obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Přehled vyřizování agendy odboru odškodňování za rok 2012

Rozbor agendy odškodňování za rok 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 1

 

 

 

 

 

ŚETŔENO

Z toho

 

Výše

VYŘÍZENO

Převod

žádostí

převod

podáno

uplatněné

žádostí

do dalšího

celkem

z předchozího

žádostí

náhrady

celkem

období

 

období

v r. 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1a)

1 b)

2

3

4

5217

1270

3947

159781087691,19

3432

1785

 

 

 

 

 

 

Komentář k tabulce č. 1:

 

 

 

 

sloupec 1 -

celkový počet šetřených žádostí, jedná se o žádosti došlé ve sledovaném období a žádosti, které nebylo

 

možno ukončit v předchozím období

 

 

sloupec 1a -

počet neukončených žádostí ze sloupce 1, které byly převedeny z předchozího období

sloupec 1b -

počet žádostí, které byly odboru odškodňování doručeny za  r. 2012

Poznámka:

sloupec 1 = součet sloupců 1a až 1b

 

 

sloupec 2

celkově uplatněná částka ve sledovaném období

 

 

sloupec 3 -

celkový počet všech projednaných a ukončených žádostí ve sledovaném období

sloupec 4 -

počet žádostí, které nebylo možno ukončit ve sledovaném období

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2 - Způsob vyřízení

 

 

 

 

VYŘÍZENO

Způsob vyřízení

 

 

 

žádostí

vyhověno

vyhověno

přiznáno

nevyhověno

 

celkem

zcela

zčásti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

3432

395

1033

105041925,64

2004

 

 

 

 

 

 

 

Komentář k tabulce č. 2:

 

 

 

 

sloupec 1 -

celkový počet všech projednaných a ukončených žádostí ve sledovaném období

sloupec 2 -

počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zcela

 

sloupec 3 -

počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zčásti

 

sloupec 4 -

celková částka odborem odškodňování přiznaného odškodnění ve sledovaném období

sloupec 5 -

počet žádostí, jimž nebylo ve sledovaném období vyhověno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 3 - nejčastěji sledované důvody nároků

 

 

 

 

 

 

 

 

Důvod

Vyřízeno

Vyhověno

Vyhověno

Nevyhověno

 

nároku

celkem

zcela

zčásti

 

 

1

2

3

4

5

 

vazba

150

5

19

126

 

 

 

 

 

 

 

průtahy

1551

81

559

911

 

v řízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář k tabulce č. 3

 

 

 

 

sloupec 1 -

 

 

 

 

 

sloupec 2 -

celkový počet žádostí, vyřízených ze sledovaných důvodů v r. 2012

sloupec 3 -

počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zcela

 

sloupec 4 -

počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zčásti

 

sloupec 5 -

počet žádostí, jimž nebylo ve sledovaném období vyhověno

 

 

Přehled vyřizování agendy zástupčí činnosti v  r. 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Z  toho

 

Výše

SKONČENO

Soudních sporů

převod

Nově napadlé

uplatněné

soudních sporů

celkem

z předchozího

soudní spory

náhrady

celkem

 

období

v r. 2012

 

 

 

 

 

 

 

1

1a)

1 b)

2

3

4906

3195

1711

21396355228,52

1276

 

 

 

 

 

sloupec 1 -

celkový počet šetřených soudních sporů, jedná se o spory došlé ve sledovaném období a spory, které nebyly

 

soudem pravomocně ukončeny v předchozím období

 

sloupec 1a -

počet neskončených soudních sporů ze sloupce 1, které byly převedeny z předchozího období

sloupec 1b -

počet soudních sporů, které byly odboru odškodňování doručeny v r. 2012

Poznámka:

sloupec 1 = součet sloupců 1a až 1b

 

 

sloupec 2 -

celkově soudními spory uplatněná částka ve sledovaném období

sloupec 3 -

celkový počet všech pravomocně ukončených soudních sporů ve sledovaném období

sloupec 4 -

neskončené soudní spory, převáděné do dalšího období

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled vyřizování agendy zástupčí činnosti za rok 2012 - přehled pravomocně ukončených sporných žádostí v soudním řízení

 

 

 

 

 

V roce 2012

Výše uplatněné

Způsob vyřízení

 

 

soudy pravomocmě

náhrady u skončených

 

 

 

skončeno sporů

sporů v r. 2011

vyhověno

vyhověno

přiznáno

 

 

zcela

zčásti

Kč celkem

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

1276

141589450258,48

48

242

69495051,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář k tabulce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sloupec 1 - celkový počet soudy pravomocně ukončených sporných žádostí v r. 2012

 

sloupec 2 - celková výše uplatněné náhrady škody v Kč

 

 

sloupec 3 - celkový počet pravomocně ukončených soudních sporů v r. 2012, kdy bylo soudem žalobci vyhověno zcela

sloupec 4 - celkový počet pravomocně ukončených soudních sporů v r. 2012, kdy bylo soudem žalobci vyhověno zčásti

sloupec 5 - celková výše soudem přiznané náhrady škody v r. 2012, bez nákladů řízení

 

sloupec 6 - celkový počet pravomocně ukončených soudních sporů, kdy žalobci nebylo vyhověno

 

Přehled vyřizování agendy peněžité pomoci obětem trestných činů za období od    1.1. do 31.12.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K vyřízení

Z TOHO

 

VYŘÍZENO

            Z p ů s o b   v y ř í z e n í

 

 

Převod

 

žádostí

podáno

přesun

žádostí

Podáním

Pomoc poskytnuta

Nevyhověno

Skončeno

do dalšího

 

 

žádostí

z předch.

 

vysvětlující

Počet

Celkový

 

jinak

období

 

 

ve sled.

období

 

informace

žádostí

objem

 

 

 

 

 

období

 

 

 

 

pomoci v Kč

 

 

 

 

1

1 a)

1 b)

2

3

4

5

6

7

8

 

165

134

31

132

5

67

6412036,60

46

14

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Peněžitá pomoc neposkytnuta  -

Důvody neposkytnutí peněžité pomoci

 

 

 

 

Cizí státní

Proběhlá

Bolestné

Neprokázání

Nejde o

Nešlo o

Zpětvzetí

Odpovědnost

Postoupení

Plnila

Jiné

příslušník

lhůta

nižší

ztráty

tr. čin

škodu na

žádosti

zaměstna-

věci

pojišťovna

zákon.

 

 

100 bodů

(škody)

 

zdraví

 

vatele

jinam

 

důvody

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

10

5

1

2

0

0

3

2

5

17

 

 

 

Komentář k tabulce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sloupec 1 -

 

celkový počet šetřených žádostí ve sledovaném období, skládá se z žádostí podaných v tomto období + žádostí, které nebylo možno ukončit

 

 

v období předchozím

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sloupec 1a -

počet žádostí ze sloupce 1, podaných v r. 2012

 

 

 

 

 

 

 

sloupec 1b-

počet žádostí, které nebylo možno ukončit v předchozím období

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(poznámka: sloupec 1 = součet sloupců 1a až 1b)

 

 

 

 

 

 

 

sloupec 2 -

 

celkový počet vyřízených žádostí ve sledovaném období

 

 

 

 

 

 

 

sloupec 3 -

 

způsob vyřízení v  r. 2012 - počet žádostí vyřízených podáním vysvětlující informace

 

 

 

 

 

sloupec 4 -

 

počet žádostí, vyřízených v r. 2012, kde byla peněžitá pomoc poskytnuta

 

 

 

 

 

sloupec 5 -

 

celkový objem poskytnuté peněžité pomoci v  r. 2012

 

 

 

 

 

 

 

sloupec 6 -

 

počet žádostí vyřízených v r. 2012, kde žádosti nebylo vyhověno

 

 

 

 

 

 

 

sloupec 7 -

 

způsob vyřízení v r. 2012 - počet žádostí vyřízených jinak

 

 

 

 

 

 

 

sloupec 8 -

 

počet žádostí, které nebylo možno ukončit ve sledovaném období

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důvody neposkytnutí peněžité pomoci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sloupec 9 -

celkový počet žádostí ve sledovaném období, kde nebylo vyhověno, neboť se jednalo o cizího státního příslušníka

 

 

 

sloupec 10 -

celkový počet žádostí ve sledovaném období, kde byla promlčena zákonná lhůta k podání žádosti

 

 

 

 

sloupec 11 -

celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde bylo bolestné nižší než 100 bodů

 

 

 

 

sloupec 12 -

celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde nebyla prokázána ztráta

 

 

 

 

 

sloupec 13-

celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, v nichž nešlo o trestný čin

 

 

 

 

 

sloupec 14 -

celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, v nichž nešlo o škodu na zdraví

 

 

 

 

sloupec 15 -

celkový počet vyřízených žádostí ve sledovaném období, kde žadatel žádost vzal zpět

 

 

 

 

 

sloupec 16 -

celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde důvodem nevyhovění byla odpovědnost zaměstnavatele

 

 

sloupec 17 -

celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, postoupených jinam

 

 

 

 

 

sloupec 18 -

celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde plnila pojišťovna

 

 

 

 

 

sloupec 19 -

celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, v nichž se jednalo o jiné zákonné důvody

 

 

 

 

 

Přehled vyřizování agendy dle zákona č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci

 

ŚETŔENO

Z toho

 

VYŘÍZENO

Převod

Výše

Způsob vyřízení

žádostí

převod

podáno

žádostí

do dalšího

uplatněné

vyhověno

celkem

z předchozího

 

celkem

období

náhrady

zcela

 

období

v r.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1a)

1 b)

2

3

4

5

283

67

216

114

169

50210093,- Kč

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář k tabulce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sloupec 1 -

celkový počet šetřených žádostí, jedná se o žádosti došlé ve sledovaném období a žádosti, které nebylo

 

možno ukončit v předchozím období

 

 

 

sloupec 1a -

počet neukončených žádostí ze sloupce 1, které byly převedeny z předchozího období

sloupec 1b -

počet žádostí, které byly odboru odškodňování doručeny v  r. 2012

Poznámka:

sloupec 1 = součet sloupců 1a až 1b

 

 

 

sloupec 2 -

celkový počet všech projednaných a ukončených žádostí ve sledovaném období

sloupec 3 -

celkový počet žádostí, které nebylo možno ukončit ve sledovaném období

sloupec 4 -

výše uplatněné náhrady ve sledovaném období

 

 

sloupec 5 -

počet žádostí, jimž bylo ve sledovaném období vyhověno zcela

 

sloupec 6 -

počet žádostí, jimž bylo ve sledovaném období vyhověno zčásti

 

sloupec 7 -

počet žádostí, jimž ve sledovaném období nebylo vyhověno

 

sloupec 8 -

počet žádostí, ve sledovaném období ukončených jinak (např. postoupením podání apod.)

Poznámka:

sloupec 2 = součet sloupců  5, 6, 7, 8

 

 

sloupec 9 -

odborem odškodňování celkově přiznaná částka ve sledovaném období

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová