obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Zefektivnění vybraných podpůrných procesů VSČR

popis.Text

Zefektivnění vybraných podpůrných procesů Vězeňské služby ČR

Projekt je financovaný v rámci výzvy č. 48 OP LZZ

Zkrácený název: Podpůrné procesy VSČR

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00041

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je zefektivnění koordinační činnosti Ministerstva spravedlnosti ČR (MSp) směrem k Vězeňské službě ČR (VSČR) a zvýšení kvality těmito institucemi poskytovaných služeb. Tohoto cíle bude dosaženo především díky implementaci procesního řízení na vybrané podpůrné procesy.

Projekt je rozdělen do dvou klíčových aktivit na:

- optimalizaci vybraných podpůrných procesů včetně realizace vzdělávání,

- evaluaci a narovnání implementovaného systému.

Na projektu budou participovat zaměstnanci zapojených subjektů MSp, VSČR, vězeňská zařízení.

Výstupem projektu bude především zlepšení stávající situace v oblasti Dokumentace skutečného provedení staveb (DSP) a evidence základní informací o nemovitostech (Pasport objektů). V oblasti DSP se jedná zejména vytvoření metodiky pro standardizaci obsahu a procesů.

Důvodem realizace projektu je především úspora financí a prevence možných rizik hrozících při neřešení některých slabých míst současného stavu.

Datum zahájení: 1. 1. 2011

Datum ukončení: 31. 12. 2012

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zefektivnění koordinační činnosti MSp směrem k VS ČR a zvýšení kvality těmito institucemi poskytovaných služeb.

Hlavní přínosy z realizace projektu:

– úspora nákladů na přepracování dokumentace,

– sjednocení struktury dokumentace (lepší plánování investičních a finančních prostředků),

– snadná dostupnost dat a technické dokumentace,

– bezpečnější uchování uložených dat, nedochází k nechtěným ztrátám informací,

– úspora skladovacích prostor dokumentů,

– urychlení práce, větší efektivnost,

– informace a přehled o všech budovách a místnostech,

– díky elektronizaci dat možnost automatické generace sestav, protokolů, atp.,

– možnost vyhodnocování procesů, hospodárnosti, efektivity a odhalování úzkých míst a prostoru pro zlepšení,

– všechny periodické činnosti budou evidovány na jediném místě.

Cílové skupiny:

Cílovou skupinu tvoří Správní úřady, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované těmito úřady a jejich zaměstnanci, tj. MSp a jeho zaměstnanci, GŘVS ČR a jeho zaměstnanci, areály věznic na území ČR (38) a jejich zaměstnanci.

Průběh:

Aktivita č. 1 - Automatizace vybraných podpůrných procesů

Cílem aktivity je zjednodušit a zefektivnit činnosti související s řízením vybraných procesů prostřednictvím jejich systémového ukotvení a zavedení jednotného nástroje (informační systém) pro potřeby jejich řízení a sledování. Pod pojmem provozní procesy rozumíme v projektu proces správy technické dokumentace, její pořizovaní a aktualizaci skutečného provedení staveb; vytvoření katalogu provozních služeb, jednotného pracovního postupu a rozhraní pro žádání o tyto služby, jejich monitorování a efektivnější poskytování a vyřizování požadavků.

Rámcový obsah systému:

- Dokumentace skutečného provedení stavby (nebude prováděna přímá dokumentace, ale bude nastaven systém jejího sdílení a distribuce),

- Archiv technické dokumentace,

- Metodika obsahu a způsobu správy technické dokumentace (klíčové je vytvoření kompetenčního modelu

- vymezení odpovědnosti za správu dílčích činností a nadefinování všech potenciálních uživatelů), Katalog služeb a ServiceDesk ,

- Pasport areálů a objektů (pasportizace bude navázána především na potřebu nastavení využitelnosti systému v souladu s celkovým procesem správy TD),

- Integrace facility management system (CAFM).

V úvodu realizace aktivity bude provedena analýza stávající situace, identifikace úzkých míst a návrh potřebných opatření zaměřených na narovnání procesů a jejich ukotvení v systému. Závěrem realizace aktivity bude provedena samotná integrace systému, který zajistí zefektivnění řízení veškerých úkonů spadajících do oblasti realizace provozních procesů.

Součástí realizace aktivity bude provedení pilotního vzdělávání vybraných zaměstnanců (Facility manažerů - FM) v oblasti práce se systémem.

Aktivita č. 2 – Evaluace a úprava nastavení

Cílem aktivity je zajištění cílenosti nastavení systému v souladu se skutečnými požadavky zapojených organizací. Pro potřeby bezchybného provozu systému je nutné po implementaci a částečném zaužívání systému provést jeho případnou aktualizaci a úpravu nedostatků.

Popis plánovaných prací:

- analýza nastavení systému,

- realizace dotazníkových šetření,

- provedení opakovaného zátěžového testu,

- úprava zjištěných nedostatků,

- několikanásobné odzkoušení nedostatků a jejich finální doladění.

Po ukončení evaluace a úpravy systému bude finalizována veškerá prováděcí dokumentace k systému (uživatelská příručka) a dána k dispozici všem potenciálním uživatelům.

Aktivita č. 3 – Administrativní zajištění realizace projektu

Cílem aktivity je zajištění bezproblémového chodu projektu prostřednictvím jeho dostatečného personálního a hmotného zabezpečení, koordinace činnosti dodavatele, odborná koordinace výstupů z realizace projektu, nastavení systému udržitelnosti projektu.

Výsledky:

Projekt byl k 31.12.2013 úspěšně ukončen. Byla provedena pasportizace všech objektů Vězeňské služby ČR a dodány všechny plánované výstupy.

Náklady projektu:

Celkové náklady projektu činí maximálně 27.539.800,00 Kč, z toho:

23.408.830,-- Kč činí 85% podíl EU

4.130.970,-- Kč činí 15% podíl ze státního rozpočtu

Realizátor projektu:

Název: Ministerstvo spravedlnosti ČR

IČ: 00025429

Ulice: Vyšehradská 16

Město: Praha 2

PSČ: 128 10

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Nováková – projektová manažerka, Mail: JNovakova@grvs.justice.cz ,

Tel: 244 024 432

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová