obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyhodnocení efektivnosti vynakládání rozpočtových zdrojů v resortu justice a optimalizace mandatorních výdajů

popis.Text

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00008

Popis projektu: Projekt byl zaměřen na zvyšování efektivity chodu organizačních složek justice, na optimalizaci a zefektivnění ekonomických procesů a efektivní nakládání s veřejnými finančními prostředky.

Konkrétně byl projekt zacílen na optimalizaci a úsporu provozních a mandatorních výdajů, jež tvoří významnou část rozpočtu každé organizační složky státu. Jedná se o výdaje, které neustále rostou zejména z důvodu stálého zvyšování cen a rozšiřování agend, resort je ale nemůže v podstatě ovlivnit jinak než zavedením úsporných opatření.

Z důvodů neustálého nárůstu provozních výdajů a v souvislosti s rostoucím deficitem veřejných financí bylo nutné hledat možné úspory, tak aby nedošlo k omezení činností v resortu spravedlnosti, případně v budoucnu vlivem stále rostoucích nákladů k selhávání celého systému.

Na základě analýzy jednotlivých provozních nákladů ve všech organizačních složkách lze najít úsporná opatření u jednotlivých složek, které bude možno následně aplikovat i pro ostatní organizační složky rezortu, případně mohou být aplikovány i u ostatních složek státní správy.

V rámci zvýšení relevantnosti projektu byla provedena analýza nejen za všechny složky resortu, ale i dílčí analýzy a to samostatně za všechny soudy a samostatně za všechna státní zastupitelství.

Výstupy z projektu: Metodika snižování provozních výdajů v justiční části resortu MSp,   Metodika snižování provozních výdajů ve vězeňské části, Metodika snižování mandatorních výdajů v justici a Model nejúspornější organizační složky.

V těchto metodikách bylo proškoleno 269 osob, vždy 2 zástupci z každého organizačního útvaru. Cílem školení bylo naučit ekonomické pracovníky jednotlivých organizačních složek resortu Ministerstva spravedlnosti ČR pracovat s metodikami a uplatňovat jednotlivé poznatky v praxi.

Metodiky slouží jako podklad pro školení a budou využity k zefektivnění práce zaměstnanců cílové skupiny, zejména zlepšením znalostí v souvisejících právních předpisech, k optimalizaci a sjednocení postupů, k týmové spolupráci jednotlivých pracovních pozic a taktéž ke zvýšení kvalifikace.

Cílové skupiny: Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci.

Cílem projektu bylo optimalizovat a zefektivnit vynakládání veřejných výdajů se zaměřením na resort spravedlnosti. Tohoto cíle bylo dosaženo následujícími aktivitami:

1.      zmapováním a definováním skutečné ekonomické potřeby provozních a mandatorních výdajů v organizačních složkách resortu a navržení jejich zefektivnění. 

2.      určením normativních kritérií pro financování jednotlivých položek vybraných provozních a mandatorních výdajů. 

3.      vytvořením úspornějšího modelu v oblasti mandatorních výdajů a stanovením podmínek za jakých bylo dosaženo optimální varianty. 

4.      stanovením optimálních postupů a kritérií pro přerozdělení přidělených finančních prostředků.

Celkový rozpočet projektu je 6 417 767,-  Kč, přičemž EU jej prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financuje částkou 5 455 101,95 Kč. Zbývajících 962 665,05 Kč je spolufinancováno z kapitoly Ministerstva spravedlnosti.

Datum zahájení: 1. 7. 2014

Datum ukončení: 31. 12. 2015

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová