obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti a rovné příležitosti mužů a žen

            Uplatňování rovného přístupu k ženám a mužům je jednou z prioritních politik Evropské unie. Projevy nerovného zacházení, které jsou časté zejména na trhu práce - v příležitostech zaměstnání, kariérních postupech a odměňování a dále i v zastoupení žen v politických a samosprávních strukturách, vyvolávají stále větší potřebu je řešit. Nároky na právní úpravu problematiky rovnosti mužů a žen ze strany Evropské unie, ale i dalších organizací (Rada Evropy, OSN), neustále stoupají. Problematika rovných příležitostí je předmětem úpravy následujících dokumentů:

- Smlouva o založení EHS - Římská smlouva (čl. 119)

- Smlouva o založení ES - Amsterodamská smlouva (čl. 2,3,13,141)

- Směrnice Evropského společenství:

-   Směrnice Rady 79/7/EHS o postupném zavedení zásady  rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení,

-   Směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných pracovnic a pracovnic krátce po porodu nebo kojících pracovnic,

-   Směrnice Rady 97/81/ES  o  rámcové  dohodě  o  částečném pracovním  úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS,

-   Směrnice Rady 1999/70/ES o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS,

-   Směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví rámec pro rovné zacházení v případě zaměstnání nebo povolání,

-   Směrnice Rady 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování,

-   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání,

-   Směrnice Rady 2010/18/EU, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS,

-   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné,

-   Doporučení Rady 84/635/EHS o podpoře pozitivních akcí ve prospěch žen,

-   Doporučení Rady 96/694/ES o vyrovnané účasti žen a mužů v rozhodovacích procesech,

-   Doporučení Komise 87/567/EHS o odborném vzdělávání žen,

-   Doporučení Komise 92/131/EHS o ochraně důstojnosti žen a mužů v práci,

-   Doporučení Komise 92/241/EHS o péči o dítě. 

 

            Vláda České republiky v návaznosti na řešení problematiky rovnosti v ostatních zemích EU přijala usnesení č. 236 ze dne 8. 4. 1998, jímž schválila programový dokument „Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen“ jako národní akční plán, který je usnesením vlády každoročně aktualizován. Usnesením vlády č. 1033 ze dne 10. 10. 2001 byla zřízena Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jen „Rada vlády“), jako stálý poradní orgán vlády v oblasti vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže.

 

Směrnice ES stanoví zásadu tzv. gender mainstreamingu, což je metoda, podle níž jsou všechny koncepční, rozhodovací a vyhodnocovací procesy ve fázích jejich přípravy a provádění podřízeny hledisku rovnosti příležitostí mužů a žen. Tato metoda představuje jeden z nejúčinnějších nástrojů k odstraňování nerovností mezi pohlavími. Česká vláda tuto metodu rovněž uznala jako legitimní nástroj pro výkon politiky rovných příležitostí mužů a žen v ČR a zařadila její aplikaci mezi prioritní úkoly v této oblasti (vládní usnesení č. 456 z 9. 5. 2001). Důsledná aplikace genderového mainstreamingu znamená integraci gendrové perspektivy (=perspektivy rovnosti mužů a žen) do všech existujících politik, a to i do těch, které se na první pohled jeví jako gendrově neutrální (doprava, finance, životní prostředí …. atd.).

 

            Tato politika musí být aplikována napříč celou společností, což v praxi znamená, že každé ministerstvo (úřad) musí provádět vlastní soubor opatření k vyrovnávání příležitostí mužů a žen v této oblasti veřejné politiky, za kterou nese odpovědnost. Genderový mainstreaming musí být rovněž prováděn i ve vlastních strukturách ministerstva (personální politika). Vládou schválené „Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen“ ukládají jednotlivým resortům úkoly na poli rovných příležitostí. Jedním z úkolů je vytvoření specifických priorit a postupů vlastních jednotlivým ministerstvům, která se takto zavazují ve vlastní působnosti provádět politiku rovných příležitostí, a to na úrovni ministerstva, jím řízených organizací a dále i vně resortu. Ministerstva mají povinnost pravidelně vyhodnocovat plnění úkolů vyplývajících z priorit vlastních i vládních a aktualizovat své priority vždy do konce kalendářního roku.

 

            Příslušná ministerstva provádějí politiku rovných příležitostí dle své věcné působnosti. Koordinací agendy rovných příležitostí pro ženy a muže ve společnosti je pověřen Úřad vlády.

 

Zajištění agendy v resortu Ministerstva spravedlnosti

 

        Rada vlády zahájila prakticky svou činnost až koncem roku 2002. Členem Rady vlády je rovněž zástupce Ministerstva spravedlnosti.

 

Legislativně odborná problematika této agendy je zajišťována legislativním odborem, který zastupuje ministerstvo např. v Republikovém výboru pro prevenci kriminality při Ministerstvu vnitra, který se zabývá i problematikou násilí páchaného na ženách.

 

Personální problematika této agendy, týkající se ministerstva a jemu podřízených organizací, spadá do náplně personálního odboru. Usnesení vlády ČR č. 456 z 9.5.2001 uložilo všem ministrům „vytvořit od 1.1.2002 v rámci stávající systemizace jedno pracovní místo nejméně na poloviční pracovní úvazek zaměstnance, který by se v rámci tohoto úvazku plně věnoval agendě rovných příležitostí pro muže a ženy.“

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová