obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Konkursní noviny (14. 15. 2015): Rozhovor s náměstkem ministra spravedlnosti Michalem Fraňkem o dohledu nad insolvenčními správci

Zdroj: Konkursní noviny (14. 5. 2015, s. 5)

 

* Co má dohledový útvar Ministerstva spravedlnosti ČR na starosti? Dohlíží jen na insolvenční správce?

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR jako ústřední správní orgán má dohledové pravomoci nad insolvenčními správci. Nicméně je nutné podotknut, že zákonné vymezení dohledových kompetencí je nedostatečné. Naší současnou hlavní kompetencí je kontrola provozoven, kterou se snažíme maximálně využívat.

 

* Kdy jste s těmito kontrolami začali a kolik provozoven insolvenčních správců jste zkontrolovali?

 

Rozsáhlou kontrolní činnost jsme zahájili v dubnu 2014. To začala vlastně první kontrolní etapa a uskutečnili jsme téměř 150 kontrol provozoven insolvenčních správců. Po ukončení kontrolní činnosti v terénu proběhlo vyhodnocování kontrolních zjištění, kdy byly zjištěny zásadní nedostatky v činnosti insolvenčních správců. Mnohdy u kontrolovaných insolvenčních správců byla provozovna fiktivní, nebo nebyla nalezena. když už provozovna nalezena byla, bohužel v ní nebyl nikdo fyzicky přítomen - ani insolvenční správce, popřípadě ani ohlášený společník, byla-li to veřejná obchodní společnost, dokonce tam nebyl ani žádný pověřený pracovník, který by alespoň zajišťoval základní činnosti, které mají být v provozovně v souladu s vyhláškou k provedení zákona o insolvenčních správcích zajišťovány. když už se nám podařilo někoho fyzicky v provozovně zastihnout, tak tato osoba nebyla plně kompetentní, aby mohla zajišťovat činnost insolvenčního správce v souladu s insolvenčním zákonem, Mnohdy nebyla schopna poskytnout ani základní součinnost kontrolní skupině.

 

* Jaké byly vaše závěry?

 

V rámci kontroly postupujeme podle zákona č. 255/2014 Sb., kontrolní řád, kde je nastaven průběh kontroly, jakož její zahájení a ukončení. Pokud je kontrolní zjištění vážně, respektive výsledkem kontrolního zjištění je podezření ze spáchání správního deliktu, zahájíme s insolvenčním správcem správní řízení. Na základě zjištěných pochybení jsme prozatím zahájili 59 správních sankčních řízení s insolvenčními správci, v nichž ministerstvo spravedlnosti může uložit pokutu až do výše 200 tisíc korun.

 

* Hovořil jste o 150 kontrolách. znamená to, že šlo i o 150 provozoven nebo jste některé provozovny kontrolovali dvakrát?

 

Jedna kontrola připadá na jednu provozovnu, nicméně jednomu insolvenčnímu správci může patřit několik provozoven.

 

* Správní řízení se vedou s konkrétními insolvenčními správci?

 

Ano. Správní řízení se vede s insolvenčním správcem. Takže vedeme správní řízení s 59 insolvenčními správci, což je fyzická, popřípadě právnická osoba (veřejná obchodní společnost).

 

* Jak, nebo čím se liší dohled nad zvláštními a obecnými insolvenčními správci?

 

V základní rovině je dohled stejný, nicméně existují určitá specifi ka, neboť povaha výkonu funkce zvláštního insolvenčního správce a obecného insolvenčního správce je rozdílná. Na tomto místě bych uvedl asi ten nejzásadnější rozdíl. od 1. srpna 2013, po takzvané revizní novele insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích, zvláštní insolvenční správce musí mít prověrku od Národního bezpečnostního úřadu. Ten, kdo ji neměl, si ji podle přechodných ustanovení musel do 12 měsíců doplnit. Pokud insolvenční správce se zvláštním povolením neprokázal Ministerstvu spravedlnosti ČR existenci prověrky do 1. srpna 2014, tak s ním bylo zahájeno správní řízení o zrušení zvláštního povolení vykonávat činnost insolvenčního správce. Toto řízení je koncipováno jako řízení z úřední povinnosti a v podstatě je tam nulová diskreční pravomoc ministerstva spravedlnosti. To znamená, že podstatné pro rozhodnutí je, zda insolvenční správce prověrku má, nebo nemá. Pokud ji nemá, tak musíme povolení zrušit, zákon nám žádnou jinou možnost nedává.

 

* K 30. dubnu letošního roku vyšla nová ministerská vyhláška, která má výrazně omezit možnost zřizování fiktivních provozoven insolvenčních správců. Mimo jiné stanovuje povinnost správce setrvat na pobočce po celou dobu úředních hodin alespoň jeden den v týdnu a v této době být k dispozici dlužníkům v insolvenčním řízení. Tím se podle předkladatelů docílí, aby insolvenční správce činnost vykonával osobně a s odbornou péčí. vyhláška nabude účinnosti 1. srpna tohoto roku. Je reakcí na výsledky kontrol provozoven insolvenčních správců?

 

Důležité pro genezi vyhlášky byly především poznatky Ministerstva spravedlnosti ČR plynoucí z dohledu a velkého množství stížností na zneužívání dosavadního stavu za účelem maximalizace zisku. V odůvodnění k dosavadní vyhlášce byl závazek ministerstva k přezkoumání účinnosti regulace. V rámci tohoto přezkumu regulace, dohledové a kontrolní činnosti bylo shledáváno, že bohužel předchozí vyhláška v některých aspektech nedostála svému původnímu účelu, to znamená, aby se zřízením provozoven podle insolvenčního zákona insolvenční správce v rámci oddlužení přiblížil dlužníkům. Naopak to vedlo ve velkém množství případů ke zřizování fiktivních provozoven insolvenčních správců za účelem stažení si co nejvíce kauz z hlediska oddlužení.

 

* Výše uvedené vyhlášce předcházela revizní novela insolvenčního zákon a zákona o insolvenčních správcích, platná od předloňského léta. následně novela 294/2013 Sb. umožnila insolvenčním správcům vykonávat svoji činnost také v provozovně. vyhláška, která, činnost a úřední hodiny definovala, však nejspíše byla formulována nejasně a reálně umožňovala zřizování takzvaných fiktivních provozoven. kolik těchto provozoven celkem vlastně je?

 

Provozoven bylo více jak tři tisíce. Zahájení kontrolní činnosti mělo i sekundární dopad, a to že provozovny už nebyly takovou drtivou měrou zřizovány, mnohdy byly naopak i zrušovány, jejich současný počet je nyní 2997. Z toho ale nelze vycházet, protože každý den chodí na Ministerstvo spravedlnosti ČR zhruba 10 až 15 žádostí buď o změnu úředních hodin, nebo o výmaz, nebo o zápis provozovny. Počet provozoven se tedy stále mění každý den. V současné době můžeme říci, že osciluje kolem tří tisíc.

 

* Zaznamenali jste již nějaké protesty proti nové vyhlášce, která omezí zřizování fiktivních provozoven?

 

Každá legislativní úprava bude mít své zastánce a své odpůrce. každý adresát právní normy má právo na svůj názor a prezentovat jej je naprosto legitimní. My mu toto právo neubíráme a naprosto je respektujeme. Nicméně nás ke změně vyhlášky vedla naše kontrolní zjištění i ohlasy a stížnosti řady insolvenčních správců, soudců a dlužníků. Předchozí dikce vyhlášky nezabránila tomu, že byly zakládány fiktivní provozovny. Naše legislativní řešení by mělo eliminovat nedostatky a dosáhnout toho, aby insolvenční správce vykonával svoji činnost v souladu se zákonem a s odbornou péčí. V žádném případě nejde o omezování činnosti insolvenčních správců a provozoven vůbec. Pouze naplňujeme účel a smysl insolvenčního zákona. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit, že většina insolvenčních správců dělá svojí práci poctivě, spolupracují s námi a my si toho velice vážíme.

 

* Počítáte s posílením kompetencí ministerského dohledu?

 

Aktuálně připravujeme novelu insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích, kterou bychom chtěli brzy poslat do mezirezortního připomínkového řízení. Mimo jiné Ministerstvo spravedlnosti ČR naplňuje závazek vlády v Programovém prohlášení vlády, kdy si dovolím citovat „vláda bude prosazovat nesmlouvavý boj proti všem formám korupce, závažné hospodářské kriminalitě, lichvě, zneužívání exekucí a neférovým insolvencím.“ Připravili jsme poměrně rozsáhlou novelu, která posiluje kompetence ministerstva tak, abychom mohli závazek vlády naplňovat.

 

* Chcete také ulehčit přetíženým soudům?

 

Ano. Vedle toho, že se v novele připravuje výrazné posílení dohledu nad insolvenčními správci, tak dalším prvkem je odbřemenění insolvenčních soudů od jednoduché administrativní agendy, kterou by mohl vykonávat insolvenční správce. Především v oddluženích, která nejsou z povahy tak složitá a náročná, jako velké konkurzy, by se posílila ingerence insolvenčního správce. Insolvenční soud by pak měl mnohem větší prostor na ty věci, které by v podstatě soud měl dělat – uvolnily by se mu ruce na velké, zásadní konkurzy.

 

* Registruje ministerstvo i fakt, že věřitelé se v insolvenčních řízeních domohou jen velmi nízkého procenta svých pohledávek? není to systémová chyba?

 

To je otázka spíše sociálně-ekonomická. Ministerstvo spravedlnosti nedokáže z hlediska jeho kompetencí ovlivnit bonitu dlužníků a všechny aspekty efektivnosti vymáhání a splácení dluhů. Máme některá data a budeme je velmi podrobně rozebírat ve zprávě RIA, která je součástí důvodové zprávy k připravované novele.

 

* Jak spolupracujete s vysokou školou ekonomickou v Praze?

 

Zahájili jsme spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze, se specializovaným pracovištěm. Tato škola má řadu grantů v oblasti výzkumu insolvence, transankčních nákladů v rámci insolvence, a velmi pomáhá v rámci generické analýzy podezřelých insolvencí i analýzy uložených sankcí, které byly uloženy insolvenčními soudy. Díky její analytické práci se nám podařilo v podstatě shromáždit agregované údaje o všech uložených sankcích, které byly insolvenčními soudy uloženy insolvenčním správcům. Nyní, v okamžiku, kdy máme k dispozici agregovaná data, můžeme zahajovat správní řízení o zrušení povolení s insolvenčními správci, kterým bylo uloženo velké množství sankcí. Spolupráce bude nadále pokračovat, protože se velmi osvědčila.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová