obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Veřejné konzultace EU – Modernizace práva obchodních společností EU: Pravidla digitálních řešení a účinných přeshraničních operací

Veřejné konzultace EU – Modernizace práva obchodních společností EU: Pravidla digitálních řešení a účinných přeshraničních operací

 

 

Evropská komise vyhlásila veřejné konzultace týkající se modernizace práva obchodních společností v oblasti digitálních řešení a účinných přeshraničních operací. Konzultace trvají do 6. srpna 2017. Informace naleznete zde.

 

Z průvodního textu Komise:

 

Komise ve svém pracovním programu na rok 2017 oznámila iniciativu týkající se práva obchodních společností, která usnadní využívání digitálních technologií v průběhu celého životního cyklu podniku a při přeshraničních fúzích a rozdělování společností. Cílem této konzultace je shromáždit názory na rozsah a obsah takové iniciativy.

 

Výsledky předchozích konzultací naznačily, že zúčastněné strany využívání digitálních nástrojů pro oblast práva společností a pro řešení otázek spojených s přeshraničními operacemi podporují. Konference Právo obchodních společností v digitálním věku uspořádaná v roce 2015 toto zjištění potvrdila. Všechny hlavní skupiny zúčastněných stran by pak zejména uvítaly opatření ze strany EU ve věci přeshraničních přeměn – včetně usnesení Evropského parlamentu z roku 2009 a 2012. Kolizní normy již existují pro oblasti občanského a obchodního práva pro smluvní záležitosti, deliktní odpovědnost a platební neschopnost, ale značná mezera zůstává v právu společností. Tohoto nedostatku si rovněž povšimla Evropská rada. Již ve Stockholmském programu z roku 2009 je právo obchodních společností uvedeno jako jedna z oblastí, ve kterých by měl proces harmonizace kolizních norem na úrovni Unie dále pokračovat.

 

Cílem této veřejné konzultace je shromáždit podněty od zúčastněných stran týkající se problémů v oblasti práva obchodních společností, shromáždit důkazy existence těchto problémů a získat názory na to, jak tyto problémy řešit na úrovni EU. Konzultace je rozdělena do čtyř částí:

 

-       Část 1: Odůvodnění opatření

-       Část 2: Využívání online nástrojů v celém životním cyklu společnosti

-       Část 3: Přeshraniční mobilita obchodních společností (fúze, rozdělení, přeměny)

-       Část 4: Kolizní normy pro společnosti

 

Na základě odpovědí Komise určí, které aspekty by měly případně být předmětem legislativních opatření a které by bylo vhodné zahrnout do dalších případných opatření v souvislosti s nadcházející iniciativou v oblasti práva obchodních společností. Výsledky konzultací nicméně nejsou dotčena žádná opatření, která Komise v této oblasti případně přijme.

 

Vaše odpovědi, spolu s výsledky externí studie provedené na žádost Komise a s dalšími dostupnými informacemi, budou zohledněny ve zprávě Komise o posouzení dopadů.

Cílem Evropské komise je získat názory a podněty co nejširšího okruhu respondentů z řad veřejnosti. Komise uvítá zejména příspěvky od:

 

-       zástupců průmyslových odvětví, z řad podnikatelů zastupujících všechny typy podniků ze všech odvětví

-       zástupců sdružení celoevropské a vnitrostátní úrovně (například zastupujících zájmy podnikatelského sektoru, spotřebitelů, odborů a právnických profesí)

-       spotřebitelů a jejich sdružení

-       veřejných orgánů, včetně pracovníků vnitrostátních obchodních rejstříků a orgánů z oblasti soudnictví

-       fyzických osob (podnikatelů a spotřebitelů z EU)

-       výzkumných pracovníků a akademické obce.

 

Tento dotazník lze vyplnit online a respondenty vyzýváme, aby tuto možnost pokud možno využili.

 

Není nutné odpovídat na všechny otázky. I v případě, že problematika nespadá do vaší odbornosti, se snažte zodpovědět maximum otázek, které se vás nějakým způsobem týkají. V každém případě prosím vezměte na vědomí, že nemůžeme zaručit, že budou zohledněny odpovědi doručené po datu 6/8/2017.

Všechny příspěvky budou zveřejněny na internetových stránkách Evropské komise v souladu s pravidly ochrany údajů a omezeními platnými pro organizace.

 

Komise v zájmu transparentnosti žádá organizace, které chtějí v rámci veřejných konzultací předložit své připomínky, aby Komisi a veřejnosti podaly informace o tom, jaké a čí zájmy zastupují, a to registrací v rejstříku transparentnosti a přijetím jeho  kodexu chování. Pokud se organizace rozhodne tyto informace neposkytnout, Komise podle zavedených postupů zařadí její příspěvek mezi příspěvky jednotlivců (pravidla pro konzultace viz  KOM (2002) 704 a opatření vyvozená ze Zelené knihy „Evropská iniciativa pro transparentnost“ viz KOM (2007) 127 ze dne 21. března 2007).

 

Pokud je vaše organizace již v rejstříku transparentnosti zaregistrována, uveďte při vyplňování dotazníku její registrační číslo. Váš příspěvek pak bude považován za reprezentativní názor celé organizace.

 

Není-li vaše organizace dosud registrována, můžete ji zaregistrovat NYNÍ ZDE. Po dokončení registrace se vraťte na tuto stránku a podejte příspěvek za registrovanou organizaci.

 

Dotazník konzultace je k vyplnění online k dispozici zde:

 

Děkujeme vám za účast!

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová