obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Výběr kapitol týkajících se justiční oblasti v programovém prohlášení vlády a koaliční smlouvě mezi ČSSD, ANO a KDU-ČSL

Kompletní znění programového prohlášení i koaliční smlouvy je ke stažení na webu Úřadu vlády.

 

Z programového prohlášení vlády

 

3. 11. Ministerstvo spravedlnosti

 • Vláda posílí dozor nad činností exekutorů s cílem zabránit zneužívání exekucí a vymáhání dluhů, a zajistí, aby exekutor jako zástupce státu své právo vykonával způsobem garantujícím jak práva věřitele, tak dlužníka. Náklady exekuce a odměna exekutora musí odpovídat jeho skutečnému výkonu. Exekuce podle exekučního řádu bude nepřípustná v případech, kdy je možné vymáhat splnění povinností správní exekucí.
 • Vláda zajistí průběžnou analýzu uplatňování nového občanského zákoníku a související legislativy v aplikační praxi a podle jejích výsledků připraví novelizaci odstraňující zjištěné nedostatky, mezery a nejasnosti.
 • Vláda se zavazuje připravit a prosadit nový občanský soudní řád, jehož prostřednictvím docílí výrazného zrychlení soudních sporů při současném garantování práva na spravedlivý proces.
 • Vláda prosadí novou právní úpravu trestního řízení zajišťující spravedlivé a rychlé projednání trestních věcí včetně účinnější možnosti zabavovat výnosy trestné činnosti. Současně vláda posílí ochranu a zlepší průběh odškodňování obětí trestné činnosti.
 • Vláda bude prosazovat změnu sankční politiky vůči pachatelům méně závažných trestných činů, kteří by napříště měli být častěji než dosud postihováni tresty nespojenými s odnětím svobody, a dokončí dlouho plánovanou reformu vězeňství s cílem minimalizovat rizika recidivy po propuštění.
 • Vláda prosadí nový zákon o státním zastupitelství, který lépe zajistí nezávislost státních zástupců a jejich odpovědnost při vyšetřování trestných činů, vytvoří systémové a organizační předpoklady pro jejich specializaci v boji se závažnou a finanční kriminalitou a všemi podobami organizovaného zločinu včetně korupce.

 

 

Z koaliční smlouvy mezi ČSSD, ANO a KDU-ČSL

 

9. Demokratický právní stát

Smluvní strany se zavazují rozvíjet právní stát a demokracii důsledným dodržováním dělby moci zákonodárné, výkonné a soudní a zvyšováním spoluúčasti občanů na správě věcí veřejných.

9.1 Podpora demokracie a základních lidských práv

 • Předložíme návrh ústavního zákona o obecném referendu na základě lidové iniciativy, který umožní občanům konání referenda o zásadních otázkách fungování státu. Ústavním zákonem bude zároveň stanoven výčet otázek, k nimž nelze referendum vyhlásit. V rámci úspor budeme podporovat společné konání voleb a referend v jedné volební místnosti.
 • Prosadíme naplnění ústavně garantovaného práva na právní pomoc uzákoněním nového systému poskytování bezplatné právní pomoci lidem, kteří si ji nemohou obstarat sami v důsledku své sociální situace.
 • Prosadíme novelizaci Ústavy ČR, která v návaznosti na zavedení přímé volby prezidenta zpřesní práva a povinnosti jednotlivých ústavních aktérů v zájmu uchování parlamentního charakteru české demokracie založené na svobodné soutěži politických stran.

9.2 Kvalitní legislativa

 • Smluvní strany se zavazují zajistit dostatečné podmínky pro přípravu kvalitních právních předpisů mimo jiné zvýšením kvality dopadových analýz nově předkládaných norem a řádným převáděním unijního práva.
 • Podpoříme projekt elektronické sbírky zákonů dostupné každému občanu na internetu.

9.3 Samospráva a nezávislost justice

 • Předložíme návrhy na zřízení samosprávy justice za účelem zajištění co nejvyšší nezávislosti, efektivnosti a odpovědnosti soudního rozhodování.
 • Prosadíme nový zákon o státním zastupitelství, který zajistí nezávislost státních zástupců při vyšetřování trestných činů, mj. stanovením pevného funkčního období pro vedoucí státní zástupce a omezením možnosti jejich odvolání na přesně stanovené důvody a na rozhodnutí nezávislého kárného senátu. Součástí nové legislativy bude i vytvoření systémových a organizačních předpokladů pro specializaci v boji se závažnou hospodářskou a finanční kriminalitou a všemi podobami organizovaného zločinu včetně korupce.

9.4 Trestní právo a trestní politika

 • Prosadíme právní úpravu trestního řízení směřující k zajištění spravedlivého, účinného a rychlého projednání trestních věcí včetně účinnějších možností zabavovat výnosy trestné činnosti. Veškeré změny trestního procesu by měly důsledně zohledňovat zásadu veřejnosti trestního řízení všude, kde je to z povahy věci možné. Maximálně podpoříme účinnou aplikaci právních předpisů k ochraně a odškodňování obětí trestné činnosti.
 • Změníme trestní politiku s cílem omezit trestnou činnost i její recidivy. Je třeba posílit preventivní programy, zreformovat vězeňství, zefektivnit programy zacházení s odsouzenými, zajistit práci pro co největší počet vězňů, a tím i řešit jejich zadluženost.
 • Posílíme roli mediační a probační služby při využívání alternativních forem trestání a přísné kontrole plnění podmínek podmíněného propuštění, pomoc vězňům před propuštěním i při návratu do běžného života v zájmu předcházení recidivy trestné činnosti.
 • Prosadíme pořízení elektronického monitorovacího systému, který by levně a spolehlivě zajišťoval kontrolu odsouzených k domácímu vězení a ve vhodných případech nahradil vazbu. Jedním z klíčových hledisek při rozhodování o podmíněném propuštění odsouzených musí být jejich snaha odškodnit oběť své trestné činnosti.
 • Zpřesníme a zpřísníme zákon o trestněprávní odpovědnosti právnických osob, aby obsahoval všechny hospodářské trestné činy.

9.5 Exekuce pod kontrolou a boj s lichvou

 • Prosadíme pravidla, která posílí dozor soudu nad činností exekutorů a znemožní zneužívání exekucí a vymáhání dluhů. Exekutoři nesmějí být vzájemně si konkurujícími podnikateli usilujícími o získání co nejvíce exekucí. Má jít o zástupce státu objektivně vykonávající právo a šetřící práva jak věřitele, tak dlužníka. Proto prosadíme podstatné snížení nákladů vymáhání pohledávek a exekucí, a tím i celkovou výši dluhů, zejména omezením nákladů právního zastoupení u malých (tzv. bagatelních) pohledávek a pohledávek veřejného sektoru. Náklady exekuce a odměna exekutora musí odpovídat skutečnému výkonu exekutora a jeho zaměstnanců. Exekuce podle exekučního řádu bude nepřípustná ve všech případech, kdy je možno splnění povinnosti vymáhat ve správní exekuci.
 • Smluvní strany se zavazují prosadit limit celkové výše úroků, zákonných sankcí a smluvních sankcí u peněžních závazků, který bude odvozený od výše zákonného úroku z prodlení.

9.6 Civilní právo a nový občanský zákoník

 • Konstatujeme, že nový občanský zákoník (NOZ) je kvůli způsobu svého projednání a nedostatečnému prostoru pro přípravu na jeho aplikaci hrozbou pro právní jistotu obyvatel České republiky. Smluvní strany jsou si vědomy, že žádným z možných ústavně konformních postupů není možné stihnout schválení zákona o odložení účinnosti nového občanského zákoníku a navazujících předpisů do konce roku 2013. Smluvní strany se proto zavazují zajistit průběžnou analýzu aplikace NOZ od prvního dne jeho účinnosti a v návaznosti připravit potřebné právní úpravy odstraňující hlavní problémy aplikace nové kodifikace civilního práva.
 • Provedeme revizi civilního řízení a v návaznosti předložíme právní úpravu zajišťující zrychlení soudního řízení.

9.7 Rekonstrukce státu a opatření proti korupci

 • Předložíme legislativní návrhy k řešení témat iniciativy Rekonstrukce státu.
 • Předložíme novelu zákona o střetu zájmů, která zavede elektronické vyplňování a zveřejňování majetkových přiznání politiků. Majetkové přiznání se bude podávat i ke dni nástupu do funkce.
 • Předložíme návrh zákona, který vedle akcií na majitele zajistí transparentnost vlastnictví i u společností s akciemi na jméno a umožní oprávněným státním orgánům zjistit majitele akcií společnosti po celou dobu její existence.
 • Předložíme zákon o centrálním registru všech smluv uzavřených veřejnou správou nad určitý minimální finanční limit, zveřejnění se nebude týkat citlivých dat (osobní údaje, obchodní tajemství apod.). Tento registr bude dostupný na internetu.
 • Předložíme návrh na rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby mohl kontrolovat veškeré výdaje veřejných rozpočtů při současném odstranění duplicit kontrolních systémů.
 • Podpoříme centrální nákupy a elektronické aukce ve veřejném sektoru. Zamezíme plýtvání v oblasti zadávání služeb veřejnou správou a omezíme reklamní činnost státních a polostátních firem tak, aby to neohrozilo jejich konkurenceschopnost.
 • Zpřísníme systém financování politických stran zavedením výdajového limitu pro volební kampaně a uzákoněním limitu pro dary od fyzických a právnických osob. Strany musejí být závislé na voličích, ne na komerčních sponzorech. Veškeré příjmy a výdaje volebních kampaní musí jít přes transparentní účty.
 • Zasadíme se o vytvoření závazných standardů pro nominaci zástupců státu do obchodních společností a státních podniků včetně stanovení zásad pro odměňování jejich managementu.
 • Smluvní strany se zavazují přijmout legislativní řešení ochrany oznamovatelů korupce (whistleblowerů).

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová