obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Zefektivnění lidských zdrojů MSp

popis.Text

Integrovaný systém řízení pracovního výkonu, dlouhodobý systém vzdělávání vedoucích zaměstnanců

 

Zkrácený název projektu: Zefektivnění LZ MSp

Číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00055

Popis projektu:

V rámci realizace tohoto projektu bude na Ministerstvu spravedlnosti ČR, jako jeden z hlavních personálních procesů, zaveden systém řízení pracovního výkonu, který propojuje systém hodnocení se systémem odměňování a vzdělávání. Tento systém poskytne všem vedoucím zaměstnancům MSp transparentní nástroj pro efektivní motivaci svých podřízených prostřednictvím jasně nastavených a komunikovaných cílů a kompetencí. Na základě výsledků hodnocení bude zaměstnancům vypočítána výše osobního ohodnocení, případně odměn, čímž se zefektivní vynakládání rozpočtu na odměňování zaměstnanců. Výsledky hodnocení budou dále sloužit pro nastavení individuálních plánů rozvoje zaměstnanců. Za účelem rozvoje manažerských dovedností, nutných pro úspěšné zavedení systému řízení výkonu, bude pro vedoucí zaměstnance připraveno a realizováno rozvojové centrum (Development centrum). Na základě výsledků Development centra bude navržen obsah manažerské akademie. Výstupy tohoto projektu v podobě hodnotícího modelu dle způsobilostí, hlavních principů hodnocení, odměňování a systému vzdělávání (manažerského) budou využity také v dalších procesech a systémech řízení lidských zdrojů. Do realizace bude v maximální možné míře zapojen interní projektový tým složený ze zástupců personálního útvaru, kteří budou také v metodice hodnocení a realizaci hodnotícího rozhovoru vyškoleni. Součástí výstupu budou pravidla systému hodnocení a odměňování, která budou dále zaměstnanci personálního útvaru rozvíjena. Na takový systém lze napojovat další opatření, zefektivňující procesy v oblasti lidských zdrojů (zavedení systému personálního marketingu, plánování personálních rezerv). Udržitelnost projektu nebude vyžadovat další finanční náklady. Realizace rozvojových center pro vedoucí zaměstnance bude sloužit jako základ pro vybudování manažerské akademie, kterou ministerstvo plánuje v budoucnu realizovat. Tímto zaručí dlouhodobou stabilizaci a rozvoj vedoucích zaměstnanců v delším časovém horizontu. Projekt je udržitelný a s výstupy projektu bude dále pracováno.

 

Datum zahájení: 1. 2. 2011

Datum ukončení projektu: 30. 9. 2012

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je zavedení systému řízení pracovního výkonu, který prostřednictvím provázání výsledků hodnocení do systému odměňování a do systému vzdělávání zaměstnanců povede ke zvýšení motivovanosti zaměstnanců, zároveň také ke zvýšení efektivnosti fungování úřadu.

Mezi základní cíle vyplývající z jednotlivých částí patří:

- design optimálního procesu, při respektování individuálních způsobilostí a požadovaných profilů pracovních míst a nástroje hodnocení pracovního výkonu

- vydefinování pravidel provázání výsledku hodnocení do systému variabilního odměňování

- nastavení systému identifikace rozvojových potřeb v závislosti na řízení kariéry a výsledcích hodnocení zaměstnanců

- diagnostika manažerského potenciálu, schopností, dovedností

- návrh obsahu manažerské akademie

 

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu jsou všichni zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti. Přímo zapojeni budou vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci personálního útvaru, ostatní zaměstnanci ministerstva budou zapojeni nepřímo.

Následně se projekt bude týkat zaměstnanců podřízených složek MSp.

 

Výsledky:

V průběhu realizace projektu, budou v rámci jednotlivých klíčových aktivit zpracovány následující výstupy:

- vytvoření hodnotící model dle způsobilostí, způsobilostní profily

- vydefinovány hlavní principy hodnocení

- propojen systém hodnocení se systémem variabilního odměňování

- vytvořen systému vzdělávání rozvoje zaměstnanců

- sestaven program manažerského vzdělávání

- proškoleni uživatelé a garanti výše uvedených systémů

- systémy budou implementovány do praxe

 

Náklady projektu:

Celkové náklady projektu činí maximálně 4.111.998,30 Kč, z toho:

3.495.198,30 Kč činí 85% podíl EU

616.799,70 Kč činí 15% podíl ze státního rozpočtu

 

Projekt byl k 30.9.2012 úspěšně ukončen. Byly zrealizovány všechny plánované aktivity a dodány všechny výstupy.

 

Realizátor projektu:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Odbor personální

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Kontaktní osoba: Ing. Romana Valentová, e-mail: rvalentova2@msp.justice.cz, tel: 221 997 841

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová