obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Informace pro žadatele o zápis do seznamu mediátorů

Seznam mediátorů

Ministerstvo spravedlnosti ČR (dále jen „ministerstvo“) vede a spravuje dle ustanovení § 15 zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), veřejný seznam mediátorů, který je informačním systémem veřejné správy. V seznamu se u každé osoby mediátora zveřejňují tyto údaje:

· jméno, příjmení a adresa místa podnikání,

· adresa pro doručování písemností na území ČR,

· identifikační číslo osoby,

· další kontaktní údaje (zejména telefon, fax, elektronická adresa, adresa dalšího místa výkonu činnosti odlišná od adresy místa podnikání a údaje o dalším dosaženém vzdělání), pokud je žadatel žádá uvést v seznamu,

· zaměření na rodinnou mediaci,

· jazyk, ve kterém se mediace poskytuje,

· datum zápisu do seznamu, případně datum pozastavení nebo zániku pozastavení oprávnění k výkonu činnosti mediátora nebo datum vyškrtnutí mediátora ze seznamu.

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR umožňuje mediátorům uvést ke zveřejnění také dobrovolné údaje, které slouží pro snadnější orientaci osob v seznamu a k usnadnění výběru osoby mediátora. Jsou jimi zaměření mediátora na konkrétní typ mediace (spotřebitelské spory, pracovní spory, obchodní spory, občanské spory, spory s veřejným prvkem) nebo uvedení preferované lokality působnosti mediátora.

 

Podmínky pro zápis do seznamu

Na základě žádosti zapíše ministerstvo do seznamu fyzickou osobu, která splňuje podmínky podle § 16 zákona, tedy která

· je způsobilá k právním úkonům,

· je bezúhonná,

· získala vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu v České republice, nebo získala obdobné vysokoškolské vzdělání v zahraničí, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, uznání takového vzdělání stanoví, anebo které bylo toto vzdělání uznáno podle jiného právního předpisu,

· složila zkoušku mediátora nebo jí byla uznána kvalifikace podle jiného právního předpisu[1],

· nebyla v posledních 5 letech před podáním žádosti vyškrtnuta ze seznamu postupem podle § 22 odst. 4 zákona,

· uhradila ministerstvu správní poplatek ve výši 5.000,- Kč.

 

Žádost o zápis do seznamu

Žadatel postupuje dle § 17 odst. 1, 2, 3 zákona, tedy:

V žádosti uvede jméno (popřípadě jména), příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu místa podnikání a identifikační číslo osoby, pokud již bylo přiděleno. Současně také, zda žádá uvést zaměření na rodinnou mediaci a jazyk, ve kterém se mediace poskytuje. Může také označit zaměření na konkrétní typ mediace nebo vybrat preferovanou lokalitu své působnosti. Dále uvede adresu pro doručování písemností na území České republiky, pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu nebo od adresy místa podnikání, popřípadě elektronickou adresu pro doručování písemností. Případně další kontaktní údaje (telefon, fax, elektronická adresa, adresa dalšího místa výkonu činnosti odlišná od adresy místa podnikání a údaje o dalším dosaženém vzdělání), pokud je žadatel žádá uvést v seznamu.

Jako adresu místa podnikání uvede žadatel místo, kde bude svou činnost skutečně a převážně vykonávat. Nelze tedy uvádět např. adresu pošty, u níž je umístěna poštovní přihrádka, popř. elektronickou adresu nebo identifikační kód datové schránky.

 

K žádosti žadatel připojí

1)     ověřenou kopii dokladu prokazujícího splnění podmínky vzdělání podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona,

2)     ověřenou kopii dokumentu podle § 16 odst. 4 nebo 5 zákona, jedná-li se o žadatele podle těchto ustanovení,

3)     kopii osvědčení o složení zkoušky mediátora ne starší než 3 roky, nebo ověřenou kopii rozhodnutí o uznání kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace1,

4)     kopii osvědčení o složení zkoušky z rodinné mediace ne starší než 3 roky, nebo ověřenou kopii rozhodnutí o uznání kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace1, pokud žadatel žádá uvést v seznamu zaměření na rodinnou mediaci,

5)     ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání, žádá-li žadatel uvést v seznamu údaje o dalším dosaženém vzdělání,

6)     doklad prokazující zaplacení správního poplatku za zápis do seznamu.

 

Správní poplatek ve výši 5.000,- Kč za přijetí žádosti o zápis do seznamu mediátorů je možno uhradit ministerstvu na č.ú. 3711-5120001/0710. Jako variabilní symbol žadatel uvede datum svého narození (formát: den/měsíc/rok), jako specifický symbol 999.

 

Žádosti přijímá: Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor organizace justice, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, tel. 221 997 452, OP@msp.justice.cz, ID dat. schránky: kq4aawz.

 

 

V případě, že je v některém přiloženém dokladu uvedeno jiné příjmení než v žádosti o zápis do seznamu, je nezbytné k žádosti doložit také doklad potvrzující změnu příjmení (úředně ověřenou kopii oddacího listu).

 

 

Formulář žádosti o zápis do seznamu mediátorů zde.

 

 

 

Zápis do seznamu

 

Zápis údajů do seznamu, pokud žadatel splňuje všechny podmínky a podal řádnou a úplnou žádost, ministerstvo provede a vydá o tom mediátorovi bez zbytečného odkladu potvrzení.

Fyzická osoba, která je zapsána v seznamu mediátorů, má oprávnění a povinnost při výkonu činnosti mediátora používat označení „zapsaný mediátor“ nebo „zapsaná mediátorka“.

Zapsaný mediátor/zapsaná mediátorka je povinen/povinna podle § 18 odst. 1 zákona oznámit ministerstvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů, veškeré změny skutečností, na jejichž základě byl/a zapsán/a do seznamu.

 

Hostující mediátor

Činnost mediátora může v České republice vykonávat dočasně nebo příležitostně jako hostující mediátor za podmínek stanovených zákonem též státní příslušník jiného členského státu nebo fyzická osoba uvedená v zákoně o uznávání odborné kvalifikace1.

Ministerstvo následně bez zbytečného odkladu zapíše do seznamu jako hostujícího mediátora toho, kdo předloží

1)     ověřenou kopii dokladu potvrzujícího, že je osobou uvedenou výše (státní příslušník jiného členského státu nebo fyzická osoba uvedená v zákoně o uznávání odborné kvalifikace),

2)     že v souladu s právními předpisy jiného členského státu vykonává činnost srovnatelnou s činností mediátora, a dále čestné prohlášení, že mu oprávnění k výkonu této činnosti v členském státě nebylo odejmuto ani dočasně pozastaveno.

Současně za účelem doložení bezúhonnosti přiloží žadatel, který je občanem jiného členského státu nebo fyzickou osobou uvedenou v zákoně o uznávání odborné kvalifikace1, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle § 16 odst. 3 zákona. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží žadatel čestné prohlášení o bezúhonnosti. Žadatel, který je občanem jiného než členského státu přiloží za účelem doložení bezúhonnosti výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží žadatel čestné prohlášení o bezúhonnosti. Uvedené doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

 

Pro účely zápisu do seznamu uvede tato osoba náležitosti podle § 17 odst. 1 (viz informace „Žádost o zápis do seznamu“) a údaj, že žádá o zápis jako hostující mediátor.

Hostující mediátor je oprávněn poskytovat na území České republiky služby mediátora podle zákona od okamžiku, kdy ministerstvu předloží doklady a uvede náležitosti popsané výše. Činnost hostujícího mediátora na území České republiky se řídí právním řádem České republiky.

  [1] Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová