obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Údaje odboru odškodňování za r. 2003

Náplní činnosti odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti je zejména projednávání nároků na náhradu škody podle zákona č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci, zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a peněžité pomoci obětem trestných činů podle zákona č. 209/1997 Sb. Současně jedná o těchto nárocích jménem státu v soudních sporech.

Následující tabulka zobrazuje počet projednaných věcí podle zákona č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci, způsob jejich vyřízení a výši vynaložených prostředků na jejich odškodnění.

 

  Počet žádostí Komentář
ŠETŘENO žádostí celkem 240 celkový počet šetřených žádostí, jedná se o žádosti došlé ve sledovaném období a žádosti, které nebylo možno ukončit v předchozím období
Přesun z předchozího
období
72 počet neukončených žádostí ze sloupce 1, které byly převedeny z předchozího období
Podáno v r. 2003 168 počet žádostí, které byly odboru odškodňování doručeny v roce 2003
Vyřízeno celkem 206 celkový počet všech projednaných a ukončených žádostí ve sledovaném období
Převod do dalšího období 34 celkový počet žádostí, které nebylo možno ukončit ve sledovaném období
Výše uplatněné náhrady 169 015,00 Kč výše uplatněné náhrady ve sledovanén období
Způsob vyřízení vyhověno zcela 19 počet žádostí, jimž bylo ve sledovaném období vyhověno zcela
  vyhověno zčásti 4 počet žádostí, jimž bylo ve sledovaném období vyhověno zčásti
  nevyhověno 90 počet žádostí, jimž ve sledovaném období nebylo vyhověno
  jinak 93 počet žádostí, ve sledovaném období ukončených jinak (např. postoupením podání apod.)
Přiznáno 695 915,00 Kč odborem odškodňování celkově přiznaná částka ve sledovaném období

Následující tabulky č. 1 – 3 zobrazují počet projednaných věcí podle zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Tabulka č. 1 zobrazuje počet projednaných věcí a výši uplatněných náhrad, tabulka č. 2 způsob jejich vyřízení. V tabulce č. 3 uvedeny dva z nejvíce dotazovaných důvodů uplatněných nároků, a to vazba a nesprávný úřední postup spočívající v průtazích v řízení.

Roční rozbor agendy odškodňování za r. 2003

Tabulka č. 1

  Počet žádostí Komentář
ŚETŘENO celkem 1447 celkový počet šetřených žádostí, jedná se o žádosti došlé ve sledovaném období a žádosti, které nebylo možno ukončit v předchozím období
Převod z předchozího období 462 počet neukončených žádostí ze sloupce 1, které byly převedeny z předchozího období
Podáno v r. 2003 985 počet žádostí, které byly odboru odškodňování doručeny v roce 2003
Výše uplatněné náhrady (Kč) 85 805 707,73 Kč celkově uplatněná částka ve sledovaném období
VYŘÍZENO žádostí celkem 948 celkový počet všech projednaných a ukončených žádostí ve sledovaném období
Převod do dalšího období 499 počet žádostí, které nebylo možno ukončit ve sledovaném období

Tabulka č. 2 - Způsob vyřízení

    Počet žádostí Komentář
VYŘÍZENO žádostí celkem   948 celkový počet všech projednaných a ukončených žádostí ve sledovaném období
Způsob vyřízení vyhověno zcela 51 počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zcela
  vyhověno zčásti 61 počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zčásti
  přiznáno 4 775 369,46 Kč celková částka odborem odškodňování přiznaného odškodnění ve sledovaném období
  nevyhověno 836 počet žádostí, jimž nebylo ve sledovaném období vyhověno

Tabulka č. 3 - nejčastěji sledované důvody nároků

    Komentář
Důvod nároku Vazba Průtahy v v řízení  
Uplatněno celkem 167 75 celkový počet žádostí, uplatněných ze sledovaných důvodů v r. 2003
Vyhověno zcela 17 0 počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zcela
Vyhověno zčásti 37 2 počet žádostí, kdy bylo odborem odškodňování vyhověno zčásti
Nevyhověno 113 49 počet žádostí, jimž nebylo ve sledovaném období vyhověno

Ministerstvo spravedlnosti jedná jménem státu v soudních sporech o nárocích uplatňovaných vůči České republice z titulu odpovědnosti za škodu, nejsou-li tyto zcela nebo v části uspokojeny. Následující tabulky 1 – 2 zobrazují počet soudních sporů, výši uplatněných náhrad a způsob vyřízení pravomocným rozhodnutím soudu.

Přehled vyřizování agendy zástupčí činnosti v roce 2003

  Počet sporů Komentář
Soudních sporů
celkem
1498 celkový počet šetřených soudních sporů, jedná se o spory došlé ve sledovaném období a spory, které nebyly soudem pravomocně ukončeny v předchozím období
Převod z předchozího
období
1049 počet neskončených soudních sporů ze sloupce 1, které byly převedeny z předchozího období
Nově napadlé soudní
spory v r. 2003
449 počet soudních sporů, které byly odboru odškodňování doručeny v r. 2003
Výše uplatněné náhrady 42 045 481 997,82 Kč celkově soudními spory uplatněná částka ve sledovaném období
SKONČENO soudních
sporů celkem
455 celkový počet všech pravomocně ukončených soudních sporů ve sledovaném období
Převod neskončených
sporů do dalšího období
1043 neskončené soudní spory, převáděné do období r. 2004

Přehled vyřizování agendy zástupčí činnosti za rok 2003 - přehled pravomocně ukončených sporných žádostí v soudním řízení

  Počet sporů Komentář
V roce 2003 soudy pravomocmě skončeno sporů 455 celkový počet soudy pravomocně ukončených sporných žádostí v roce 2003
Výše uplatněné náhrady u skončených sporů v r. 2003 41 938 860 482,00 Kč celková výše uplatněné náhrady škody v Kč
Způsob vyřízení Vyhověno zcela 66 celkový počet pravomocně ukončených soudních sporů v r. 2003, kdy bylo soudem žalobci vyhověno zcela
  Vyhověno zčásti 41 celkový počet pravomocně ukončených soudních sporů v r. 2003, kdy bylo soudem žalobci vyhověno zčásti
  Přiznáno celkem 6 584 962,60 Kč celková výše soudem přiznané náhrady škody v roce 2003, bez nákladů řízení
  Nevyhověno 348 celkový počet pravomocně ukončených soudních sporů, kdy žalobci nebylo vyhověno

Následující tabulky 1 – 2 zobrazují přehled vyřizování agendy peněžité pomoci obětem trestných činů podle stejnojmenného zákona č. 209/1997 Sb., počet projednaných věcí, způsob vyřízení a celkový objem poskytnuté peněžité pomoci.

Přehled vyřizování agendy peněžité pomoci obětem trestných činů za období od    1.1. do 31.12.2003

  Počet zádostí Komentář
K vyřízení žádostí 94 celkový počet šetřených žádostí ve sledovaném období, skládá se z žádostí podaných v tomto období + žádostí, které nebylo možno ukončit v období předchozím
  Převod z předchozího období 19 počet žádostí ze sloupce 1, podaných v r. 2003
  Podáno v roce 2003 75 počet žádostí, které nebylo možno ukončit v předchozím období
VYŘÍZENO žádostí 66 celkový počet vyřízených žádostí ve sledovaném období
Způsob vyřízení Podáním vysvětlující informace 3 způsob vyřízení v r. 2003 - počet žádostí vyřízených podáním vysvětlující informace
  Pomoc poskytnuta 28
(1 948 914,30 Kč)
počet žádostí, vyřízených v r. 2003, kde byla peněžitá pomoc poskytnuta
(celkový objem poskytnuté peněžité pomoci v r. 2003)
  Nevyhověno 32 počet žádostí, vyřízených v r. 2003, kde žádosti nebylo vyhověno
  Skončeno jinak 2 způsob vyřízení v r. 2003 - počet žádostí vyřízených jinak
Převod do dalšího období 28 počet žádostí, které nebylo možno ukončit ve sledovaném období
Důvod Počet žádostí Komentář
Cizí státní příslušník 0 celkový počet žádostí ve sledovaném období, kde nebylo vyhověno, neboť se jednalo o cizího státního příslušníka
Proběhlá lhůta 4 celkový počet žádostí ve sledovaném období, kde byla promlčena zákonná lhůta k podání žádosti
Bolestné nižší 100 bodů 1 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde bylo bolestné nižší než 100 bodů
Neprokázání ztráty (škody) 10 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde nebyla prokázána ztráta
Nejde o tr. čin 1 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, v nichž nešlo o trestný čin
Nešlo o škodu na zdraví 3 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, v nichž nešlo o škodu na zdraví
Zpětvzetí žádosti 0 celkový počet vyřízených žádostí ve sledovaném období, kde žadatel žádost vzal zpět
Odpovědnost zaměstnavatele 11 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde důvodem nevyhovění byla odpovědnost zaměstnavatele
Postoupení věci jinam 0 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, postoupených jinam
Plnila pojišťovna 1 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, kde plnila pojišťovna
Jiné zákonné důvody 1 celkový počet zamítnutých žádostí ve sledovaném období, v nichž se jednalo o jiné zákonné důvody

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová