obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

E-learningové vzdělávání pro resort justice

popis.Text    popis.Text

Ministerstvo spravedlnosti v partnerství s Justiční akademií zrealizovalo v rámci 1. výzvy FM EHP/Norska 2004-2009 projekt s názvem  E-learningové vzdělávání pro resort justice.

Projekt byl  zahájen v roce 2008 a dokončen 31.4.2011. Celková výše přiděleného grantu byla 498.304 EUR, celkové oprávněné výdaje projektu byly 587.000 EUR.

Cílem projektu bylo zvýšit úroveň vzdělanosti a informovanosti pracovníků justice prostřednictvím moderních vzdělávacích technologií. Projekt byl reakcí na potřebu nového přístupu k dalšímu vzdělávání zaměstnanců resortu justice. Tradiční způsoby dalšího vzdělávání často narážejí na časovou vytíženost zaměstnanců, je tedy vhodné nahradit je novými formami, zejména e-learningem a blended learningem. V rámci projektu proto vznikl komplexní třístupňový e-learningový program dalšího vzdělávání, hlavním výstupem je vzdělávací portál se 104 e-learningovými moduly, původní cíl vytvořit 60 modulů tak byl překonán.

Nejdříve bylo vytvořeno 15 pilotních modulů:

1.      Vzájemné uznávání soudních rozhodnutí v občanských věcech I.

2.      Vzájemné uznávání soudních rozhodnutí v občanských věcech II.

3.      English for Judicial Purposes - General Module

4.      English for Judicial Purposes - Civil Module

5.      English for Judicial Purposes - Criminal Module

6.      Obecná psychologie

7.      Psychologie osobnosti

8.      Český justiční systém I.

9.      Český justiční systém II.

10.  Datové schránky I.

11.  Datové schránky II.

12.  Evropská úmluva o lidských právech

13.  Postavení státního zástupce

14.  Mezinárodní spolupráce ve věcech trestních

15.  Trest domácího vězení

  

Celkem byly v rámci projektu vytvořeny následující moduly (v abecedním pořadí):

1. Církevní právo pro pracovníky justice

2. Civilní proces před nalézacím soudem I. – obecná ustanovení

3. Civilní proces před nalézacím soudem II. - činnost soudu před zahájením řízení a příprava jednání

4. Civilní proces před nalézacím soudem III. - jednání, dokazování a rozhodnutí

5. Civilní proces před nalézacím soudem IV – rozhodnutí a činnost soudu prvního stupně v odvolacím řízení

6. Český justiční systém I.

7. Český justiční systém II.

8. Činnost soudce v přípravném řízení

9. Činnost soudu v řízení ve věcech péče o nezletilé

10. Datové schránky I.

11. Datové schránky II.

12. Družstvo v rozhodovací praxi českých soudů

13. English for Judicial Purposes - Civil module

14. English for Judicial Purposes - Criminal module

15. English for Judicial Purposes - General module

16. Evropská úmluva o lidských právech

17. Evropský platební rozkaz a evropské řízení o drobných nárocích

18. Extremismus se zaměřením na projevy rasové nesnášenlivosti

19. Hmotněprávní nástroje trestního práva boje proti korupci

20. Insolvenční právo I.

21. Insolvenční právo II.

22. Jak číst účetní výkazy I.

23. Jak číst účetní výkazy II.

24. Kolizní normy v římských nařízeních – část druhá

25. Kolizní normy v římských nařízeních – část první

26. Krádeže motorových vozidel

27. Kriminalita v insolvenčním řízení

28. Le Français judiciaire – droit civil

29. Le Français judiciaire – module général

30. Le Français judiciaire – module pénale

31. Média a komunikace s nimi

32. Mediace

33. Městský stát Vatikán a Apoštolský stolec

34. Metodika zápisu a vyhledávání osob ve jmenném seznamu aplikace ISAS

35. Mezinárodní soudní příslušnost pro řízení o úpravě vyživovacích povinností

36. Mezinárodní spolupráce ve věcech trestních

37. Nejčastější chyby soudu v civilním řízení

38. Nejčastější chyby účastníků v civilním řízení

39. Nekalá soutěž

40. Němčina pro justiční účely - civilní modul

41. Němčina pro justiční účely - obecný modul

42. Němčina pro justiční účely - trestní modul

43. Nepřímé daně

44. Obecná psychologie

45. Obchodní právo

46. Obchodní společnosti (Akciová společnost)

47. Obchodní společnosti (Obecná ustanovení)

48. Obchodní společnosti (Společnost s r.o.)

49. Odměna advokáta za poskytování právní pomoci

50. Odměňování soudců

51. Odměňování státních zástupců

52. Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a právě

53. Odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

54. Odpovědnostní vztahy v režimu zákoníku práce

55. Ochrana vlastnictví v občanském zákoníku

56. Osobnost v zátěži

57. Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku (vybrané otázky)

58. Pojistné podvody

59. Postavení státního zástupce

60. Praktické postupy soudu v řízení o výchově, výživě a styku s nezletilým

61. Práva a povinnosti soudce a státního zástupce

62. Pravidla mezinárodní příslušnosti podle nařízení Brusel I. – část první

63. Pravidla mezinárodní příslušnosti podle nařízení Brusel I. – část druhá

64. Pravidla mezinárodní příslušnosti podle nařízení Brusel I. – část třetí

65. Právní aspekty uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich – I.

66. Právní aspekty uplatňování nároků z věcných práv a rozhodování o nich – II.

67. Právní problematika trestných činů v silniční dopravě

68. Právo životního prostředí EU

69. Problematika domácího násilí z pohledu práva

70. Problematika DPH při výkonu rozhodnutí prodejem majetku plátce

71. Procesní úprava objasňování korupce

72. Přímé daně

73. Přípravné řízení

74. Psychologie osobnosti

75. Rétorické a komunikační dovednosti

76. Role vyššího soudního úředníka, asistenta soudce, čekatele a soudního tajemníka v civilním řízení I.

77. Role vyššího soudního úředníka, asistenta soudce, čekatele a soudního tajemníka v civilním řízení II

78. Směnečné a šekové právo

79. Směnečné právo - Směnka jako cenný papír

80. Správní právo

81. Stručný průvodce českým justičním systémem

82. Stručný průvodce českým justičním systémem (překlad do angličtiny)

83. Stručný průvodce českým justičním systémem (překlad do francouzštiny)

84. Stručný průvodce českým justičním systémem- (překlad do němčiny)

85. Trest domácího vězení

86. Trestní řád I

87. Trestní řád II

88. Trestní stíhání drogové problematiky

89. Trestní zákon I

90. Trestní zákon II

91. Účetnictví státu a neziskových organizací

92. Úloha advokáta v trestním a civilním řízení

93. Úprava dokazování ve věcech s cizím prvkem

94. Úprava doručování ve věcech s cizím prvkem

95. Vybrané instituty zákona o soudech a soudcích

96. Vybrané instituty zákoníku práce

97. Vybrané otázky mezinárodního práva rodinného

98. Vyšetřování konané státním zástupcem

99. Vzájemné uznávání soudních rozhodnutí v občanských věcech I.

100. Vzájemné uznávání soudních rozhodnutí v občanských věcech II.

101. Vzdělávání soudních exekutorů v teorii a praxi

102. Vznik, změna a zánik pracovního poměru

103. Zajišťování majetku v trestním řízení

104. Znalecké posudky při objasňování trestných činů v silniční dopravě

 

Publicita projektu

Byly vytvořeny nové stránky JA: http://www.jacz.cz/ a v rámci nich vytvořen portál, umožňují bezešvý přístup ke všem součástem e-learningového vzdělávání, tzn. systému UNIFOR, TSU a ASJA. Do prostředí e-learningu je možné vstoupit buď prostřednictvím systému ASJA nebo na samostatných stránkách http://unifor.jacz.cz/. Na všech www stránkách je umístěno interaktivní logo Norských fondů, které je publikováno i na všech materiálech souvisejících s projektem.

Na stránkách JA byla vytvořena samostatná záložka pro prezentaci projektu (http://www.jacz.cz/index.php/cs/akademie/projekt-ehp-norska) „Projekt EHP/Norska.“ V rámci této stránky je publikován harmonogram i podrobné zprávy o plnění projektu.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová