obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. července 2014, č. j. 100/2014–OJ-ORGV/3, o postupu při navrhování a jmenování funkcionářů soudu

Znění instrukce naleznete z d e

Informace o postupu při navrhování a jmenování funkcionářů soudu s přihlédnutím k judikatuře ÚS ČR

Nová instrukce o postupu při navrhování a jmenování soudních funkcionářů, která nabyla účinnosti dnem 25. 7. 2014, nepřevzala ustanovení § 5 předcházející instrukce záměrně, neboť cit. ustanovení tím, že výslovně upravovalo možnost opakovaného jmenování soudních funkcionářů do funkce, aniž by pro takový postup stanovilo jakékoliv bližší podmínky, nekorespondovalo se závěry vyslovenými v odůvodnění nálezu Ústavního soudu č. 294/2010 Sb.

Při obsazování funkcí u soudů je nezbytné vždy pečlivě uvážit okolnosti každého individuálního případu. Kromě důvodů, které vedly Ústavní soud k závěru vyslovenému v odůvodnění cit. nálezu o vyloučení opakovaného jmenování soudních funkcionářů, spočívajících v nebezpečí personální korupce, které je třeba především respektovat a důsledně prověřovat, je přitom třeba vždy vzít v úvahu též významnou skutečnost, že v důsledku cit. nálezu Ústavního soudu chybí zákonná úprava problematiky opakovaného jmenování soudních funkcionářů, zákonem stanovenou odpovědnost příslušných funkcionářů justice za zajištění chodu soudů po stránce odborné a personální, která je významnou podmínkou řádného výkonu soudnictví, aktuální personální situaci u konkrétního soudu, výsledky výběrového řízení a povahu funkce, o jejíž obsazení se jedná.

K ust. § 8 odst. 1 Instrukce

           V souvislosti s požadavky uchazečů výběrových řízení (vyhlášených na obsazení funkcí předsedů či místopředsedů soudů), na poskytnutí podkladů, které mají výběrové komise k uchazečům k dispozici, Ministerstvo spravedlnosti uvádí, že oprávněním poskytnout uchazeči k nahlédnutí tyto podklady disponují předsedové výběrových komisí, kteří v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. 7. 2014, čj. 100/2014 – OJ-ORGV/3, o postupu při navrhování a jmenování funkcionářů soudu, jsou tak oprávněni učinit až v rámci realizovaného pohovoru s uchazečem za přítomnosti všech členů komise (tzn. až po jeho zahájení). Tento závěr lze dovodit logickým výkladem ustanovení § 8 odst. 1 in fine citované Instrukce ve vztahu k tomuto  ustanovení jako celku, neboť je jím upraven výlučně průběh a hodnocení pohovoru. Tedy oprávnění předsedy komise poskytnout podklady k nahlédnutí se vztahuje výlučně na fázi pohovoru. Uchazeči nejsou v žádném případě zkráceni na svých právech a je jim dán dostatečný časový prostor pro seznámení se s těmito podklady.

 

  

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová