obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Metodiky procesních postupů MSp

popis.Text

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00002

Popis projektu: Ministerstvo spravedlnosti ČR (dále jako „MSp“) nedisponovalo jednotným a standardizovaným systémem postupů pro stanovení cílů, opatření a procesů a výběr nástrojů ve spravované oblasti;  přípravu věcných podkladů k návrhům zákonů a pro přezkum stávající regulace. Vyplynula proto potřeba postupy pro tvorbu legislativy definovat, tzn. stanovit jednotlivé kroky, jejich posloupnost, rozsah a požadované výstupy.

Toho bylo dosaženo zpracováním metodik, jež stanoví postupy jak pro tvorbu právních norem a pro transparentnost procesu jejich tvorby, tak pro přezkum stávající regulace s cílem identifikovat a odstranit nadbytečnou regulaci.

Metodiky procesních postupů byly vypracovány ve třech tematických oblastech:

I.                   Metodika pro formulaci cílů, opatření a procesů a výběr nástrojů

II.                Metodika pro přípravu věcných podkladů k návrhům zákonů

III.             Metodika pro přezkum regulace u platných právních předpisů.

Do realizace byli zapojeni externí experti, kteří ve spolupráci s pracovníky legislativního odboru MSp zpracovali nejen 3 výše uvedené metodiky, ale rovněž 3 případové studie, kterými bylo použití metodik ověřeno na právních normách.

V rámci projektu bylo v použití metodik proškoleno více než 100 osob, a to pracovníků MSp, kteří se přímo podílejí na hodnocení dopadů regulace nebo vedoucích pracovníků, do jejichž gesce tato problematika spadá.

Projekt byl koncipován a realizován v souladu s cíli vládní Strategie realizace Smart Administration 2007-2015 (Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby), především s cílem zkvalitnit tvorbu a implementaci politik a zlepšit a zjednodušit regulatorní prostředí.

Cílové skupiny: Zaměstnanci ministerstva spravedlnosti, kteří budou přímými uživateli metodik. Dále pak odborníci a uživatelé právních norem, tj. všichni zaměstnanci resortu, ale i podnikatelé, nevládní neziskové organizace a občané, všichni, kterých se dotýká úprava občanského, obchodního a trestního práva.

Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu regulace a transparentnost při tvorbě právních předpisů a strategických dokumentů v gesci Ministerstva spravedlnosti. Vypracované metodiky budou využity pro efektivní strategickou práci vedoucích pracovníků resortu v oblasti justice a pro systematické formulování úprav zákonných norem. Metodiky zajistí jednotný a konzistentní postup bez ohledu na případné personální změny v úřadu. Tím rovněž dojede ke snížení administrativní zátěže a zjednodušení a zefektivnění postupů.

Celkový rozpočet činil 2 268 040 Kč, přičemž Evropský sociální fond jej prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financoval částkou 1 927 834 Kč. Zbývajících 340 206 Kč bylo spolufinancováno z kapitoly Ministerstva spravedlnosti.

Datum zahájení: 1. 6. 2014

Datum ukončení: 31. 12. 2015

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová