obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh zákona ke splnění úkolu č. 5 Plánu legislativních prací vlády na rok 2017. Hlavním cílem návrhu je dostát mezinárodním a evropským závazkům a odstranit legislativní nedostatky zjištěné Výborem expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (MONEYVAL) v rámci čtvrtého kola hodnocení České republiky, které podle hodnotitelů ztěžují efektivní trestní postih praní špinavých peněz. V návaznosti na požadavky Výboru MONEYVAL se navrhuje zrušit trestné činy podílnictví a podílnictví z nedbalosti a všechny typy jednání pojímaných mezinárodními smlouvami a připravovaným návrhem směrnice o boji proti praní peněz prostředky trestního práva včlenit do jedné skutkové podstaty trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti a další formy trestné součinnosti, které bude přizpůsobena i skutková podstata trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti.

Dále návrh zákona obsahuje nezbytné změny trestních předpisů tak, aby bylo možné v brzké době ratifikovat Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulskou úmluvu), která je prvním mezinárodněprávním instrumentem zabývajícím se specificky domácím násilím a genderově podmíněným násilím a jejímž cílem je nulová tolerance k těmto formám násilí. Rovněž se navrhují změny v souvislosti se směrnicí Evropského Parlamentu a Rady 2017/541 o boji proti terorismu, například se rozšiřuje trestněprávní postih tzv. zahraničních bojovníků.

Návrh zákona také zajišťuje plnou implementaci závazků vyplývajících z Úmluvy Rady Evropy o počítačové kriminalitě (vyhlášené pod č. 104/2013 Sb.) a upravuje možnost nařídit předběžné uchování dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací pro účely trestního řízení. Návrh zákona rovněž přispívá k zajištění většího souladu české trestněprávní úpravy s dalšími mezinárodními úmluvami v oblasti trestního práva.

Zákon č. 40/2009 Sb.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová