obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Rozpočtová gramotnost

popis.Text

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B6.00007

Popis projektu: Projekt byl zaměřen na zvyšování efektivity chodu organizačních složek justice, na optimalizaci a zefektivnění ekonomických procesů, efektivní nakládání s veřejným majetkem a na vzdělávání zaměstnanců justice v těchto oblastech.

„Rozpočtová gramotnost“ reaguje především na potřebu sjednocení procesů v ekonomické oblasti a neexistenci manuálů a pokynů, jak postupovat v případě výskytu problematických situací.

 

Projekt byl zaměřen zejména na oblast rozpočtových pravidel a dalších předpisů a procesů vztahujících se k nakládání s rozpočtovými prostředky. V úvodu byla zpracována vstupní analýza problematických procesů a vzdělávacích potřeb, na ni navázaly semináře pro ekonomické pracovníky a v závěru byla zpracována metodika obsahující doporučené postupy pro problematické situace.

 

Výsledkem projektu je 352 osob proškolených v metodice koncepční práce, kteří zároveň složili závěrečný test. Proškoleni byli většinou 3 zástupci z každé organizační složky státu – hlavní účetní, správce rozpočtu a ekonomický ředitel. Dále vznikly metodiky pro problémové oblasti ekonomických procesů a poznatky z tvorby těchto metodik pak mohou být následně rovněž zahrnuty do vstupního vzdělávání.

 

Metodiky slouží jako podklad pro školení a budou využity k zefektivnění práce zaměstnanců cílové skupiny, zejména zlepšením znalostí v souvisejících právních předpisech, k optimalizaci a sjednocení postupů, k týmové spolupráci jednotlivých pracovních pozic a taktéž ke zvýšení kvalifikace.

Cílová skupina: Ekonomičtí pracovníci všech 114 organizačních složek justiční části resortu spravedlnosti (soudy, státní zastupitelství, Probační a mediační služba, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Justiční akademie, Rejstřík trestů) samotný aparát Ministerstva spravedlnosti ČR.

Cílem projektu bylo přesně definovat problematické oblasti v ekonomických procesech a navrhnout jejich řešení a zjistit nedostatky ve znalostech zaměstnanců v ekonomické oblasti a odstranit je. Byl vytvořen a následně zaveden jednotný manuál pro postupy v problematických situacích a realizována školení pro zaměstnance. Tyto výstupy přispějí k zefektivnění práce těchto zaměstnanců zejména lepším porozuměním řešeným úkolům. 

Celkový rozpočet projektu je 4 555 389 Kč, přičemž EU jej prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financuje částkou 3 872 081 Kč. Zbývajících 683 308 Kč je spolufinancováno z kapitoly Ministerstva spravedlnosti.

Datum zahájení: 1. 7. 2014

Datum ukončení: 31. 12. 2015

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová