obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Veřejné konzultace EU - přeshraniční fúze a rozdělení

Evropská komise vyhlásila veřejné konzultace k problematice přeshraničních fúzí a rozdělení. Informace najdete zde.

Z průvodního textu Komise:

Účelem této konzultace je pomoci Generálnímu ředitelství pro vnitřní trh a služby posoudit fungování stávajícího právního rámce EU pro přeshraniční operace společností a případně zvážit úpravu současných pravidel. Otázky se týkají možností zlepšení stávajícího rámce pro přeshraniční fúze a případného vytvoření rámce pro přeshraniční rozdělení společností. Otázky neodrážejí žádný oficiální postoj Evropské komise a nijak nepředjímají její případná budoucí rozhodnutí týkající se zlepšení rámce pro přeshraniční operace společností.

Akční plán pro právo obchodních společností a podnikové řízení zdůraznil, že směrnice 2005/56/ES (směrnice o přeshraničním spojování podniků) znamenala pro přeshraniční mobilitu společností v EU velký krok kupředu, a zároveň připustil možnost, že ji bude potřeba přizpůsobit měnící se situaci na jednotném trhu. Analýza uplatňování této směrnice zjistila celou řadu problémů a nedostatků spojených s prováděním i uplatňováním této směrnice v praxi. Analýza například poukázala na to, procesní pravidla jsou zdrojem nejistoty, a kritizovala jejich komplikovanost (zejména pravidla pro ochranu věřitelů, menšinových akcionářů“ a pravidla pro ocenění aktiv).

Pravidla pro rozdělení společností harmonizuje na úrovni jednotlivých států již řadu let směrnice 82/891/EHS. Dosud však neexistuje žádný rámec na úrovni EU pro přeshraniční rozdělení a společnosti, které si přejí provést přeshraniční rozdělení, jsou povinny uskutečnit hned několik operací, jako je vnitrostátní rozdělení společnosti a přeshraniční fúze nebo založení dceřiné společnosti a následný převod aktiv.

Proto bylo v akčním plánu z roku 2012 uvedeno, že Komise zváží iniciativu s cílem vytvořit rámec pro přeshraniční rozdělení, a to pravděpodobně prostřednictvím změny směrnice o přeshraničních fúzích, protože ta by byla zúčastněným stranám dobře známa a přinesla by již odzkoušený rámec pro přeshraniční restrukturalizaci.

Výsledky konzultace o budoucnosti evropského práva obchodních společností z roku 2012 ukázaly, že většina zainteresovaných stran by měla zájem o další harmonizaci v oblasti přeshraničních fúzí a rozdělení.

Účelem této konzultace je získat podrobnější informace týkající se následujících otázek:

a) stávající překážky při přeshraničních operacích

b) změny, které jsou podle zainteresovaných stran zapotřebí ve stávajícím právním rámci

c) náklady, které by mohly být ušetřeny díky opatření na úrovni EU

Odpovědi budou zohledněny při posouzení potřebnosti opatření EU v této oblasti.

Odpovědi formulujte stručně a držte se přitom tématu. Vyplněný dotazník nám můžete zasílat do 1/12/2014. Dotazník je nutné vyplnit online a případné přílohy nahrát v oddíle IV na konci dotazníku. V případě jakýchkoli otázek a připomínek, které se týkají konzultace, se obracejte na adresu: markt-f2@ec.europa.eu
Komise by ráda poděkovala všem zainteresovaným stranám za účast na této konzultaci a vyhrazuje si právo kontaktovat respondenty, pokud bude potřebovat další informace nebo vysvětlení.

Aktuální ke dni 5. 11. 2014

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová