obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Zefektivnění činnosti soudů prostřednictvím posílení administrativních kapacit

popis.Text

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/80.00004

Popis projektu: Na základě obecného problému českého soudnictví, kterým je vysoký počet neuzavřených případů, vznikl projekt Ministerstva spravedlnosti ČR.  Tento problém byl zčásti eliminován systematickým posílením odborného a administrativního aparátu. Z projektu byly financovány nové pracovní pozice pro celkem 102 odborníků u těch soudů, které vykazovaly relativně vysoký počet nevyřízených věcí. Tyto osoby vykonávali odborné činnosti související s rozhodovací činností soudu, činnosti zapisovatelky či některé činnosti soudního tajemníka. U dotčených soudů došlo ve vybraných agendách k podstatnému zkrácení délky soudních řízení, v některých případech dokonce k markantnímu snížení počtu nedodělků. Vzhledem k personálnímu posílení docházelo v průběhu projektu k podstatnému zvýšení kvality soudních rozhodnutí – přidělení členové realizačního týmu mimo jiné zpracovávali podklady a rešerše pro rozhodnutí soudce, přičemž ten byl pak schopen rozhodovací činnosti věnovat více času a zvyšovat tím kvalitu těchto rozhodnutí. U některých okresních soudů se tato skutečnost zásadně projevila na snížení počtu věcí vrácených soudem vyšší instance v rámci odvolacího řízení.

Cílovou skupinou bylo primárně 13 soudů (11 okresních a 2 krajské) vykazujících nejvyšší počet neuzavřených případů. Konkrétně byl do projektu zapojen Okresní soud v Ústí nad Labem, Městský soud v Brně, OS v Ostravě, OS v Mostě, OS v Chomutově, OS v Lounech, OS v Břeclavi, OS v Teplicích, OS Plzeň-město, OS v Hodoníně, OS v Uherském Hradišti, Krajský soud v Brně a KS v Ústí nad Labem. U dotčených soudů došlo ve vybraných agendách k podstatnému zkrácení délky soudních řízení, v některých případech dokonce k markantnímu snížení počtu nedodělků. Vzhledem k personálnímu posílení docházelo v průběhu projektu k podstatnému zvýšení kvality soudních rozhodnutí – přidělení členové realizačního týmu mimo jiné zpracovávali podklady a rešerše pro rozhodnutí soudce, přičemž ten byl pak schopen rozhodovací činnosti věnovat více času a zvyšovat tím kvalitu těchto rozhodnutí. U některých okresních soudů se tato skutečnost zásadně projevila na snížení počtu věcí vrácených soudem vyšší instance v rámci odvolacího řízení.

Cílem projektu bylo zvýšení efektivity činnosti vybraných soudů. Nově přidělení pracovníci se podíleli na vyřizování vyššího počtu u soudu potřebných administrativních úkonů, což v konečném důsledku pomohlo ke snižování počtu nevyřízených věcí.

Přínosem projektu bylo rovněž jednorázové vytvoření velkého počtu nových pracovních míst, což lze vnímat velmi pozitivně i s ohledem na míru nezaměstnanosti. Pro pracovníky z řad absolventů právnických fakult či jiných odborných škol zapojení do projektu znamenalo získání praktických zkušeností z justice, jež přispělo k jejich dalšímu profesnímu rozvoji. Konsekventně se tak zvyšuje jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Celkový rozpočet projektu byl stanoven ve výši 87 953 605 Kč. Celkově bylo vyčerpáno 78 628 356,- Kč, 15 72567,- Kč bylo uhrazeno z rozpočtu Ministerstva spravedlnosti a 62 902 685,- Kč bylo uhrazeno ze zdrojů Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Datum zahájení: 1. 4. 2012

Datum ukončení: 31. 12. 2015

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová