obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Reakce MSp na mediální spekulace o zákonnosti postupu ministra spravedlnosti v případu Alího Fajáda

Ministerstvo spravedlnosti se ohrazuje proti spekulacím, které se objevily v médiích v souvislosti s případem Alího Fajáda. Konstatuje, že postup ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, který rozhodl o tom nevydat Libanonce Fajáda do USA, byl zcela v souladu s níže citovanými ustanoveními právních předpisů.

1. Podle platné české právní úpravy, bylo-li pravomocně rozhodnuto o nepředání osoby do vyžadujícího státu, může obecně přicházet v úvahu provedení trestního stíhání osoby, ohledně níž bylo takto rozhodnuto, pro týž skutek v České republice, jde-li o cizince, podle zásady aut dedere aut iudicare, která je vnitrostátně reflektována v ustanovení § 8 trestního zákoníku (zásada subsidiární univerzality).

Podle § 8 trestního zákoníku, se zásada subsidiární univerzality uplatní pouze za předpokladu (zestručněno), že (i) čin je trestný i podle zákona účinného na území, kde byl spáchán, (ii) pachatel byl dopaden na území České republiky, proběhlo vydávací řízení a pachatel nebyl vydán k trestnímu stíhání cizímu státu a (iii) cizí stát, který žádal o vydání pachatele k trestnímu stíhání, požádal o provedení trestního stíhání pachatele v České republice. Všechny uvedené podmínky pro uplatnění subsidiární zásady univerzality musí být splněny současně. V daném případě by se tak Spojené státy americké musely na Českou republiku obrátit se žádostí o provedení trestního stíhání vůči dotčenému pachateli v České republice [srov. § 8 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku], k čemuž však nedošlo, a tento úmysl ani Spojené státy americké neindikovaly. Vzhledem k tomu, že tak není splněna jedna z obligatorních podmínek zásady subsidiární univerzality, nemůže dojít k jejímu uplatnění.

2. V případě, že ministr spravedlnosti rozhodne, že nepovolí vydání osoby do cizího státu a taková osoba se v okamžiku nepovolení vydání nachází v předběžné vazbě, předseda senátu příslušného krajského soudu nařídí její okamžité propuštění, jak vyplývá z § 97 odst. 6 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Jedná se o zákonem stanovený obligatorní postup, který se vztahuje na všechny uvedené případy bez výjimky.

 

12. února 2016             Oddělení tiskové MSp

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová