obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Trestní právo hmotné

Boj proti obchodování s drogami

Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami

 

Útoky proti informačním systémům

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2013/40/EU o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV 

 

Padělání eura a dalších platebních prostředků

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje Rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV 

 

Zajištění a konfiskace majetku z trestné činnosti

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/EU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii

Rámcové rozhodnutí Rady 2005/212/SVV o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti;

Rámcové rozhodnutí Rady 2006/783/SVV z 6. října 2006 o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci;

Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní (2001/500/SVV)

 

Obchodování s lidmi

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV 

 

Terorismus

Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (2002/475/SVV);

Doporučení Rady ze dne 9. prosince 1999 o spolupráci při boji proti financování teroristických skupin;

Rozhodnutí Rady 2003/48/SVV ze dne 19. prosince 2002 o provádění zvláštních opatření v oblasti policejní a soudní spolupráci v boji proti terorismu v souladu s článkem 4 Společného postoje 2001/931/SZBP (2003/48/SVV);

 

Společný postoj Rady ze dne 27. prosince 2001 o boji proti terorismu (2001/930/SZBP);

Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu;

Společný postoj Rady ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření v boji proti terorismu (2001/931/SZBP);

Společný postoj Rady 2007/448/SZBP ze dne 28. června 2007, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušují společné postoje 2006/380/SZBP a 2006/1011/SZBP;

Společný postoj Rady 2005/725/SZBP ze dne 17. října 2005, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a zrušuje společný postoj 2005/427/SZBP

 

Zneužívání dětí

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV 

 

Korupce

Rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji s korupcí v soukromém sektoru

 

Boj proti rasismu a xenofobii

Nařízení Rady (ES) č. 1035/97 ze dne 2. června 1997, kterým se zřizuje Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie;

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva

 

Nezákonný přechod hranic a nezákonný pobyt na území státu

Rámcové rozhodnutí Rady 2002/946/SVV ze dne 28. listopadu 2002 o posílení trestního rámce prevence umožnění nezákonného vstupu, průvozu a pobytu;

Směrnice Rady 2002/90/ES z 28. listopadu 2002, kterou se definuje umožnění nezákonného vstupu, tranzitu a pobytu

 

Znečištění z lodí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání;

 

Rámcové rozhodnutí Rady 2005/667/SVV ze dne 12. července 2005 k posílení rámce trestního práva pro boj proti znečištění z lodí

 

 

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová