obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsaná v Schengenu dne 19. 6. 1990

Od 1.5.2004 je pro Českou republiku závazná Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsaná v Schengenu dne 19.6.1990 (tzv. Schengenská prováděcí úmluva) a publikovaná v Úředním věstníku Evropských společenství pod č. L 239, 22.9.2000, s. 19. V českém jazyce byla úmluva publikována ve svazku 02 Zvláštního vydání Úředního věstníku Evropských společenství [Úř. věst., Zvl. vyd. 2004, Kap. 19, sv. 02 (L 239, 22.9.2000, s. 19)]. Vázanost České republiky ustanoveními Úmluvy nastala v důsledku ratifikace Smlouvy o přistoupení k Evropské unii (č. 44/2004 Sb.m.s.), jejíž nedílnou součást tvoří Akt o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie. Na základě Smlouvy o přistoupení k Evropské unii, Aktu a přílohy I k Aktu jsou tedy v České republice i v ostatních nově přistoupivších členských státech Evropské unie ode dne přistoupení závazná a použitelná následující ustanovení Úmluvy - čl. 1, 3-7 [kromě čl. 5 bodu 1 písm. d)], 13, 26, 27, 39, 44-59, 61-63, 65-69, 71-73, 75, 76, 82, 91, 126-130 a 136. Ostatní ustanovení jsou závazná pro nové členské státy ode dne přistoupení, avšak jsou v každém z nich použitelná pouze na základě rozhodnutí Rady vydaného po konzultaci s Evropským parlamentem za tímto účelem poté, co bylo podle platných schengenských postupů pro vyhodnocování ověřeno, že podmínky nezbytné pro uplatnění všech předmětných částí acquis byly v tomto novém členském státě splněny.

Text Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích v českém jazyce: zde.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová