obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Pavol Smatana proti České republice

Dne 27. září 2007 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek senátu páté sekce ve věci Pavol Smatana proti České republice. Stěžovatel tvrdil, že vnitrostátní soudy nerozhodly urychleně o zákonnosti jeho vazby, ponechaly jej ve vazbě, aniž by se zabývaly důvody, pro které nebylo možno trestní řízení proti němu vedené skončit a v jeho trestní věci nepostupovaly se zvláštní péčí. Současně namítal, že se na vnitrostátní úrovni nemohl domoci odškodnění.

Stěžovatel byl v červnu 2000 obviněn ze spáchání trestného činu padělání a pozměňování peněz. V únoru 2003 byl shledán vinným pokusem tohoto trestného činu a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a k trestu vyhoštění. Ve vazbě se nacházel od června 2000 do února 2003, kdy byl převeden do výkonu trestu. V listopadu 2003 Ústavní soud zamítl ústavní stížnost stěžovatele, nicméně v odůvodnění svého nálezu konstatoval, že obecné soudy ponechaly v jednom případě stěžovatele ve vazbě, aniž se zabývaly i vážnými důvody, pro které nebylo možno v původně stanovené lhůtě vazby trestní řízení ukončit. Stěžovatel se proto obrátil v srpnu 2004 na Ministerstvo spravedlnosti se žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí. Jeho žádost byla odmítnuta, neboť jím napadená rozhodnutí soudů o ponechání ve vazbě nebyla zrušena ani změněna z důvodu nezákonnosti.

Soud pro lidská práva v rozsudku nejdříve konstatoval, že stížnost stěžovatele shledává přijatelnou a dále se zabýval otázkou, zda v případě stěžovatele byla délka vazby slučitelná s podmínkou být souzen v přiměřené lhůtě (článek 5 odst. 3 Úmluvy), zda soudy urychleně rozhodly o zákonnosti vazby stěžovatele (článek 5 odst. 4 Úmluvy) a zda se stěžovatel mohl na vnitrostátní úrovni úspěšně domáhat náhrady škody za vazbu, která byla dle jeho soudu v rozporu s výše uvedenými odstavci článku 5 (článek 5 odst. 5 Úmluvy).

Soud s odkazem na svoji ustálenou judikaturu konstatoval, že při zkoumání otázky, zda délka vazby byla přiměřená, je vždy nutno hledět na konkrétní zvláštnosti případu. Trvání důvodného podezření, že zadržená osoba spáchala trestný čin, je základní podmínkou při posuzování zákonnosti pokračující vazby, po určité době to však již není dostačující. V takovém případě musí Soud rozhodnout, zdali další důvody uplatněné soudními orgány nadále ospravedlňují zbavení svobody. Pokud jsou tyto důvody „závažné“ a „dostatečné“, potom musí Soud také zjistit, zda příslušné vnitrostátní orgány postupovaly v řízení se „zvláštní péčí“. V případě stěžovatele Soud neshledal důvody uvedené vnitrostátními soudy v rozhodnutích o ponechání stěžovatele ve vazbě natolik dostatečnými, aby odůvodnily jeho ponechání ve vazbě. Ze této situace se již nezabýval otázkou „zvláštní péče“ a shledal porušení článku 5 odst. 3 Úmluvy.

S odkazem na skutečnost, že se jedná o svobodu jednotlivce a stát proto musí jednat tak, aby řízení o zákonnosti vazby proběhlo v co nejkratší době, konstatoval Soud poté, co přezkoumal lhůty, ve kterých rozhodovaly vnitrostátní soudy, že požadavek na urychlené rozhodnutí o zákonnosti vazby dodržen nebyl a došlo k porušení článku 5 odst. 4 Úmluvy.

K závěru o porušení Úmluvy došel Soud též ve vztahu k článku 5 odst. 5. Konstatoval, že vnitrostátní judikatura nebyla natolik jasná a konstantní, aby odstranila nejistotu stěžovatele ohledně praktického použití vnitrostátních prostředků, jež měl stěžovatel dle vlády k dispozici.

Soud ve Štrasburku zamítl požadavek stěžovatele na odškodnění materiální újmy, na spravedlivém zadostiučinění za újmu morální mu přiznal částku 4 000 euro. Na náhradě nákladů řízení Soud stěžovateli přiznal částku 3 234 euro, od které odečetl 850 euro, jež stěžovatel obdržel v rámci právní pomoci.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová