obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Závěrečná konference programu CZ15

popis.Text

 

Závěrečná konference programu CZ15 

Dne 26.9.2017 se v Novoměstské radnici v Praze uskutečnila Závěrečná konference Programu CZ15 – Spolupráce v Justici, který byl financován z Norských fondů.

Při této příležitosti se sešli zástupci Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti, Velvyslanectví Norského království v Praze a Rady Evropy spolu s příjemci grantů a partnery projektů, aby shrnuli výsledky programu a vyměnili si zkušenosti s realizací programu a vybraných podpořených předem definovaných projektů. Program byl zacílen na dvě programové oblasti: „Budování kapacit a spolupráce v justici“ a „Nápravné služby včetně alternativních trestů“.

Úvodní slovo přednesli Mgr. Vladimír Zimmel, náměstek ministra spravedlnosti pro trestní politiku, Ing. Zuzana Matyášová, ředitelka odboru Mezinárodní vztahy Ministerstva financí a zástupce Velvyslanectví Norského království v Praze. Další příspěvky přednesli zástupci Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti, Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby, norské nápravné služby a Rady Evropy.

Z Norských fondů 2009-2014 rozdělil Program s označením CZ15 na zmíněné oblasti více než 115 mil. Kč. Podpora z Norských fondů tvořila 80 % ze zmíněných 115 mil. Kč, zbylých 20 % doplnila rozpočtová kapitola Ministerstva spravedlnosti ze státního rozpočtu. Prostřednictvím Programu CZ15 „Spolupráce v justici“ získalo finanční prostředky 7 předem definovaných projektů, které byly zaměřeny na tři hlavní oblasti justice: soudní systém (soudy a státní zastupitelství), Probační a mediační služba ČR a Vězeňská služba ČR. V rámci programu CZ15 bylo navíc realizováno dalších 10 bilaterálních iniciativ s partnery z Norska za více než 4,5 mil. Kč.

Na konferenci byly prezentovány vybrané podpořené projekty a jejich dosavadní výsledky, přičemž byly zmíněny i bilaterální vztahy mezi Norským královstvím a ČR. Jednalo se o projekt „Zavedení videokonferencí v resortu justice“, u něhož příjemcem dotace bylo Ministerstvo spravedlnosti. Projekty „Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram“ a „Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 - 26 let ve věznici Kuřim“ byly prezentovány zaměstnanci Vězeňské služby ČR. Probační a mediační služba představila výsledky projektu „Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR“.

Konference se tak stala místem pro vzájemné sdílení zkušeností, které bude možné využít pro zlepšení implementace programu i projektů v rámci dalšího, právě připravovaného, období Norských fondů v České republice. Opakovaně bylo prezentujícími také zmíněno nové programové období Norských fondů 2014-2021 s očekáváním, že v něm dosud dosažené výsledky nebudou zapomenuty a budou dále rozvinuty.

Více informací o Programu CZ15 a Norských fondech lze získat na těchto místech: www.eeagrants.cz a http://www.eeagrants.cz/assets/cs/soubory/Brozura-Program_CZ15/FLASH/index.html.

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová