obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

popis.Text

 

Změny v systému doručování v resortu justice od 1. července 2009

(doručování listinných zásilek a doručování prostřednictvím datových schránek)

 

 

Dne 1. července 2009 vstoupily v účinnost dva zákony, které přinášejí zásadní změnu v systému doručování soudních a úředních zásilek. Jde o zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákon č. 190/2009 Sb. a zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Prioritou doručování u soudních písemností je doručování prostřednictvím datových schránek.


Informační systém datových schránek je vytvořen v gesci ministerstva vnitra. Podrobné informace o provozu systému jsou publikovány na webových stránkách: http://datoveschranky.info/.  Se svými dotazy se můžete obracet na číslo poradenské linky 270 005 200, a to v pracovních dnech v době od 8:00 - 18:00 hodin.
 
K 29. 10. 2009 bylo spuštěno cca 90 % datových schránek organizací resortu. Do 1. 11. 2009 byly postupně spuštěny i zbývající organizace. V lednu 2010 bylo skrz datové schránky provedeno na 3 miliony transakcí, justice z toho obstarává více než 50 %.

K tomuto datu bylo přijato 1788 a vypraveno  2969 datových zpráv.

Aplikaci datových schránek ministerstvo spravedlnosti vyvíjelo od února 2009.  První datová schránka byla v resortu justice spuštěna dne 14. 9. 2009 od té  od té doby probíhalo testování ostrého provozu.

 

Situace v rezortu po třech měsících fungování datových schránek

 

Během tříměsíčního ostrého provozu prošlo dvěma sty justičními datovými stránkami na jeden a půl milionu datových zpráv, tedy polovina všech odeslaných či přijatých zpráv v  České republice. Největší problémy  byly minimalizovány, a to bez ohledu na nikoli odpovídající finanční, personální i organizační zajištění celého projektu.

Zodpovědnost za spravování a chod datových schránek justice převzal náměstek ministryně spravedlnosti Zdeněk Zajíček. Úspěšně dokončil analýzu, ve které shrnul organizační, technické a legislativní úkoly, které justice potřebuje k tomu, aby systém datových schránek justici pomáhal, a nikoli komplikoval její činnost. 

 

Ministryně spravedlnosti ustavila pracovní skupinu, která začala řešit jednotlivé úkoly. "Justice se s datovými schránkami vypořádala nadmíru dobře. V elektronizaci vidím budoucnost, justice je ovšem konzervativní prostředí, změny by měly přicházet pozvolna a především být velmi dobře připravené," řekla ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. "Přesvědčila jsem se, že personál obsluhující datové schránky je dobře vyškolen a vedle své běžné agendy obsluhu datových schránek zvládá. Nyní se pokusíme postupným odstraňováním jednotlivých technických, organizačních a legislativních bariér pomoci myšlence datových schránek k efektivnější  realizaci."

 

Ministerstvo spravedlnosti také požádalo o finanční prostředky z evropských  fondů, čímž by mohla justice získat pro tyto účely dodatečné finanční prostředky. Registrační číslo projektu je CZ.1.06/1.1.00/03.06145.

 

***

 

Procesní předpisy pamatují i na situaci, kdy dojde k výpadku provozu datových schránek. Podle občanského soudního řádu pokud není možné doručit písemnost prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, soud ji doručí prostřednictvím doručujího orgánu, účastníkem řízení nebo jeho zástupcem. Náhradní způsob doručení je řešen i v soudním řádu správním (§ 42 s. ř. s.) a trestním řádu ( § 62 tr.ř.).

 

 

Doručování prostřednictvím datových schránek 

 

Doručování listinných zásilek


 

Podněty k zavádění datových schránek v resortu justice je možno zasílat na adresu dspodnety@msp.justice.cz. Za zaslání podnětů děkujeme, budeme se jimi zabývat.

 

 

Základní dokumenty ke stažení:

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.,  kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (úplné znění zákona, pdf, 153kB)

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (pdf, 517 kB)

Vyhláška č. 192/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů dne 26.6.2009, částka 57/2009, (pdf, 178kB).

Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
- vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů dne 26.6.2009, částka 57/2009, (pdf, 155kB)

Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
- vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů dne 26.6.2009, částka 57/2009, (pdf, 83kB)

Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
- vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů dne 26.6.2009, částka 57/2009, (pdf, 120kB)

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová