obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Ješina proti České republice

 

Dne 26. července 2007 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věci Bohuslav Ješina proti České republice. Stěžovatel především namítal porušení svého práva na přístup k soudu ve smyslu článku 6 odst. 1 Úmluvy. Zbývající část stížnosti Evropský soud zamítl jako nepřijatelnou pro zjevnou neopodstatněnost již v rozhodnutí ze dne 4. října 2005.

Rozsudkem okresního soudu z roku 1999 byl stěžovatel odsouzen k náhradě škody. Rozhodnutí potvrdil i odvolací soud, který zároveň rozhodl, že se dovolání nepřipouští (§ 239 odst. 1 občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000). Následná ústavní stížnost byla v květnu 2001 Ústavním soudem odmítnuta pro nevyčerpání všech procesních prostředků ochrany práva, neboť stěžovatel nepodal dovolání podle § 239 odst. 2 občanského soudního řádu.

Evropský soud v odůvodnění rozsudku odkázal na svůj dřívější rozsudek ve věci Běleš a ostatní proti České republice, ve kterém se zabýval prakticky totožným problémem souladu postupu Ústavního soudu při posuzování přípustnosti ústavních stížností s právem stěžovatele na přístup k soudu. Stejně jako v tomto případě také ve věci Ješina došel Evropský soud k závěru, že článek 6 odst. 1 Úmluvy byl porušen.

Stěžovatel požadoval náhradu materiální a morální újmy ve výši 13 424 000 Kč. Evropský soud uznal v dané otázce argumenty vlády a prohlásil, že stěžovateli náhrada údajné materiální újmy nenáleží a že konstatování porušení Úmluvy v rozsudku je dostatečnou nápravou případné újmy morální.

Vláda v úzké spolupráci s Ústavním soudem již podnikla nezbytné kroky, aby k dalším podobným případům porušování práva na přístup k soudu v budoucnu nedocházelo. K nápravě by měla přispět zejména novela zákona o Ústavním soudu (zákon č. 83/2004 Sb.). Ústavní soud navíc na výše zmíněné předchozí odsouzení České republiky ve věci Běleš a ostatní sám reagoval sdělením publikovaným ve Sbírce zákonů (č. 32/2003), což Evropský soud v odůvodnění svého rozsudku neopomněl ocenit.

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová