obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje výběrové řízení na soudce Tribunálu Soudního dvora EU, komise již rozhodla o renominaci soudce Passera

Dne 31. srpna 2019 vyprší mandát dvěma soudcům Tribunálu Soudního dvora Evropské unie nominovaných za Českou republiku, a to prof. JUDr. Ireně Pelikánové, DrSc., a JUDr. Janu M. Passerovi, Ph.D., LL.M. Výběrová komise již rozhodla o renominaci soudce Jana M. Passera a na druhé místo vyhlašuje Ministerstvo spravedlnosti výběrové řízení.

Na základě Pravidel pro výběr kandidáta na funkci soudce soudního dvora Evropské unie zvážila výběrová komise znovunavržení stávajících soudců. Soudkyně Irena Pelikánová se svým znovunavržením nesouhlasila. Výběrová komise hlasováním per rollam, které proběhlo ve dnech 21. - 22. 6. 2018, jednomyslně rozhodla o renomimaci JUDr. Jana M. Passera na soudce Tribunálu Soudního dvora EU. Výběrová komise jednala ve složení: JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., předseda Ústavního soudu; prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu; JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu; MgA. Martin Stropnický, ministr zahraničních věcí; JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. (předseda komise), ministr spravedlnosti; JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M., vládní zmocněnec pro zastupování ČR před SDEU; Mgr. Petr Jäger, Ph.D., náměstek pro řízení sekce mezinárodní a ústavněprávní Ministerstva spravedlnosti; JUDr. Vladimír Jirousek, předseda České advokátní komory; a JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D., děkanka Právnické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci.

Komise dospěla k závěru, že kandidát již v předchozím relativně nedávném výběrovém řízení v roce 2016 prokázal vynikající odbornou připravenost. Funkce soudce na Tribunálu SD EU se rámci prvního zkráceného mandátu ujal složením slibu dne 19. září 2016 a od té doby jako soudce Tribunálu působí. Komise dospěla k názoru, že kandidát se plně osvědčil a funkci soudce vykonává řádně v souladu s nároky, které jsou na soudce nejvyšších evropských soudních orgánů kladeny. Návrh bude v souladu s Pravidly předložen Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k projednání. Pro informaci též Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu České republiky. Následně bude návrh čekat na schválení Vládou ČR.

Na druhé místo soudce Tribunálu SD EU ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje výběrové řízení a vyzývá tímto k předkládání kandidatur. Lhůta uplyne 31. srpna 2018 ve 24:00 hodin. V uvedené lhůtě musí být kandidatury Ministerstvu spravedlnosti doručeny, nepostačí jejich poštovní podání.

Požadavky kladené na kandidáty a náležitosti přihlášky jsou upřesněny v přiložené „Výzvě pro kandidáty na funkci soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie“.

Dalšími připojenými dokumenty jsou:

 

29. 6. 2018                         Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová