obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Doporučení k zajištění dlouhodobé efektivnosti Evropského soudu pro lidská práva

Kontrolní mechanismus Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) reprezentovaný především Evropským soudem pro lidská práva (dále jen „Soud“) čelí od poloviny devadesátých let dramaticky se zvyšujícímu nápadu nových stížností, které není schopen v přiměřených lhůtách vyřizovat. Přitom ve zvyšujícím se počtu podávaných stížností hraje naprosto největší roli masa stížností zjevně nepřijatelných. Ve zbytku se ve stížnostech většinou objevují po právní stránce obdobné a judikaturou Soudu tudíž vyřešené problémy, takže takové stížnosti můžeme zjednodušeně označit za zjevně důvodné. Pouze malá část podaných stížnost tedy nastoluje nové závažné otázky výkladu a aplikace Úmluvy.

 

Od listopadu 2000, kdy se v Římě sešla konference členských států Rady Evropy k 50. výročí přijetí Úmluvy, se tudíž pracovalo na souboru opatření, která by umožnila odvrátit kolaps kontrolního mechanismu Úmluvy. Výsledkem byla zejména pětice doporučení Výboru ministrů Rady Evropy adresovaných členským státům a přijetí nového revizního Protokolu č. 14 k Úmluvě.

 

 

1. Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy

 

Tato doporučení vycházejí především z myšlenky, že zlepšením ochrany lidských práv a základních svobod na domácí úrovni se omezí samotné příčiny podávání stížností k již zahlcenému Soudu; kontrolní mechanismus předvídaný Úmluvou je pouze subsidiární a primární odpovědnost za dodržování lidských práv leží na smluvních státech.

 

Výbor ministrů přijal od roku 2000 celkem pět významných doporučení jdoucích v naznačeném směru:

 

doporučení R(2000)2 o opětovném přezkumu nebo znovuotevření řízení v některých věcech na vnitrostátní úrovni v návaznosti na rozsudky Evropského soudu pro lidská práva: týká se především tzv. uvedení situace úspěšného stěžovatele v předešlý stav, tj. v dané souvislosti odstranění závažných trvajících následků zjištěného porušení Úmluvy;

 

doporučení REC(2002)13 o publikaci a šíření textu Evropské úmluvy o lidských právech a judikatury Evropského soudu pro lidská práva v členských státech: vyzývá členské státy, aby zpřístupnily text Úmluvy a relevantní judikaturu Soudu v národních jazycích veřejnosti, a to zejména veřejnosti odborné;

 

doporučení REC(2004)4 o Evropské úmluvě o lidských právech ve vysokoškolském vzdělávání a odborné přípravě: směřuje k tomu, aby se státy ujistily, že takové vzdělávání o právu Úmluvy existuje, a to na vysokých školách, v přípravě na právnická povolání a ve vzdělávání osob, které působí při aplikaci práva zejména vůči osobám zbaveným svobody nebo přistěhovalcům, a takové vzdělávání posílily;

 

doporučení REC(2004)5 o ověřování slučitelnosti návrhů zákonů, stávajících zákonů a správních postupů s normami stanovenými v Evropské úmluvě o lidských právech: předpokládá, že by státy měly systematicky a efektivně ověřovat, zda návrhy nových zákonů, ale také platné zákony a podzákonné předpisy, respektují právo Úmluvy;

 

doporučení REC(2004)6 o zdokonalování vnitrostátních právních prostředků nápravy: nabádá státy, aby ve světle judikatury Soudu stále sledovaly, zda v jejich právním řádu existují prostředky nápravy porušení Úmluvy, aby po rozsudcích Soudu, v nichž byl zjištěn strukturální nebo obecný problém, případně zřídily nové prostředky nápravy, které zabrání podávání opakovaných stížností k Soudu, a učinily tak zejména v oblasti práva na soudní řízení v přiměřené lhůtě.

 

 

2. Protokol č. 14 k Úmluvě

 

Nový revizní Protokol č. 14 k Úmluvě, na rozdíl od Protokolu č. 11, nepřináší žádnou radikální změnu kontrolního mechanismu, pouze určité jeho úpravy tak, aby na jedné straně duch Úmluvy, včetně změny struktury kontrolního mechanismu provedené Protokolem č. 11, zůstal zachován, na druhé straně se ale zvýšila účinnost systému.

 

Protokol č. 14 přináší korekce za účelem zvětšení filtrační schopnosti Soudu odmítat zjevně nepřijatelné stížnosti a jeho kapacity vypořádat se se zjevně důvodnými opakujícími se stížnostmi. Změny mají umožnit Soudu skutečně napřít pozornost na ty případy, které jsou významné z hlediska výkladu a aplikace Úmluvy, a současně plynule vyřizovat i ty ostatní, u kterých již není nezbytné rozvíjet originální právní argumentaci. Vedle toho Protokol č. 14 mění některé další aspekty Úmluvy; tyto změny však na způsob vyřizování stížností nebudou mít přímý vliv.

 

 

Závěr 

 

Dlužno podotknout, že ani po přijetí výše jmenovaných opatření, resp. spuštění ratifikačního procesu k Protokolu č. 14, nepanuje přesvědčení, že hrozící kolaps Soudu ve Štrasburku bude odvrácen. Situace Soudu zůstává vážná, a bude-li se zlepšovat, patrně ještě řadu let potrvá, než i samotný Soud dokáže vyřizovat případy v přiměřené lhůtě, tedy v souladu s požadavkem, jehož nedodržení členskými státy Rady Evropy sankcionuje vůbec nejčastěji.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová