obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti ČR na rok 2018 - Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č.45/2013 Sb., o obětech trestných činů

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2018

Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, realizované v dotačním roce 2018. Dotaci mohou získat pouze subjekty, které mají na poskytování právních informací nebo restorativního programu platnou akreditaci MSp dle tohoto zákona.

Metodiku pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nalezete zde

Spolu se žádostí o poskytnutí dotace lze v souladu s uvedenou metodikou požádat rovněž o uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci (tzv. víceleté financování NNO), jejíž vzor nalezete zde.

Žádost NNO o státní dotaci na rok 2018 se nachází zde.

Žádost pro NNO, které mají s Ministerstvem spravedlnosti uzavřenou smlouvu o dlouhodobé spolupráci, se nachází zde.

Povinné přílohy k žádosti na rok 2018 nalezete zde.

Žadatel předloží jedno vyhotovení žádosti v listinné podobě (viz Výzva) a taktéž zašle žádost včetně všech příloh v elektronické podobě na adresu rsolska@msp.justice.cz .

Kontaktní osoby:

Mgr. Magdalena Hučínová
e-mail: Mhucinova@msp.justice.cz
Tel.: +420 221 997 194

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová