obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Červenka proti České republice

Dne 13. října 2016 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věci Červenka proti České republice. Stěžovatel namítal zejména porušení svého práva na svobodu a osobní bezpečnost zakotveného v článku 5 Evropské úmluvy o lidských právech.

Stěžovatel byl v roce 2005 zbaven svéprávnosti a v roce 2009 mu byl opatrovníkem ustanoven Úřad Městské části Praha 11. V únoru 2011 úřednice tohoto úřadu v návaznosti na četné stížnosti sousedů, že stěžovatel v opilosti působí v domě výtržnosti, a na základě psychiatrických vyšetření dokládajících, že stěžovatel trpí psychosomatickou poruchou, alkoholickou demencí, dospěla k závěru, že stěžovatel není schopen žít samostatně, a proto ho dovezla do zařízení sociální péče Lázně Letiny. Stěžovatel mohl zařízení opustit jen v doprovodu zaměstnance, nebo samostatně na základě schválení psychiatrem, které však nedostal. Ze zařízení byl propuštěn v srpnu 2011, kdy se provozovatel zařízení s úřadem dohodli na ukončení smlouvy. Během pobytu v zařízení se stěžovatel snažil u soudů domoci vyslovení nezákonnosti svého držení v zařízení, avšak neúspěšně. Neuspěl ani s žádostí o odškodnění.

Evropský soud v prvé řadě shledal, že ačkoli stěžovatel zprvu proti svému pobytu v zařízení sociální péče nic nenamítal, velmi záhy bylo z jeho jednání, kdy se obracel na řadu státních orgánů i ředitele zařízení, zřejmé, že v něm pobývat nechce. Jelikož zařízení nemohl sám opustit, byl dle Evropského soudu zbaven svobody. Evropský soud dále připustil, že požadavky, které v rozhodné době pro obdobné situace stanovily vnitrostátní právní předpisy, tedy souhlas opatrovníka, byly v projednávané věci splněny. Aby však zbavení svobody mohlo být považováno za zákonné i z pohledu článku 5 Evropské úmluvy, musí zákon osahovat dostatečné záruky proti svévoli. Evropský soud konstatoval, že samotný souhlas opatrovníka takovou zárukou není: v projednávané věci opatrovnice stěžovateli dostatečně nevysvětlila, o jaký typ zařízení se jedná a jak dlouho v něm bude pobývat. Stěžovatel navíc opatrovnici nepovažoval za dostatečně kompetentní a opakovaně se domáhal změny. Dostatečnou zárukou by dle Evropského soudu byl včasný soudní přezkum, v němž by soud přezkoumal zákonnost nedobrovolného pobytu v zařízení sociální péče a v případě zjištěné protiprávnosti nařídil propuštění. V projednávané věci však soudy věc meritorně nepřezkoumaly, jelikož dospěly k závěru, že stěžovatel z důvodu zbavení svéprávnosti nebyl oprávněn udělit plnou moc nevládní organizaci, která žalobu podala. Opatrovnický soud se navíc věcí zabýval až po propuštění stěžovatele na svobodu, přičemž se spokojil toliko s vysvětleními, která mu poskytla opatrovnice, aniž stěžovatele vyslechl či ho o řízení alespoň vyrozuměl. Evropský soud proto rozhodl, že stěžovatelovo umístění do zařízení sociální péče nebylo z pohledu čl. 5 odst. 1 Evropské úmluvy zákonné, čímž došlo k porušení tohoto ustanovení.

Evropský soud dále shledal, že došlo i k porušení čl. 5 odst. 4 Evropské úmluvy, jelikož stěžovatel neměl k dispozici účinnou soudní žalobu, kterou by se mohl domoci propuštění ze zařízení, a k porušení čl. 5 odst. 5 Evropské úmluvy, poněvadž i následná žaloba o odškodnění byla zamítnuta z důvodu, že plná moc, kterou stěžovatel k podání žaloby udělil nevládní organizaci, nebyla s ohledem na jeho zbavení svéprávnosti platná.

Evropským soudem kritizované nedostatky vnitrostátní právní úpravy byly odstraněny novelou zákona o sociálních službách a zákona o zvláštních řízeních soudních (č. 189/2016 Sb.), která s účinností od 1. srpna 2016 stanoví podrobné a přísné podmínky, za nichž opatrovník může bez souhlasu člověka uzavřít smlouvu o poskytování pobytové sociální služby, a zakotvuje možnost soudního přezkumu nedobrovolného pobytu v zařízení sociální péče.

 

Kancelář vládního zmocněnce, 13. října 2016

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová