obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie (nazývaný obvykle Evropský soudní dvůr, zkr. ESD) je orgánem Evropské unie. Jeho posláním je dodržování práva při výkladu a provádění zakládacích smluv a sekundárního práva EU. Judikatura Soudního dvora se tedy vždy vztahuje k právu EU.

ESD se skládá ze Soudního dvora (v užším smyslu), Tribunálu a případně dalších specializovaných soudů (zatím byl zřízen Soud pro veřejnou službu).

ESD narozdíl o Evropského soudu pro lidská práva není v zásadě přístupný soukromým osobám. Řízení zahajuje z podnětu jiných orgánů EU, členských států nebo soudů členských států. Pokud má soukromá osoba (fyzická či právnická) za to, že byla porušena jeho práva vyplývající z předpisů EU, žaluje zpravidla u vnitrostátních soudů. Ty se pak v případě pochybností ohledně výkladu práva EU obrací na Soudní dvůr s předběžnými otázkami. Většinu případů Soudního dvora tvoří právě rozhodnutí v řízení o předběžných otázkách, kdy se národní (vnitrostátní) soud dotáže Soudního dvora na výklad práva EU.

Jednotlivci se mohou obracet na ESD jen s žalobami proti rozhodnutím orgánů EU, která jsou jim přímo určená nebo se jich bezprostředně dotýkají jednotlivcům a mají závazné právní účinky (v těchto případech se soukromé osoby mohou obrátit na Tribunál) a pracovněprávní spory zaměstnanců Unie (pro které byl zřízen Soud pro veřejnou službu.)

Judikaturu ESD lze vyhledat na webových stránkách ESD nebo v databázi Eur-Lex (starší rozhodnutí vyjma několika nejdůležitějších nejsou k dispozici v češtině).

 

Zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie zajišťuje vládní zmocněnec, jehož statut je upraven v příloze usnesení vlády ČR (č. 113) ze dne 4. února 2004.

V letech 2004-2008 zastával tuto funkci Mgr. Tomáš Boček. Dne 10.3. 2008 byl vládním zmocněncem jmenován JUDr. Martin Smolek, LL.M., PhD. Vládnímu zmocněnci je nápomocen Výbor vládního zmocněnce, složený ze zástupců jednotlivých rezortů. ESD tedy komunikuje přímo s kanceláří Vládního zmocněnce, který dále předává podklady dalším ústředním orgánům pro vyjádření k tématům, která spadají pod jejich okruh působnosti.

 

 

Doplňkové materiály:

Informativní sdělení Soudního dvora EU o zahajování řízení o předběžné otázce vnitrostátními soudy naleznete zde.

Pokyny pro účastníky řízení před Soudním dvorem EU

Tyto pokyny určené advokátům a zmocněncům účastníků vysvětlují a doplňují určitá ustanovení jednacího řádu Soudu s ohledem na požadavky na překlady a elektronickou správu procesních písemností. Pokyny byly publikovány v Úředním věstníku Evropské unie, v částce L 232 ze dne 4.9. 2007.

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová