obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

popis.Text

 

Registrační číslo projektu: CH-008

Popis projektu: Projekt byl specificky zaměřen na rozšiřování kapacity a dostupnosti probačních a resocializačních programů pro pachatele, kteří vykonávají alternativní tresty či opatření (mladiství i dospělí), a rovněž pro odsouzené do výkonu trestu odnětí svobody. Projekt také usiloval o posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti.

Probační a resocializační programy jsou nezbytnou a klíčovou součástí procesu reintegrace osob z definovaných cílových skupin a mohou výrazně přispět ke snížení recidivy a k prevenci opakování trestné činnosti. Tyto programy mohou rovněž přispět ke snížení počtu osob v českých věznicích, posílit ochranu občanů před trestnou činností a velmi citelně i snížit náklady státního rozpočtu na vězeňství.

Probační a mediační služba vykonává už nyní velmi širokou a náročnou škálu činností a nemá již dostatečnou kapacitu na personální zajištění a další rozvoj probačních a resocializačních programů. Systémovým řešením je právě spolupráce s externími poskytovateli těchto programů, kteří mohou tuto oblast odborně zajistit.

Spolupráce s externími poskytovateli zejména nevládními organizacemi v rámci řešení trestné činnosti podporuje princip zapojování občanské společnosti do řešení kriminality. Takové postupy jsou doporučovány i mezinárodními organizacemi, například Radou Evropy nebo OSN.

Výběr poskytovatelů probačních a resocializačních programů (tzn. externích organizací) proběhl formou veřejné soutěže. Tyto programy realizovaly nevládní organizace s profesní zkušeností v oblasti rozvoje a realizace takových programů.

Projekt byl rozčleněn do čtyř základních částí:

1. sestavení odborné Rady projektu

·         Rada se skládala z celkem 6 odborníků na předmětnou oblast - tři experti byli delegováni švýcarským partnerem a 3 byli delegováni za ČR.

·         úkolem Rady bylo dohlížet na dodržování odborné kvality rozvíjených programů v souladu se zkušenostmi a principy dobré praxe ve Švýcarsku, respektive kantonu Curych, a také v souladu s principy dobré praxe a odborné kvality v rámci ČR.

2. rozšíření kognitivně behaviorálních programů jako osvědčené a mezinárodní praxí prověřené metody řešení kriminality mládeže i dospělých.

Program pro mladistvé pachatele (PUNKT Rodina):

·       jednalo se o inovaci a rozšíření do všech soudních okresů již osvědčeného probačního resocializačního (učebního) programu PUNKT, jehož inovace spočívala v kombinaci skupinové a individuální práce s mladistvými pachateli v rámci programu a v zapojení rodiny a posílení jejího pozitivního vlivu na nápravu pachatele.

Program pro dospělé pachatele trestné činnosti spojené s dopravou, zejména řízení pod vlivem alkoholu s názvem Program pro agresivní a nedbalé řidiče:

·       tématy programu byla problematičnost řízení pod vlivem návykové látky (alkoholu), reflexe spáchaného deliktu v dopravě, postoj pachatele k bezpečnému způsobu řízení, sebekontrola při řízení a prevence dalších deliktů v dopravě.

3. vytvoření komplexního Reintegračního programu, který 

·       tento program tak, jak byl vytvořen a ověřen, bude využitelný jak pro osoby ve výkonu trestu, tak pro pachatele vykonávající alternativní tresty či opatření na svobodě.

·       součástí Reintegračního programu byly různé komponenty, mezi nimiž byl i komponent „sanace dluhů“. Tento komponent zajišťovala odborná platforma Aliance proti dluhům, která se podílela a na řešení problematiky zadluženosti v ČR.

4. vytvoření podmínek pro zajištění udržitelnosti a stability rozšířených a inovovaných programů 

·       tento proces byl zajištěn třemi následujícími postupy:

a) metodickou a vzdělávací podporou pro pracovníky Probační a mediační služby a Vězeňské služby v oblasti case managementu;

b) logistickou podporou pro PMS v oblasti zajištění didaktických pomůcek pro realizaci programů (byly pořízeny notebooky a dataprojektory jako nezbytné didaktické pomůcky pro lektory kognitivně behaviorálních programů, které jim jsou a budou trvale k dispozici);

c) vytvořením nového akreditačního systému probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele, který zajišťuje kontinuálně kvalitu a další potřebný odborný rozvoj popsaných programů.

Realizátor projektu: Probační a mediační služba (Ministerstvo spravedlnosti ČR je zprostředkujícím subjektem)

Partneři projektu: Vězeňská služba ČR; za švýcarskou stranu: Sdružení pro rozvoj probačních služeb ve východní Evropě, Probační služba kantonu Curych

Cílové skupiny: osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, pachatelé trestných činů odsouzení k alternativním trestům a opatřením (mladiství i dospělí), oběti trestných činů, veřejnost, pracovníci Vězeňské služby a Probační a mediační služby, soudci, státní zástupci, veřejnost

Cíl projektu: Podle statistických údajů Vězeňské služby a Českého statistického ústavu byla míra recidivy v době podání žádosti o grant 61 % u osob, které byly alespoň jednou odsouzeny k trestu odnětí svobody. Pomocí v rámci projektu realizovaných probačních a resocializačních programů by se míra recidivy u těchto osob měla do konce projektu snížit o 5-8 %. Dále by se měl snížit počet osob ve výkonu trestu odnětí svobody o 3-5 %. Tato čísla budou vyhodnocena na základě ročních statistických údajů z ministerstva spravedlnosti, Vězeňské služby, PMS a Policie ČR.

Celkový rozpočet projektu je 31 773 840 Kč, přičemž 27 007 764 Kč je finančně podpořeno z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce. Zbývajících 4 766 076 Kč je spolufinancováno z kapitoly Ministerstva spravedlnosti.

Datum zahájení: 16. 2. 2011

Datum ukončení: 31. 10. 2016

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová