věcech mládeže pro českou právní úpravu a praxi.

 

Podklady pro jednání naleznete zde.

 

Zápis z jednání je k dispozici zde.

 

 

První jednání Kolegia se uskutečnilo dne 10. listopadu 2015. Jeho obsahem bylo zejména obecné představení problematiky výkonu rozsudků ESLP a důvodů vzniku Kolegia, jeho složení, poslání a budoucí fungování. Dále byla diskutována obecná opatření k výkonu rozsudků D. H. a ostatní proti České republice (nadměrné zařazování romských žáků mimo hlavní vzdělávací proud), Bureš proti České republice (používání omezovacích prostředků ve zdravotnictví, vyšetřování špatného zacházení), Delta pekárny, a. s. proti České republice (soudní kontrola místních šetření v rámci hospodářské soutěže) a Hanzelkovi proti České republice (tzv. ambulantní porody, přezkum předběžných opatření). Závěrem byly probírány možné dopady rozsudku Y. Y. proti Turecku týkajícího se problematiky podmínění uznání změny pohlaví provedením sterilizace pro Českou republiku.

 

Podklady pro jednání naleznete zde.

 

Zápis z jednání naleznete zde.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová