obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Mezinárodní konference o míře dlůkazu

Mezinárodní konference o míře důkazu

Praha, 26. a 27. října 2017

budova Právnické fakulty UK, Praha 1, nám. Curieových 7

 

Ú č e l

Předmětem konference je klíčová otázka hodnocení důkazů, tzv. míra důkazu. Jde
o myšlenkový proces, jenž na základě informací o jejich uskutečněné minulosti provádí jeho rekonstrukci. Událost z minulosti nelze zopakovat, ale jen se přiblížit k reálnému ději. Vždy jde o to, do jaké míry toto přiblížení lze pokládat za hodnověrné. Jinak řečeno, jde vždy o pravděpodobnost nezopakovatelné skutečnosti. K řešení tohoto problému existují v zásadě dva krajní přístupy. První, který lze nazvat hypotetickým či spekulativním, vychází z přesvědčení soudce. Používá termínů pravda, jistota, neexistence pochybností či vážných pochybností apod. Za prokázané se považuje to, co se soudci jeví přesvědčivě rekonstruované. Výsledkem je „vše anebo nic“. Druhý přístup je na první pohled exaktnější, neboť měří míru důvěryhodnosti rekonstrukce stupněm pravděpodobnosti. Za dokázané pokládá takové skutečnosti, jež se jeví pravděpodobnými například již z 51 % a v této míře lze uznat uplatňovaný nárok.

Účelem konference je především seznámit se s různým pojetím v relevantních jurisdikcích v Evropě, a to jak na úrovni národních právních řádů, tak i v případě evropských a mezinárodních soudů. Druhým účelem je pokus o stanovení adekvátního řešení. Konečně by měla konference sloužit k obecnému znalostnímu obohacení, a to nejen publika, ale i samotných referentů.

 

P r o g r a m

 

1. den, 26. října - Základy

14.00 – 18.30

Prof. Pavel Holländer (Brno), Důkaz, teorie pravdivosti a účel řízení

Prof. Mark Schweizer (Curych), Míra důkazu a míra rozhodování

Prof. Christoph Kern (Heidelberg), Pravděpodobnost jako prvek míry důkazu

Prof. Magne Strandberg (Bergen), Větší pravděpodobnost nežli standard – kritický pohled

Prof. Christoph Althammer (Regensburg), Důkaz kauzality v německém deliktním právu

 

2. den, 27. října - Národní zprávy

9.00 – 12.30

Prof. Walter Rechberger (Wien), Rakouský přístup a vztah mezi mírou důkazu a důkazním břemenem

Prof. Hans Jürgen Ahrens (Osnabrück), Míra důkazu -  německý přístup

Prof. Michael Stürner (Konstanz), Hodnocení důkazu a míra důkazu v pravidlech civilního procesu ELI/UNIDROIT

Mgr. Jan Balarin (Praha), Český přístup

 

12.30 – 13.30 přestávka na oběd

13.30 – 18.30

Prof. Emmanuel Jeuland (Paris I), Míra důkazu a francouzský přístup

Prof. Elisabetta Silvestri (Pavia), Italská koncepce míry důkazu

Prof. John Sorabji (London), Anglická koncepce míry důkazu

Prof. Luboš Tichý (Praha), Základní problémy z hlediska srovnávací analýzy

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová