obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministři spravedlnosti EU v Innsbrucku jednali o elektronizaci soudního řízení

V pátek 13. července 2018 se v rakouském Innsbrucku konalo zasedání ministrů spravedlnosti členských států Evropské unie. Právě Rakousko se na začátku července ujalo Předsednictví v Radě EU. Českou delegaci vedl Petr Jäger, náměstek ministra spravedlnosti pro řízení sekce mezinárodní a ústavněprávní. Ministři měli na programu tři hlavní témata: přeshraniční získávání elektronických důkazů v trestních věcech, modernizaci přeshraničního soudního civilněprávního dokazování a doručování soudních písemností a vzájemné uznávání soudních rozhodnutí v trestních věcech.

popis.Text

V dubnu letošního roku předložila Evropská komise návrh nařízení o evropských příkazech k vydání a k uchování elektronických důkazů v trestním řízení. Ministři na jednání řešili problém střetu různých právních povinností dotčených poskytovatelů internetových služeb. Tyto situace mohou nastat zejména v případech, kdy poskytovatel sídlí mimo EU, ale na jejím území nabízí své služby. V takových případech může čelit povinnosti data na základě příkazu vydat a zároveň povinnosti podle práva svého domovského státu tato data z různých důvodů nevydat, např. kvůli ochraně osobních údajů nebo odvoláním se na základní práva garantovaná třetím státem. „Česká republika považuje uvedenou problematiku za velmi důležitou, a to i s ohledem na budoucí možné uzavření dohody s USA. Domníváme se, že problém možného střetu právních povinností je lepší řešit pomocí mezinárodních smluv. Pokud ale nebude ze strany třetí země ochota sjednat příslušnou dohodu, mělo by nařízení zakotvit svébytný postup, který dostatečně zohlední zvýšený zájem na potírání trestné činnosti. Současný návrh v obecné rovině podporujeme, nicméně je třeba, aby byl podroben dalším analýzám národních expertů,“ uvedl ve svém vystoupení náměstek Jäger.

popis.Text

Ve druhé polovině debaty se ministři zabývali modernizací přeshraničního doručování soudních písemností a provádění dokazování v občanskoprávních věcech, protože před několika týdny Evropská komise předložila dva návrhy nařízení, kterými se snaží modernizovat stávající předpisy o justiční spolupráci. Hlavní pozornost je zaměřena na podporu elektronizace přeshraniční komunikace soudů a jiných procesních orgánů. Náměstek Jäger ve svém vystoupení především uvedl, že „české soudy považují za hlavní problém zdlouhavé vyřizování žádostí v některých státech a špatnou komunikaci příslušných orgánů. Zavedení elektronického systému ovšem není jednoduchá záležitost a je třeba především zajistit, aby výměna žádostí byla bezpečná a efektivní. V zásadě podporujeme elektronickou komunikaci při doručování písemností do zahraničí. Nicméně je zapotřebí rozlišovat systémy pro vzájemnou komunikaci soudů na jedné straně a přímé elektronické doručování písemnosti adresátovi na straně druhé.“ Česká republika však v této oblasti může přispět do diskuze pozitivní zkušeností z vnitrostátní praxe: „V aktuálním celoevropském srovnání elektronizace justice se Česká republika umístila v první pětici nejlépe hodnocených států,“ doplnil náměstek Jäger.

Tématem pracovního oběda byla problematika vzájemného uznávání soudních rozhodnutí v trestních věcech. V minulosti došlo k významnému sjednocení minimálních procesních standardů v trestním řízení a záruk spravedlivého procesu ve všech členských zemích na základě několika evropských předpisů, přesto je třeba se slučitelnosti trestních nástrojů v právních řádech členských států nadále zabývat.              

Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová