obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Nové soukromé právo

 

popis.Text

 

Nové soukromé právo

reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/80.00003

 

Popis projektu: 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, který je nejvýznamnější částí komplexní změny celé oblasti soukromého práva. Ministerstvo spravedlnosti ČR chtělo realizací projektu „Nové soukromé právo“jednak přispět k co nejplynulejší implementace nového soukromého práva do celého právního řádu a také přispět k co nejhladšímu přechodu do praxe. 

Za účelem naplnění těchto hlavních cílů bylo zřízeno specializované oddělení Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL). Tato Komise zahájila svou činnost v červenci 2012 a na každodenní bázi poskytovala všem orgánům veřejné správy odborné konzultace při zavádění novelizovaného soukromého práva do jejich specializovaných agend. Pomáhala také s odstraňováním výkladových nejasností u nových právních předpisů a přispívala tím ke sjednocení výkladu, k omezení nejasností a k lepší predikci rozhodnutí soudů.

Součástí KANCLu byla Expertní skupina složená z předních odborníků na nové soukromé právo. Mezi ně patřili zejména členové rekodifikační komise, zástupci justice a akademické sféry, zástupci stavovských komor či autoři komentářů apod. Expertní skupina se scházela každý měsíc, řešila zejména složitější výkladové otázky. Výkladová stanoviska komise byla zveřejňována na speciálních webových stránkách. Expertní skupina ukončila svou činnost v polovině května 2014.

Další významnou aktivitou projektu byla osvětová činnost směřující k orgánům veřejné správy, potažmo celé veřejnosti. Osvětová činnost přitom měla dvě složky. Jednou ze složek této činnosti byly webové stránky http://obcanskyzakonik.justice.cz/, které byly hlavním oficiálním zdrojem nové legislativy a umožňovaly sdílení informací a zkušeností. I po ukončení realizace projektu jsou na těchto stránkách zveřejněna výkladová stanoviska Expertní skupiny či zde jsou ke stažení specializované brožury na témata rekodifikace.

Specializované brožury představovaly druhou část osvětové činnosti projektu. Každá z nich je zaměřena na vybraný aspekt nového soukromého práva a jeho aplikaci. V průběhu léta 2013 bylo především prostřednictvím poboček sítě Czech point distribuováno 100 tisíc setů brožur (1 set = 8 tematických brožur) s následujícími tématy: obecná část, dědické právo, rodinné právo, věcná práva, smluvní právo, náhrada újmy, obchodní korporace a mezinárodní právo soukromé.

Součástí projektu také byly překlady nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.), zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém do 4 světových jazyků (angličtina, němčina, francouzština a ruština). Překlady hlavních zákonů tvořících nové soukromé právo jsou k dispozici ke stažení na speciálních webových stránkách. Na stejném místě mohou zájemci nalézt i další z výstupů projektu, kterým byla analýza mapující zahraniční zkušenosti s implementací nového soukromého práva.

Cílové skupiny: Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci

Cílem projektu bylo poskytnout orgánům veřejné správy komplexní servis při implementaci nového soukromého práva do praxe. Projekt měl rovněž včas identifikovat a případně napravit možné nedostatky nově připravované legislativy a koordinovat výklad sporných otázek v období před ustálením judikatury v této oblasti. Projekt dále prostřednictvím oddělení KANCL prováděl supervizi vzdělávání v oblasti nového soukromého práva, zejména u soudců a státních zástupců. Toto oddělení podporovalo informovanost pracovníků veřejné správy a potažmo celé veřejnosti o novém soukromém právu. Projekt svými aktivitami přispěl ke snížení možné právní nejistoty, v návaznosti na to ke snížení soudně řešených sporů a ke zrychlení soudní agendy.

Celkový rozpočet projektu byl 19 322 060 Kč, přičemž EU na něj prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost přispívá částkou 16 423 751 Kč. Zbývajících 2 898 309 Kč je spolufinancováno z kapitoly Ministerstva spravedlnosti.

Datum zahájení: 2. 4. 2012

Datum ukončení: 31. 12. 2014

 

Na úspěšnou realizaci projektu navazuje další projekt Ministerstva spravedlnosti ČR s názvem Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy. Jeho náplní je metodická pomoc a podpora orgánům veřejné správy a samosprávy.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová