obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Přehled hlavních mnohostranných smluv o mezinárodní právní pomoci v oblasti trestní a civilní a dokumentů souvisejících

 

Přehled mnohostranných úmluv ve věcech občanskoprávních a úmluv souvisejících:

Úmluva o civilním řízení (Haag,  1. 3. 1954 - vyhláška č. 72/1966 Sb.)

Úmluva o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních (Haag, 18. 3. 1970 - vyhláška č. 129/1976 Sb.)

Úmluva o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních (Haag, 15. 11. 1965 - vyhláška č. 85/1982 Sb.)

Úmluva o uznávání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem (Haag, 15. 4. 1958 - vyhláška č. 14/1974 Sb.)

Úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti (Haag, 2. 10. 1973 - vyhláška č. 132/1976 Sb.)

Úmluva o vymáhání výživného v cizině (New York, 20. 6. 1956 - vyhláška č. 33/1959 Sb.)

Úmluva o právu použitelném na dopravní nehody (Haag, 4. 5. 1971 - vyhláška č. 130/1976 Sb.)

Úmluva o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití (Haag, 1. 6. 1970 - vyhláška č. 131/1976 Sb.)

Protokol o doložkách o rozsudím (Ženeva, 24. 9. 1925 - vyhlášky č. 191/1931 Sb., č. 178/1936 Sb., č. 66/1955 Sb., č. 67/1957 Sb., č. 51/1958 Sb.)

Úmluva o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků (Ženeva, 26. 9. 1927 - vyhlášky č. 192/1931 Sb., č. 177/1936 Sb., č. 67/1955 Sb., č. 66/1957 Sb., č. 70/1958 Sb.)

Úmluva o uznávání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (New York, 10. 6. 1958 - vyhláška č. 74/1959 Sb.)

Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži (Ženeva, 21. 4. 1961 - vyhláška č. 176/1964 Sb.)

Bernská úmluva o ochraně uměleckých a literárních děl (z 9. 9. 1886 doplněná v Paříži 4. 5. 1896, revidovaná v Berlíně 13. 11. 1908, doplněná v Bernu 20. 3. 1914 a revidovaná v Římě dne 2. 6. 1926, v Bruselu dne 26. 6. 1948, ve Stockholmu dne 14. 7. 1967 a v Paříži dne 24. 7. 1971 - vyhlášky č. 401/1921 Sb., č. 508/1921 Sb., č. 183/1922 Sb., č. 120/1922 Sb., č. 286/1936 Sb., č. 29/1939 Sb., č. 133/1980 Sb.)

Všeobecná úmluva o autorském právu a Protokoly č. 2 a 3 (Ženeva, 2. 9. 1952 - vyhláška č. 2/1960 Sb., revidovaná v Paříži 24. 7. 1971 - vyhláška č. 134/1980 Sb.)

Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných  umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací (Řím, 26. 10. 1961 - vyhláška č. 192/1964 Sb.)

Vídeňská úmluva o diplomatických stycích (18. 4. 1961 - vyhláška č. 157/1964 Sb.)

Vídeňská úmluva o konzulárních stycích (24. 4. 1963 – vyhláška č. 32/1969 Sb.)

Úmluva o státním občanství vdaných žen (New York, 20. 2. 1957 - vyhláška č. 72/1962 Sb.)

Úmluva o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství (New York, 10. 12. 1962 - vyhláška č. 124/1968 Sb.)

Úmluva o zvláštních misích (New York, 3. 12. 1969 – vyhláška č. 40/1987 Sb.)

Úmluva o mezinárodní správě pozůstalostí (Haag, 2. 10. 1973, sdělení č. 218/1995 Sb.)

Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (Haag, 25.10.1980, sdělení č. 34/1998 Sb.)

Evropská úmluva o poskytování informací o cizím právu (Londýn, 7.6.1968, sdělení č. 221/1998 Sb.)

Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o poskytování informací o cizím právu (Štrasburk, 15.3.1978, sdělení č. 221/1998 Sb.)

Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5.10.1961, sdělení  č. 45/1999 Sb.)

Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (Haag, 29.5.1993, sdělení č. 43/2000 Sb.m.s.)

Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí (Lucemburk, 20.5.1980, sdělení č. 66/2000 Sb.m.s.)

Evropská úmluva o předávání žádostí o právní pomoc (Štrasburk, 27.1.1977, sdělení  č. 110/2000 Sb.m.s.)

Evropská úmluva o osvojení dětí (Štrasburk, 24.4.1967, sdělení č. 132/2000 Sb.m.s.)

Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství (Štrasburk, 15.10.1975, sdělení č. 47/2001 Sb.m.s.)

Evropská úmluva o výkonu práv dítěte (Štrasburk,25.1.1996, sdělení č.54/2001Sb.m.s.)

Úmluva o mezinárodním přístupu k soudům  (Haag, 25.10.1980, sdělení č.58/2001 Sb.m.s.)

Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí ( Haag, 19.10.1996, sdělení č.141/2001 Sb.m.s.)

Občanskoprávní úmluva o korupci (Štrasburk, 4.11.1999, sdělení č.3/2004 Sb.m.s.) 

Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc (Moskva, 4.10.2001, sdělení č. 90/2005 Sb.m.s.)

Úmluva o styku s dětmi (Štrasburk, 15.5.2003, sdělení č. 91/2005 Sb.m.s.)

Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Luganská úmluva) (Lugano, 30.10.2007, text dostupný v Úř. věst. EU L 339, 21.12.2007, s. 1—2 )

-  vstup v platnost ve vztahu EU – Norsko: od 1.1.2010

-  vstup v platnost ve vztahu EU – Švýcarsko: od 1.1.2011 

- vstup v platnost ve vztahu EU – Island: od 1.5.2011

 

Přehled mnohostranných úmluv ve věcech trestních a úmluv souvisejících:

Mezinárodní úmluva o potírání obchodu s děvčaty (Paříž, 4. 5. 1910; č. 26/1913 ř. z. a č. 160/1922 Sb.)

Mezinárodní úmluva o potírání obchodu se ženami a dětmi (Bern, 30. 9. 1921; č. 123/1924 Sb.)

Mezinárodní úmluva o potírání obchodu s dospělými ženami (Ženeva, 11. 10. 1933; č. 32/1936 Sb.), doplněná Protokolem podepsaným 12. 11. 1947 v Lake Succes - New York

Úmluva o potírání rozšiřování necudných publikací (New York, 4. 5. 1910; č. 116/1912 ř. z. a č. 184/1922 Sb.)

Mezinárodní úmluva o potlačování obchodu s oplzlými publikacemi a jejich rozšiřování (Ženeva, 12. 9. 1923 a New York, 12. 11. 1947; č. 96/1947 Sb.)

Jednotná úmluva o omamných látkách (New York, 31. 3. 1930) a Protokol ze dne 9. 12. 1953

Úmluva o otroctví (Ženeva, 25. 9. 1926; č. 165/1930) a Protokol ze dne 9. 12. 1953

Úmluva o potírání penězokazectví (Ženeva, 20. 4. 1929; č. 15/1932 Sb.)

Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia (New York, 8. 12. 1948; č. 32/1955 Sb.)

Úmluva o potlačování obchodu s lidmi a potlačování využívání prostituce druhých osob (Lake Success, New York, 21. 3. 1950; Úmluva nebyla vyhlášena ve Sbírce zákonů)

Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu s Protokolem (Haag, 14. 5. 1954; č. 94/1958 Sb.)

Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví (Montreal, 23. 9. 1971; č. 16/1974 Sb.)

Úmluva o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti (New York, 26. 11. 1968; č. 53/1974 Sb.)

Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel (Haag, 16. 12. 1970; č. 96/1974 Sb.)

Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla (Tokio, 14. 9. 1963; č. 102/1984 Sb.)

Mezinárodní úmluva o potlačení a trestání zločinu apartheidu (New York, 30. 11. 1973; č. 116/1976 Sb.)

Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců (New York, 14. 12. 1973; č. 131/1978 Sb.)

Úmluva o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě,  jehož jsou státními občany (Berlín, 19. 5. 1978; č. 123/1980 Sb.)

Mezinárodní úmluva proti braní rukojmí (New York, 17. 12. 1979; č. 36/1988 Sb.)

Úmluva proti mučení a jinému krutému nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (New York, 10. 12. 1984; č. 143/1988 Sb.)

Úmluva proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (Vídeň, 20. 12. 1988; č. 462/1991 Sb.)

Evropská  úmluva  o  zabránění  mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (Štrasburk, 26. 11. 1987; č. 9/1996 Sb.)

Úmluva o mořském právu (Montego Bay, 16. 12. 1982; č. 240/1996 Sb.)

Evropská úmluva o vydávání (Paříž, 13. 12. 1957; č. 549/1992 Sb.)

Evropská úmluva  o vzájemné pomoci  ve věcech trestních (Štrasburk, 20. 4. 1959; č. 550/1992 Sb.)

Evropská úmluva o předávání trestního řízení (Štrasburk, 15. 5. 1972; č. 551/1992 Sb., sdělení o opravě chyb překladu - částka 20/2004 Sb. m. s.)

Evropská úmluva o potlačování terorismu (Štrasburk, 27. 1. 1977; č. 552/1992 Sb.)

Úmluva o předávání odsouzených osob (Štrasburk, 21. 3. 1983; č. 553/1992 Sb.)

Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu (Štrasburk, 8. 11. 1990; č. 33/1997 Sb.)

Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání (Štrasburk, 15. 9. 1975; č. 29/1997 Sb.)

Druhý dodatkový  protokol k Evropské  úmluvě o vydávání (Štrasburk, 17. 3. 1978; č. 30/1997 Sb.)

Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk, 17. 3. 1978; č. 31/1997 Sb.)

Úmluva OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích (Paříž, 17. 12. 1997; č. 25/2000 Sb. m. s.)

Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných trestných činů (Štrasburk, 24. 11. 1983; č. 141/2000 Sb. m. s.)

Úmluva o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami (Štrasburk, 20. 4. 1989; č.142/2000 Sb. m. s.)

Protokol k Úmluvě o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami (Štrasburk, 11. 9. 1989; č. 143/2000 Sb. m. s.)

Mezinárodní úmluva o potlačování teroristických bombových útoků (New York, 15. 12. 1997; č. 80/2001 Sb. m. s.)

Trestněprávní úmluva o korupci (Štrasburk, 27. 1. 1999; č. 70/2002 Sb. m. s.)

Evropská úmluva o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli (Štrasburk, 30. 11. 1964; č. 75/2002 Sb. m. s.)

Dodatkový protokol k Úmluvě o předávání odsouzených osob (Štrasburk, 18. 12. 1997; č. 26/2003 Sb. m. s., sdělení o opravě chyb překladu - částka 49/2003 Sb. m. s.)

Úmluva o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby (Řím, 10. 3. 1988; č. 100/2005 Sb. m. s.)

Protokol o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti pevných plošin umístěných na pevninské mělčině (Řím, 10. 3. 1988; č. 101/2005 Sb. m. s.)

Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu (New York, 10. 2. 2000; č. 18/2006 Sb. m. s. a č. 9/2010 Sb. m. s.)

Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk, 8. 11. 2001; č. 48/2006 Sb. m. s.; v platnost pro Českou republiku vstupuje 1. 7. 2006)

Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie (Brusel, 29. 5. 2000; č. 55/2006 Sb. m. s.; v platnost pro Českou republiku vstupuje 12. 6. 2006)

Protokol k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie (Lucemburk, 16. 10. 2001; č. 56/2006 Sb. m. s.; v platnost pro Českou republiku vstupuje 12. 6. 2006)

Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (Haag, 15. 9. 2006; č. 56/2007 Sb. m. s.)

Mezinárodní úmluva o potlačování činů jaderného terorismu (New York, 13. 4. 2005; č. 57/2007 Sb. m. s.)

Druhý protokol k Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu (Haag, 26. 3. 1999; č. 71/2007 Sb. m. s.)

Římský statut Mezinárodního trestního soudu (Řím, 17. 7. 1998; č. 84/2009 Sb. m. s.)

Meziamerická úmluva o výkonu trestních rozsudků v cizině (Managua, 9. 6. 1993; č. 106/2011 Sb. m. s.)

Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání (Štrasburk, 10. 11. 2010; č. 34/2013 Sb. m. s.)

 

Znění mezinárodních smluv vyhlášená ve Sbírce zákonů (do roku 2000) a ve Sbírce mezinárodních smluv (od roku 2000) lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva vnitra zde.

 

Bližší informace k výše uvedeným mnohostranným úmluvám včetně aktuálních seznamů smluvních stran lze získat na internetových stránkách příslušných mezinárodních organizací, zejména:

 

 

Rady Evropy

http://conventions.coe.int - v sekci "Treaties"

Haagské konference mezinárodního práva soukromého

http://www.hcch.net/ - v sekci "Conventions"

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

http://www.oecd.org/

Organizace amerických států (OAS) http://www.oas.org/DIL/treaties.htm

Organizace spojených národů (OSN)

http://treaties.un.org - v sekci "Databases"

 

 

 

Naposledy aktualizováno: 12. 12. 2011

Odpovědné útvary: mezinárodní odbor trestní, mezinárodní odbor civilní, samostatné oddělení mezinárodní spolupráce

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová