obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti ČR k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Teleconsult-International, s. r. o. proti České republice

Dne 25. září 2007 vydal Evropský soud pro lidská práva rozhodnutí, jímž prohlásil za nepřijatelnou stížnost společnosti Teleconsult-International, s. r. o. proti České republice.

Stěžovatelka tvrdila, že rozhodnutí, jímž jí byla v roce 1994 uložena povinnost platit poplatky za provozování telekomunikační služby audiotex, bylo vydáno bez zákonného podkladu v telekomunikačním zákoně a že výše poplatků byla neúměrně vysoká, mimo jiné s ohledem na pozdější vývoj právní úpravy. Stěžovatelka dále namítala, že neměla k dispozici účinný prostředek nápravy, kterým by mohla napadnout výši poplatku, aniž by jeho podání znamenalo, že nebude moci zahájit podnikatelskou činnost.

Stěžovatelka na základě předmětného správního rozhodnutí tehdejšího Ministerstva hospodářství – Českého telekomunikačního úřadu z března 1994 zahájila podnikatelskou činnost, uhradila jednorázový poplatek a platila také pravidelný roční poplatek. V roce 1998 si nechala provést soukromý audit, jehož jedním z výsledků byl závěr, že povinnost platit výše zmíněné poplatky byla stěžovatelce uložena bez zákonného podkladu. Následně se začala marně domáhat vrácení zaplacených poplatků a náhrady škody u soudu.

Evropský soud pro lidská práva zkoumal především otázku, zda stěžovatelka vyčerpala účinné vnitrostátní prostředky nápravy, které jí právní řád dával k dispozici. Stěžovatelka byla s nutností platit poplatky seznámena před podáním žádosti o udělení povolení k jejímu provozování a přesná výše poplatků byla specifikována v rozhodnutí. Šlo tu o poměrně nákladnou podnikatelskou činnost, a proto bylo možné očekávat, že se stěžovatelka bude o všech okolnostech jejího provádění náležitě informovat a že se případně proti podmínkám obsaženým ve správním rozhodnutí bude bránit. Namísto toho se vzdala práva podat opravný prostředek. Soud ve Štrasburku v souladu se stanoviskem vlády odmítl argumenty stěžovatelky, že by správní rozhodnutí trvalo nepřiměřeně dlouho a že by nemohla vyvíjet podnikatelskou činnost: otázku účinnosti prostředku nápravy totiž nelze posuzovat podle toho, zda jeho využití může dané osobě přinést hospodářský prospěch či nikoli.

Soud proto dospěl jednomyslně k závěru, že stěžovatelka měla k dispozici účinné vnitrostátní prostředky nápravy proti rozhodnutí o uložení povinnosti platit poplatky, proto je její stížnost na porušení článku 13 Úmluvy zjevně neopodstatněná a stížnost na porušení článku 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě zaručující právo na pokojné užívání majetku nepřijatelná pro nevyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová