obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vytvoření projektové kanceláře Ministerstva spravedlnost ČR

popis.Text

 

Zkrácený název projektu: PRO-JUSTICE

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/C7.00005

Popis projektu: Projekt PRO-JUSTICE vznikl v reakci na nutnost průběžného mapování potřeb organizačních složek resortu a analýz zkušeností s implementací projektů financovaných ze státního rozpočtu a dalších zdrojů. Projekt byl rovněž připraven za účelem co nejkvalitnější přípravy resortu spravedlnosti na nadcházející projektové možnosti, které vyplývají z nového programového období ESI fondů 2014 – 2020 a dalších mezinárodních finančních mechanismů.

Projekt byl realizován prostřednictvím aktivit zaměřených na metodické a organizační zavedení systému projektového řízení v resortu, pilotní provoz Projektové kanceláře a průběžnou evaluaci provozu Projektové kanceláře. V průběhu projektu rovněž byly externími odborníky revidovány instrukce, podle nichž se resort spravedlnosti řídil při administraci projektů financovaných ze zdrojů evropských fondů a ostatních finančních mechanismů. Na základě této revize byl vytvořen Metodický manuál projektového řízení. V neposlední řadě díky projektu byli v odpovídajících oblastech projektového řízení vzděláváni kmenoví zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti ČR a byl zaveden nový informační systém pro řízení všech projektů v rámci celého resortu.

Projekt PRO-JUSTICE měl mimo jiné také pozitivní dopad na oblasti koncepční přípravy projektů v resortu spravedlnosti, plánování a generování projektových záměrů a jejich ex ante posouzení. Dále snížil administrativní zátěž při implementaci projektů resortu, zvýšil efektivitu realizace projektů, kvalitu výstupů a zlepšil prezentaci výsledků projektů.

Cílové skupiny: Ministerstvo spravedlnosti ČR a jemu podřízené organizační složky a jejich zaměstnanci.

Cílem projektu bylo zlepšit kvalitu řízení a projektového managementu v organizačních složkách resortu spravedlnosti a posílit schopnost Ministerstva spravedlnosti čerpat finanční prostředky z ESI fondů a dalších finančních mechanismů. Vytvořená Projektová kancelář resortu spravedlnosti i po ukončení projektu nadále plní své úkoly jako integrální jednotka organizační struktury resortu, zodpovídá za implementaci koordinovaného a metodicky jednotného přístupu k projektovému řízení v resortu a průběžně a kvalitně poskytuje podporu organizačním složkám resortu při plánování, realizaci, evaluaci a řízení dílčích projektů.

Celkový rozpočet projektu byl 6 529 727 Kč, přičemž EU jej prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financovala částkou 5 550 268 Kč. Zbývajících 979 459 Kč bylo spolufinancováno z kapitoly Ministerstva spravedlnosti ČR.

Datum zahájení: 1. 7. 2014

Datum ukončení: 30. 11. 2015

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová