obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové zprávy k rozhodnutím ESLP a VLP OSN

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Sedlák proti České republice

Dnes zveřejněným rozhodnutím ze dne 30. srpna 2016 Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku odmítl pro zjevnou neopodstatněnost stížnost, ve které stěžovatel namítal porušení svého práva na spravedlivý proces zaručeného článkem 6 Evropské úmluvy o lidských právech v souvislosti s tvrzenou podjatostí samosoudkyně rozhodující v jeho trestní věci.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Štulíř a ostatní proti České republice a Meissner a ostatní proti České republice

Dne 23. června 2016 zveřejnil Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku dvě rozhodnutí, kterými odmítl dvě stížnosti proti České republice. V jedné z nich stěžovatelé namítali porušení práva na respektování rodinného života ve smyslu článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech v souvislosti se zákazem styku otce s nezletilou dcerou a ve druhé porušení práva na spravedlivý proces chráněného článkem 6 Úmluvy v řízení před Nejvyšším soudem. Dle Soudu k porušení Úmluvy nedošlo ani v jednom z těchto případů.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Ledvina proti České republice

Svým rozhodnutím ze dne 23. února 2016, zveřejněným dne 17. března 2016, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku odmítl stížnost, v níž se stěžovatel dovolával svého práva na respektování soukromého života a práva na spravedlivý proces ve smyslu článků 8 a 6 Evropské úmluvy o lidských právech, a to zčásti pro ztrátu postavení oběti a zčásti pro zjevnou neopodstatněnost.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudkům Evropského soudu pro lidská práva ve věcech Maslák a Michálková proti České republice a Duong proti České republice a rozhodnutí ve věci Tykvová proti České republice

Dne 14. ledna 2016 rozhodl Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku o třech stížnostech, jimiž nadepsaní stěžovatelé v souvislosti s domovními prohlídkami, případně s prohlídkami jiných prostor a pozemků namítali porušení práva na respektování soukromého života a obydlí dle článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech a někteří z nich též práva na účinný prostředek nápravy dle článku 13 Úmluvy. V žádné z těchto stížností dle Soudu k porušení Úmluvy nedošlo.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Regner proti České republice

Dne 26. listopadu 2015 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek v nadepsané věci, jímž jednomyslně shledal, že v soudním řízení o přezkumu rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu o zrušení osvědčení pro styk s utajovanými skutečnostmi, nedošlo k porušení práva stěžovatele – bývalého náměstka ministra obrany – na kontradiktornost řízení a rovnost zbraní, jakožto dílčích atributů práva na spravedlivý proces dle čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Fuxová proti České republice

Svým rozhodnutím ze dne 15. září 2015, zveřejněným dnes, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku odmítl stížnost, v níž stěžovatelka mimo jiné namítala porušení svého práva na respektování rodinného života ve smyslu článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech.

Tiskové prohlášení k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Atsaev proti České republice

Svým rozhodnutím ze dne 7. července 2015, zveřejněným dnes, Evropský soud pro lidská práva odmítl stížnost, v níž stěžovatel čečenské národnosti mimo jiné namítal, že jeho vydání do Ruské federace by bylo v rozporu s článkem 3 Úmluvy.

Tiskové prohlášení k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Vávrová proti České republice

Svým rozhodnutím ze dne 7. července 2015, zveřejněným dnes, Evropský soud pro lidská práva odmítl stížnost, v níž bylo napadáno rozhodnutí českého okresního soudu vydat stěžovatelce jako vypravovatelce pohřbu zůstavitelův majetek nepatrné hodnoty spočívající mimo jiné v majetkových podílech v sedmi neaktivních obchodních společnostech.

Strana 2/21

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová