obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Konference v Interlakenu a vstup v účinnost Protokolu č. 14

Těsně před začátkem ministerské konference ve švýcarském Interlakenu, která se konala ve dnech 18.-19. února 2010 a jejímž tématem byla budoucnost Evropského soudu pro lidská práva, uložili zástupci Ruské federace u generálního tajemníka Rady Evropy ratifikační listiny k Protokolu č. 14 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Skončilo tím více než tři roky trvající období, po které vstup tohoto protokolu v účinnost Rusko blokovalo. Protokol č. 14 tak nabude účinnosti dne 1. června 2010, kdy současně pozbude účinnosti Protokol č. 14bis, který byl sjednán jakožto jeden ze způsobů, jak překonat odmítavý ruský postoj a uvést v život alespoň některá z opatření, jejichž cílem má být zefektivnit řízení před dnes katastrofálně přetíženým ESLP (blíže viz zde; Úmluva ve znění Protokolu č. 14 zde: EN/FR).

 

V rámci konference samotné bylo přijato prohlášení (CZ/EN/FR), jehož součástí je i Akční plán s výhledem až do roku 2019. Opatření, jejichž přijetí je v Akčním plánu navrhováno, se týkají sedmi oblastí (právo individuální stížnosti, implementace Úmluvy na národní úrovni, filtrování stížností, opakující se stížnosti, ESLP, dohled nad výkonem rozsudků, zjednodušená procedura změny Úmluvy), přičemž některá z nich lze přijmout prakticky ihned, jiná si vyžádají přijetí dalšího protokolu k Úmluvě.

 

V prohlášení je apelováno na jednotlivé státy, které především jsou odpovědné za používání a provádění Úmluvy, aby se mimo jiné zavázaly, že:

- budou zvyšovat povědomí státních orgánů o Úmluvě a zajišťovat její provádění,

- budou vykonávat odsuzující rozsudky ESLP a přijímat opatření předcházející podobným porušením v budoucnu,

- budou postupovat podobně i tehdy, jestliže se odsuzující rozsudek týká jiného státu, avšak problém v něm odhalený se týká i jich samých,

- zajistí všem potenciálním obětem porušení Úmluvy prostředek, jehož prostřednictvím se domohou nápravy již na vnitrostátní úrovni.

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová