obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Sítě justiční spolupráce v civilních věcech

 

Evropská soudní síť pro věci občanské a obchodní.

Cílem této sítě, zřízené na základě rozhodnutí Rady 2001/470/ES ze dne 28. května 2001 o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, je usnadnit soudní spolupráci mezi členskými státy v občanských a obchodních věcech. Je vytvářena postupně na základě co nejužší spolupráce mezi Komisí a členskými státy, s využitím moderních komunikačních a informačních technologií. Tato síť je tvořena kontaktními body a dalšími orgány odpovědnými za mezinárodní spolupráci ve věcech občanských a obchodních.

Síť spravuje vlastní webové stránky, které obsahují tzv. informační listy se základními údaji o způsobu podání žaloby, doručování, žádání o právní pomoc aj. v každém členském státě ve formě srozumitelné pro laickou veřejnost. Tyto informační listy jsou přeloženy do všech jazyků Evropské unie.

Další podrobnosti najdete i v češtině na stránkách Evropské soudní sítě pro věci občanské a obchodní.

Témata informačních listů:  

Právní řád

Organizace soudnictví

Právnické profese

Právní pomoc

Pravomoc soudů

Návrh na zahájení soudního řízení

Procesní lhůty

Rozhodné právo

Doručování písemností

Opatřování a provádění důkazů

Předběžná opatření a zajišťovací opatření

Výkon soudních rozhodnutí

Zjednodušené a zrychlené řízení

Rozvod

Rodičovská odpovědnost

Vyživovací povinnost

Úpadek

Alternativní způsoby řešení sporů

Odškodnění obětí

 

 

Evropský soudní atlas v civilních věcech

Evropský soudní atlas v civilních věcech jednoduchým způsobem zpřístupňuje informace a formuláře relevantní pro soudní spolupráci a vztahující se ke všem členským státům Evropské unie. Zejména se jedná o:

- určení příslušných soudů

- doručování písemností

- zajišťování důkazů

- uznávání a výkon soudních rozhodnutí

- právní pomoc

 

Kromě informací samotných je významnou pomocí možnost vyplňovat formuláře a s těmito pak dále nakládat.

Stránky Evropského soudního atlasu jsou přeloženy do češtiny.

 

 

Evropská legislativní síť

Tato síť byla založena z iniciativy Francie usnesením Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě v průběhu francouzského předsednictví. Francie také nyní vykonává úkoly sekretariátu této sítě.

Vytvoření sítě reagovalo na potřebu získat informace o právní úpravě určité oblasti či institutu v dalších členských státech EU, ať již jako vzor či pro inspiraci při přípravě nových vnitrostátních legislativních návrhů. Výměna informací mezi ministerstvy spravedlnosti EU v rámci sítě se může týkat platné legislativy, judikatury, soudního systému a větších projektů reformy. Fungování této sítě je založeno na neformálních kontaktech a efektivní spolupráci zaměstnanců partnerských ministerstvech.

Vytvoření webových stránek této sítě, které by umožňovaly také archivaci dotazů, se pracuje.Za půl roku od svého založení bylo již prostřednictvím této sítě vyřízeno cca 50 dotazů.

Dotazy mohou být zasílány jen prostřednictvím určených korespondentů, kterým je za ČR Mgr. Martina D. Ličková ze Samostatného oddělení mezinárodních programů a spolupráce.

 

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová