obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Podmínky pro zápis do seznamu znaleckých ústavů

PODMÍNKY PRO ZÁPIS DO SEZNAMU ZNALECKÝCH ÚSTAVŮ vyplývající z ust. §§ 21 až 21b zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů:

 

§ 21

 

         (1) Znaleckými ústavy jsou právnické osoby nebo jejich organizační složky, které jsou specializovány na znaleckou činnost a jsou zapsány do seznamu znaleckých ústavů.

 

         (2) Seznam znaleckých ústavů vede a o zápisu do něj rozhoduje ministerstvo spravedlnosti.

 

         (3) Seznam znaleckých ústavů se člení na dva oddíly. Do druhého oddílu seznamu znaleckých ústavů se zapisují vysoké školy nebo jejich součásti a veřejné výzkumné instituce, případně jiné osoby veřejného práva nebo jejich organizační složky vykonávající vědeckovýzkumnou činnost
v příslušném oboru. Tyto ústavy jsou určeny především pro zpracování znaleckých posudků
ve zvlášť obtížných případech vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení. Do prvního oddílu seznamu se zapisují ostatní znalecké ústavy podle odstavce 1.

 

         (4) Vysokou školu nebo její součást lze zapsat do seznamu znaleckých ústavů, má-li
v příslušném nebo příbuzném oboru akreditován doktorský studijní program.

 

         (5) Orgány veřejné moci mohou požádat znalecké ústavy zapsané v oddílu druhém, aby podaly posudek, pouze jde-li o případ podle odstavce 3 věty druhé.

 

§ 21a

 

         Poskytování znalecké činnosti nesmí být v rozporu s povahou právnické osoby nebo předmětem její činnosti.

 

§ 21b

 

         (1) Žadatele lze zapsat do prvního oddílu seznamu znaleckých ústavů, jen pokud

a)     alespoň tři jeho společníci, členové nebo zaměstnanci v pracovním poměru, kteří pro něj vykonávají znaleckou činnost, jsou znalci zapsanými pro požadované obory a nevykonávají znaleckou činnost v daném oboru v jiném znaleckém ústavu zapsaném v prvním oddílu; postačí však, pokud dvě z těchto osob jsou znalci zapsanými pro příbuzný obor, a

b)    má odpovídající materiální a personální vybavení pro výkon znalecké činnosti.

 

         (2) Tyto podmínky musí být splněny pro každý obor, který je předmětem návrhu na zápis.

 

         (3) Žadatele zapsat nelze, pokud

a)     byl v posledních třech letech vyškrtnut ze seznamu znaleckých ústavů,

b)    byl jeden z jeho společníků, členů nebo zaměstnanců, který pro žadatele vykonával znaleckou činnost, v posledních třech letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků, nebo

c)     byl jeden z jeho společníků nebo členů v posledních třech letech vyškrtnut ze seznamu znaleckých ústavů.

 

         (4) Je-li žadatelem akciová společnost, pak její základní kapitál musí být tvořen akciemi na jméno.

 

         (5) Je-li žadatel o zápis do prvního oddílu seznamu znaleckých ústavů podnikatelem, musí požadovaný rozsah jeho znaleckého oprávnění odpovídat předmětu podnikání (činnosti) zapsanému
v obchodním nebo jiném rejstříku. Předmět podnikání však nemusí být vyjádřen identickými výrazy.

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová