obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2017

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2017 

Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dotační tituly realizované v dotačním roce 2017:

a) Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy (program musí mít platnou akreditaci MSp pro dané období)

b) Program protidrogové politiky ve věznicích (programy musí mít certifikaci odborné způsobilosti)

c) Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (dotaci mohou získat pouze subjekty, které mají na poskytování právních informací nebo restorativního programu platnou akreditaci MSp dle tohoto zákona)

Metodiku pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nalezete zde.

Spolu se žádostí o poskytnutí dotace lze v souladu s uvedenou metodikou požádat rovněž o uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci (tzv. víceleté financování NNO), jejíž vzor je zde

K poskytnutí podrobnějších informací k výzvě a podmínkám dotačního řízení, stejně jako za účelem konzultace žádostí o poskytnutí dotací, uspořádá Ministerstvo spravedlnosti Seminář pro žadatele, a to dne 17. října 2016 od 10 hodin v sídle MSp.

Účast na semináři je nutné nahlásit předem Mgr. Štěpánu Bolfovi, emailem na adresu sbolf@msp.justice.cz nebo na telefon +420 221 997 406, a to v termínu do 13. října 2016.

 

Žádost NNO o státní dotaci na rok 2017 se nachází zde.

Žádost pro NNO, které mají s Ministerstvem spravedlnosti uzavřenou smlouvu o dlouhodobé spolupráci, se nachází zde.

Povinné přílohy k žádosti na rok 2017 nalezete zde.

Žadatel předloží dvě vyhotovení žádosti v listinné podobě (viz Výzva) a taktéž zašle Žádost včetně všech příloh v elektronické podobě na adresu jsvec@msp.justice.cz

Kontaktní osoby pro poskytování dotací MSp:

Mgr. Jakub Švec

email: jsvec@msp.justice.cz

tel.: +420 221 997 483

 

Mgr. Henrieta Melicharová

email: hmelicharova@msp.justice.cz

tel.: +420 221 997 192

 

Mgr. Štěpán Bolf

email: sbolf@msp.justice.cz

tel.: + 420 221 997 406

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová