obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Obecné informace

Komunitární programy v letech 2014 – 2020

 

 

Pro oblast justice je určen rámcový program „Justice“ (Spravedlnost), jenž přispěje k dalšímu rozvoji evropského prostoru spravedlnosti založeného na vzájemném uznávání a vzájemné důvěře. Kompletní informace o tomto programu lze nalézt na http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm. Rozpočet programu na období 2014 – 2020 je 378 mil. EUR.

 

Program podporuje zejména tyto oblasti:

 

• Justiční spolupráce v občanských věcech (judicial cooperation in civil matters), včetně občanskoprávních a obchodních věcí, platební neschopnosti, rodinných záležitostí a dědictví atd.

•  Justiční spolupráce v trestních věcech (judicial cooperation in criminal matters)

• Vzdělávání v justici (judicial training), včetně jazykového vzdělávání v oblasti právní terminologie, s cílem podpořit společnou právní a soudní kulturu

• Přístup ke spravedlnosti v Evropě (access to justice in Europe), včetně práv obětí trestných činů a procesních práv v trestním řízení

Iniciativy v oblasti protidrogové politiky (aspekty soudní spolupráce a prevence kriminality)

 

Typy podporovaných aktivit:

 

•  Školení (výměna zaměstnanců, workshopy, vývoj vzdělávacích modulů,…)

• Vzájemné učení, spolupráce, výměna osvědčených postupů, vzájemné hodnocení, vývoj nástrojů ICT ...

•  Aktivity podporující zvyšování povědomí, šíření, konference,…

• Podpora hlavních aktérů (klíčové evropské nevládní organizace a sítě, orgány členských států provádějící právo Unie,…)

• Analytické činnosti (studie, sběr dat, vývoj společných metodik, ukazatelů, průzkumů, příprava metodik,…)

 

Veškeré aktivity, které mají být financovány z programu, musí přinést výsledky, jejichž přínosy přesahují rámec jednoho členského státu. Měly by se zabývat zejména následujícími faktory: Přispívá projekt k účinnému, komplexnímu a důslednému provádění nástrojů a politik práva Unie? Zlepší povědomí veřejnosti a znalosti o právech, hodnotách a zásadách vyplývajících z práva Unie? Bude to zlepšovat porozumění potenciálním otázkám, které se týkají těchto práv? Je pravděpodobné, že rozvíjí vzájemnou důvěru mezi členskými státy a zlepší přeshraniční spolupráci? Jaký je její nadnárodní dopad? Přispívá k vypracování a šíření osvědčených postupů? Budou vytvářet praktické nástroje a řešení, která řeší přeshraniční problémy nebo výzvy v rámci celé EU?

 

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová