obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Právo EU v oblasti justiční spolupráce v občanských věcech

 

 

Seznam platných právních předpisů EU v oblasti justiční spolupráce v občanských věcech:

 

 

Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení

- není závazné pro Dánsko

                   

Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech         

+ praktická příručka k aplikaci nařízení

- není závazné pro Dánsko

 

Směrnice Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zpřístupnění spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech

- není závazná pro Dánsko

 

Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti  a o zrušení nařízení Rady (ES) č.1347/2000   

+ praktická příručka k aplikaci nařízení

- není závazné pro Dánsko

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky         

- není závazné pro Dánsko    

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu 

+ tiskopisy v elektronické podobě

- není závazné pro Dánsko

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích

+ tiskopisy v elektronické podobě

- není závazné pro Dánsko

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) 

- není závazné pro Dánsko

 

Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Luganská úmluva) (Lugano, 30.10.2007, text dostupný v Úř. věst. EU L 339, 21.12.2007, s. 1—2 )

-  vstup v platnost ve vztahu EU – Norsko: od 1.1.2010

-   vstup v platnost ve vztahu EU – Švýcarsko: od 1.1.2011 

- vstup v platnost ve vztahu EU – Island: od 1.5.2011

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech ( doručování písemností ) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000

- formuláře dostupné zde

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

- není závazná pro Dánsko

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)

- není závazné pro Dánsko

 

Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností (tzv. nařízení o výživném)

- rozhodné právo je upraveno v Haagském protokolu ze dne 23. listopadu 2007 o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti

- ve vztahu k Dánsku se uplatní zvláštní režim popsaný zde

- pro Velkou Británii není závazný protokol o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 662/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje postup pro sjednávání a uzavírání dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi ve zvláště vymezených věcech v oblasti práva rozhodného ve smluvních a mimosmluvních závazkových vztazích

- není závazné pro Dánsko

 

Nařízení Rady (ES) č. 664/2009 ze dne 7. července 2009, kterým se zřizuje postup pro sjednávání a uzavírání dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o příslušnosti, uznávání a výkonu rozsudků a rozhodnutí ve věcech manželských, věcech rodičovské zodpovědnosti a věcech vyživovacích povinností a o právu rozhodném ve věcech vyživovacích povinností

- není závazné pro Dánsko

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012  příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení

- v účinnosti až od 17.8.2015 - nebude závazné pro Velkou Británii a pro Dánsko

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění)

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 ze dne 12. června 2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech

- není závazné pro Dánsko

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech

- v účinnosti až od 18. 1. 2017 - nebude závazné pro Dánsko

 

Na Portálu evropské e-justice můžete najít aktuální informace k jednotlivým právním předpisům EU, vyhledat příslušný soud či jiný orgán, včetně vyplnění formulářů.

 

 

Aktuální ke dni 12. 1. 2015

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová