obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Zhoršení sociální situace v důsledku škody na zdraví způsobené trestným činem, které zakládá právo na poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti

1.

Identifikační číslo návodu

 

 2.

Kód životní situace

 

 3.

Pojmenování (název) životní situace

Zhoršení sociální situace v důsledku škody na zdraví způsobené trestným činem, které zakládá právo na poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti

 4.

Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Stát poskytne při splnění zákonných podmínek peněžitou pomoc osobám, kterým vznikla v souvislosti s trestným činem škoda na zdraví a osobám pozůstalým po osobách zemřelým následkem trestného činu, pokud je pozůstalý rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a současně s ním v době jeho smrti žil v domácnosti, nebo pokud pozůstalému zemřelá osoba poskytovala výživu nebo ji byla povinna poskytovat. Peněžitá pomoc spočívá v jednorázovém poskytnutí peněžní částky k překlenutí zhoršené sociální situace způsobené trestným činem.

 

 5.

Kdo je oprávněn podat žádost, iniciovat jednání apod. (např. plnoletost, příslušnost trvalým bydlištěm apod.)

-           Státní občan České republiky, pokud má na území České republiky místo trvalého pobytu nebo pokud se na území České republiky obvykle zdržuje.

-           Cizinec, pokud na území České republiky v souladu se zvláštními právními předpisy pobývá nepřetržitě po dobu delší než 90 dnů.

-           Cizinec, který požádal o udělení azylu nebo kterému byl udělen azyl na území České republiky.

-           Osoba, která má místo trvalého pobytu nebo se obvykle zdržuje na území jiného členského státu Evropské unie, pokud se na území České republiky stala obětí trestného činu.

-           Ostatním cizím státním příslušníkům lze peněžitou pomoc poskytnout pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném vyhlášenou mezinárodní smlouvou, kterou je ČR vázána.

 

 6.

Podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o poskytnutí peněžité pomoci podá oprávněná osoba u Ministerstva spravedlnosti.

 7.

Způsob, jakým je možno zahájit řešení životní situace (osobní návštěva, papírová nebo elektronická forma apod.)

Žádost o peněžitou pomoc se podává písemně nebo elektronicky (za podmínky elektronického podpisu).

 8.

Název instituce, která záležitost vyřizuje

Ministerstvo spravedlnosti

 9.

Konkrétní organizační útvar (případně konkrétní pracovník), adresa, úřední hodiny, telefonní číslo

Ministerstvo spravedlnosti, odbor odškodňování, písemný styk a podatelna Vyšehradská 16, 128 10, Praha 2. Telefon: Mgr. Staňková 221 997 965, Ing., Mgr. Mynařík 221 997 961, Mgr. Severa 221997941, sekretariát ředitele odboru 221997966, fax 221997967.

10.

Potřebné doklady a další podklady požadované po žadateli

·               Jméno a příjmení oběti, datum jejího narození, bydliště a rodné číslo.

·              Jestliže je oběť zastoupena jinou osobou (zástupcem) na základě zákonného zastoupení (např. nezletilé dítě svým rodičem) nebo na základě dohody o plné moci, je třeba oprávnění jednat jménem oběti doložit.

·              Poslední rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení o trestném činu nebo o jeho oznámení, pokud takovou písemnost nemůže oběť předložit, je třeba aby označila orgán činný v trestním řízení který o trestném činu naposledy konal řízení a uvedla údaje o osobě podezřelé ze spáchání trestného činu, pokud je jí tato známa.

·              Pokud o peněžitou pomoc žádá osoba pozůstalá, je třeba předložit úmrtní list osoby následkem trestného činu zemřelé a listiny, které dokládají vztah mezi zemřelým a pozůstalým, jež je podmínkou poskytnutí peněžité pomoci (ve vztahu rodič – dítě se bude jednat o rodný list, u manželů je takovou listinou oddací list apod.).

·              Údaje o úkonech které oběť učinila k vymáhání škody.

·              Údaje o majetkových a výdělečných poměrech oběti

·             Osoba pozůstalá je povinna uvést, zda je jedinou osobou splňující podmínky pro poskytnutí pomoci, popř. kolik osob tyto podmínky splňuje, pokud jsou jí tyto skutečnosti známy.

 

 

11.

Formuláře používané při řešení dané životní situace

K podání žádosti není určena povinná forma, doporučujeme však využít „Dotazník pro účely posouzení žádosti o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti dle zákona č. 45/2013 Sb. o obětech“, který lze získat na našich stránkách, nebo jej na požádání Ministerstvo spravedlnosti zašle poštou.

12.

Správní a jiné poplatky

Šetření ve věci žádosti o peněžitou pomoc není zpoplatněno.

13

Lhůty a termíny

Žádost o poskytnutí peněžité pomoci je třeba podat do dvou let ode dne, kdy se oběť dozvěděla o škodě, jinak její právo na poskytnutí peněžité pomoci zaniká. Objektivní promlčecí lhůta je pak zákonem stanovena v délce 5 let ode dne spáchní trestného činu.

 

Ministerstvo spravedlnosti do 3 měsíců od podání žádosti peněžitou pomoc buď poskytne, nebo oběti sdělí důvody pro které pomoc nelze poskytnout.

14.

Další účastníci postupu

Nejsou.

15.

Popis dalších činností požadovaných po žadateli

Žadatel předkládá MSp potřebné doklady, MSp dále zkoumá zda a v jaké míře žadatel využil zákonných práv k vymožení náhrady škody na pachateli.

16.

Název a odkaz na funkční elektronickou službu, která umožňuje vyřízení příslušné žádosti, pokud existuje

Není zavedena.

17.

Číslo a název příslušného právního předpisu

Zákon č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů).

18.

Číslo a název souvisejících právních předpisů

Sdělení MZV č. 141/2000 Sb. m. s. o přijetí Evropské úmluvy  o odškodňování obětí násilných trestných činů, zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Směrnice Směrnici Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodnění obětí trestných činů

19.

Místo, lhůta a způsob pro podání opravného prostředku a související požadavky

Rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti o žádosti o peněžitou pomoc lze napadnout správní žalobou.

20.

Sankce, které mohou být uplatněny vůči občanovi (podnikatelskému subjektu) nebo orgánu veřejné správy při nedodržení předepsaných povinností, postupů, podmínek apod.

Nejsou.

21.

Vybrané nejdůležitější často kladené otázky, související s danou životní situací, a stručné odpovědi na ně

Jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti v sekci "odškodňování".

22.

Širší kontext řešení životní situace, např. z pohledu resortu a daného území (např.: Další informace na www stránkách, Dále se můžete obrátit na…apod.)

Pro podrobnější informace se lze obrátit jak na pracovníky odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti, tak na nevládní organizace, jako je např. Bílý kruh bezpečí.

23.

Jiné informační zdroje, komunikační formy

 

24.

Související životní situace a související odkazy (např. na právní předpisy)

 

25.

Označení odpovědného správce popsaného postupu (orgán, organizační útvar, funkce)

Ministerstvo spravedlnosti, odbor odškodňování,

telefon:  Ing., Mgr. Mynařík 221 997 961, Mgr. Staňková 221997965, Mgr. Severa 221997941, sekretariát ředitele odboru 221997966, fax 221997967.

26.

Jméno osoby – odpovědného správce popsaného postupu

Mgr. Jakub Severa, ředitel odboru odškodňování

27.

Datum, od kterého návod platí

1. 8. 2013

28.

Datum poslední aktualizace a nebo verifikace správnosti postupu

1. 8. 2013

29.

Datum konce platnosti

není stanoveno

30.

Případná upřesnění a poznámky, především pro zaměstnance veřejné správy, které mohou pomoci úředníkovi při orientaci v životní situaci občana

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová