obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Evropská úmluva o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli

(Štrasburk, 30. 11. 1964)

Datum vstupu v platnost: 22. 8. 1975

 

 

Smluvní strana

Datum vstupu v platnost

Poznámky*

 

 

 

Albánie

18/08/01

 

Belgie

22/08/75

V/P

Bosna a Hercegovina

30/03/95

 

Česká republika

11/07/02

V/P

Dánsko

 

 

Estonsko

 

V/P

Francie

22/08/75

V

Chorvatsko

15/12/94

 

Itálie

22/08/75

V/P

Lucembursko

23/12/76

V/P

Makedonie

01/07/94

 

Malta

 

 

Německo

 

 

Nizozemsko

01/01/88

V/P/Ú

Portugalsko

17/02/95

 

Rakousko

01/07/80

V/P

Řecko

 

P

Slovensko

22/10/03

V/P

Slovinsko

21/01/93

 

Srbsko a Černá Hora

29/05/01

Švédsko

28/05/79

V/P

Turecko

 

 

Ukrajina

29/12/95

 

 

*) V = výhrady; P = prohlášení; Ú = prohlášení o územní působnosti Úmluvy

 

 

Zdroj: internet – adresa: http://conventions.coe.int (ETS No. 051)


 

 

 

Evropská úmluva o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli

Rada Evropy

(Štrasburk, 30. 11. 1964)

č. 051 Sbírky Evropských úmluv (ETS)

sdělení MZV č. 75/2002 Sb. m. s.

 

Výhrady a prohlášení

ke dni 25. 9. 2002

(neoficiální překlad)

 

 

BELGie

 

Výhrada a prohlášení učiněné při uložení ratifikační listiny dne 21. září 1970 – or. fr.

 

Výhrady

 

Články 16, 17, 18, 19, 20 a 21

 

Vláda Belgického království nepřijímá ustanovení Části III.

 

Články 22, 23, 24 a 25

 

Vláda Belgického království prohlašuje, že úplný výkon bude odmítnut, pokud osoba, které se rozhodnutí týká, byla pravomocně odsouzena pro týž trestný čin příslušnými orgány třetího státu a pokud po odsouzení trest vykonává, již vykonala nebo od výkonu trestu bylo upuštěno.

 

Článek 37

 

Z důvodu zvláštního systému uplatňovaného mezi státy Beneluxu vláda Belgického království nepřijímá ustanovení odstavce 2 článku 37.

 

Prohlášení

 

Články 10, 11,12, 13, 14,

15, 22, 23, 24 a 25

 

Vláda Belgického království prohlašuje, že ustanovení Části II a Části IV se nebudou vztahovat na tresty uložené in absentia.

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Výhrada a prohlášení obsažené v ratifikační listině uložené dne 10. dubna 2002 – or. angl.

 

Výhrada

 

Článek 38

 

V souladu s článkem 38, odstavcem 1 Česká republika prohlašuje, že využívá výhrady umožněné v bodu 1 Přílohy k Úmluvě a nepřijímá ustanovení Úmluvy týkající se výkonu trestů (Část III Úmluvy – Výkon trestu) a jejich úplný výkon (Část IV – Odevzdání úplného výkonu trestu do dožádaného státu).

 

Prohlášení

 

Článek 29

 

V souladu s článkem 29, odstavcem 2 Česká republika prohlašuje, že bude vyžadovat, aby žádosti a průvodní doklady byly opatřeny překladem do češtiny nebo angličtiny nebo francouzštiny.

 

 

ESTONSKO

 

Výhrada a prohlášení obsažené v plné moci předané generálnímu tajemníkovi při podpisu dne 19. července 2001 – or. angl.

 

Výhrada

 

Článek 38

 

Podle článku 38, odstavce 1 činí Estonská republika výhradu, kterou prohlašuje, že nebude používat Části III a IV Úmluvy.

 

Prohlášení

 

Článek 29

 

Podle článku 29, odstavce 2 prohlašuje Estonská republika, že žádosti a průvodní dokumenty by měly být opatřeny překladem do angličtiny.

 

 

FRANCIE

 

Výhrada obsažená v dopise Ministerstva zahraničních věcí Francie ze dne 7. ledna 1965, který byl zaregistrován v generálním sekretariátě dne 8. ledna 1965, a potvrzená v listině o přijetí uložené dne 16. září 1968 – or. fr.

 

Články 10, 11, 12, 13, 14,

15, 22, 23, 24 a 25

 

Vláda Francouzské republiky potvrzuje, že využívá výhrady umožněné článkem 38, odstavcem 1 Úmluvy a její Přílohou, která umožňuje nepřijetí celé Části III (výkon trestu) a Části IV (odevzdání úplného výkonu trestu do dožádaného státu).

 

 

ITÁLIE

 

Výhrada a prohlášení obsažené v dopise stálého zástupce Itálie ze dne 28. června 1965, který byl zaregistrován v generálním sekretariátě dne 30. června 1965 – or. fr.

 

Výhrada

 

Články 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24 a 25

 

Italská vláda využívajíce článku 38, odstavce 1 a bodu 1 Přílohy prohlašuje, že Itálie nepřijímá ustanovení Úmluvy o výkonu trestů (Část III) nebo o jejich úplném výkonu (Část IV).[1]

 

Prohlášení

 

Článek 29[2]

 

Při podpisu a v souladu s ustanovením odstavce 2 článku 29 Úmluvy italská vláda prohlašuje, že si vyhrazuje právo vyžadovat, aby žádosti a podpůrné dokumenty byly opatřeny překladem do francouzštiny.

 

 

LUCEMBURSKO

 

Výhrady a prohlášení učiněné při uložení ratifikační listiny dne 22. září 1976 – or. fr.

 

Výhrady

 

Články 10, 11, 12, 13, 14,

15, 22, 23, 24 a 25

 

Využívajíce možnosti upravené v článku 38, odstavci 1 Úmluvy a její Příloze vláda Lucemburského velkovévodství prohlašuje, že ustanovení Části II a části IV se nebudou vztahovat na tresty uložené in absentia (článek 7, odstavec 2.c)

 

Články 16, 17, 18, 19, 20 a 21

 

Využívajíce možnosti upravené v článku 38, odstavci 1 Úmluvy a její Přílohy vláda Lucemburského velkovévodství nepřijímá ustanovení Části III.

 

Články 22, 23, 24 a 25

 

Využívajíce možnosti upravené v článku 38, odstavci 1 Úmluvy a její Přílohy vláda Lucemburského velkovévodství prohlašuje, že úplný výkon bude odmítnut, pokud osoba, které se rozhodnutí týká, byla pravomocně odsouzena pro týž trestný čin příslušnými orgány třetího státu a pokud po odsouzení trest vykonává, již vykonala nebo od výkonu trestu bylo upuštěno (článek 7).

 

Článek 37

 

Využívajíce možnosti upravené v článku 38, odstavci 1 Úmluvy a její Přílohy vláda Lucemburského velkovévodství nepřijímá ustanovení odstavce 2 článku 37.

 

Prohlášení

 

Článek 29

 

Využívajíce možnosti uvedené v odstavci 2 článku 29 vláda Lucemburského velkovévodství vyžaduje, aby žádosti a podpůrné dokumenty byly vyhotoveny v nebo opatřeny překladem do francouzštiny, němčiny nebo angličtiny.

 

 

NIZOZEMSKO

 

Výhrady a prohlášení obsažené v listině o přístupu uložené dne 30. září 1987 – or. angl.

 

Výhrady

 

Články 16, 17, 18, 19, 20 a 21

 

Nizozemské království nepřijímá ustanovení obsažená v Části III Úmluvy.

 

Články 22, 23, 24 a 25

 

Pokud jde o článek 7 Úmluvy, Nizozemské království prohlašuje, že úplný výkon nebude přijat, pokud osoba, které se rozhodnutí týká, již byla neodvolatelně souzena příslušnými orgány třetího státu pro týž trestný čin a pokud v případě odsouzení pro tento trestný čin pachatel svůj trest vykonává, již vykonal nebo od výkonu trestu bylo upuštěno.

 

Článek 37

 

Z důvodu zvláštního režimu mezi zeměmi Beneluxu Nizozemské království nepřijímá ustanovení odstavce 2 článku 37 Úmluvy.

 

Prohlášení

 

Článek 36

 

Nizozemské království přijímá uvedenou Úmluvu s Přílohou pro Království v Evropě.

 

Prohlášení učiněná při uložení listiny o přístupu dne 30. září 1987 – or. angl.

 

Článek 10, 11, 12, 13, 14, 15,

22, 23, 24 a 25

 

Pokud jde o článek 7, odstavec 2(c) Úmluvy: Ustanovení obsažená v Částech II a IV Úmluvy se nebudou vztahovat na případ odsouzení in absentia.

 

Článek 29

 

Pokud jde o článek 29, odstavec 2 Úmluvy: Nizozemské království vyžaduje, překlad do nizozemštiny, francouzštiny, angličtiny či němčiny všech dokumentů nesepsaných v některém z výše uvedených čtyř jazyků.

 

 

Rakousko

 

Výhrada a prohlášení obsažené v ratifikační listině uložené dne 1. dubna 1980 – or. angl. a německy

 

Výhrada

 

Články 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24 a 25

 

Rakousko nepřijímá ustanovení této Úmluvy týkající se výkonu trestů (Část III) či jejich úplného výkonu (Část IV).

 

Prohlášení

 

Článek 7

 

V případě trestných činů, které jsou porušeními předpisů týkajících se vývozu., dovozu, průvozu a určování kvót zboží (fiskální trestné činy), bude Rakousko provádět dohled pouze za podmínek stanovených v článku 7, odstavci 3.

 

Článek 29

 

Bez újmy článku 29, odstavce 3 musí být žádosti a průvodní dokumenty, které nejsou sepsány v němčině, francouzštině nebo angličtině, opatřeny překladem do jednoho z těchto jazyků.

 

 

ŘECKO

 

Prohlášení obsažené v dopise stálé mise Řecka ze dne 6. července 1994, který byl zaregistrován v generálním sekretariátě dne 7. července 1994 – or. fr.

 

Vláda Helénské republiky prohlašuje, že přístup Bývalé jugoslávské republiky Makedonie k úmluvám Rady Evropy, kterých je Helénská republika smluvní stranou, neznamená uznání Bývalé jugoslávské republiky Makedonie Helénskou republikou.

 

 

SLOVENSKO

 

Výhrada a prohlášení obsažené v ratifikační listině uložené dne 21. července 2003 – or. angl.

 

Výhrada

 

Článek 38

 

Slovenská republika využívá možnosti dané v článku 38 odst. 1 Úmluvy a vyhrazuje si právo podle bodu 3. Přílohy nepřijímat ustanovení článku 37 odst. 2 Úmluvy.

 

Prohlášení

 

Článek 27

 

Slovenská republika využívá možnosti dané v článku 27 odst. 4 Úmluvy a prohlašuje, že žádosti a všechna sdělení podle Úmluvy mají být zasílána  Ministerstvu spravedlnosti Slovenské republiky.

 

Článek 29

 

Slovenská republika využívá možnosti dané v článku 29 odst. 2 Úmluvy a prohlašuje, že žádosti a podpůrné dokumenty zasílané jejím orgánům mají být opatřeny překladem do slovenského jazyka. Pokud by však dožadující stát při zajišťování slovenského překladu narazil na nepřekonatelné překážky, mohou být dokumenty opatřeny překladem buď do angličtiny, anebo do francouzštiny.

 

 

Švédsko

 

Výhrada obsažená v ratifikační listině uložené dne 27. února 1979 – or. fr.

 

Články 16, 17, 18, 19, 20 a 21

 

Švédsko nepřijímá Část III Úmluvy (výkon trestů).

 

Prohlášení obsažená v dopise ministra zahraničních věcí Švédska ze dne 12. února 1979, který byl předán generálnímu tajemníkovi při uložení ratifikační listiny dne 27. února 1979  – or. fr.

 

Článek 27[3]

 

V souladu s článkem 27, odstavcem 4 bude Ministerstvo zahraničních věcí činit či přijímat žádosti a jiná sdělení.

 

Článek 29

 

Švédsko si vyhrazuje právo vyžadovat, aby žádosti a průvodní dokumenty sepsané v jazyce jiném než dánském, norském či švédském byly opatřeny překladem do švédštiny či angličtiny (článek 29, odstavec 2).

 

Článek 37

 

Ve vztazích mezi Švédskem na straně jedné a Dánskem, Finskem, Islandem či Norskem na druhé se bude Úmluva vztahovat pouze na spolupráci, která není v těchto zemích již upravena jednotným zákonodárstvím (článek 37, odstavec 3).[1]) Výhrada byla odvolána při uložení ratifikační listiny – or. fr.

[2]) Prohlášení bylo potvrzeno při uložení ratifikační listiny

[3]) Prohlášení bylo odvoláno dopisem ministra zahraničních věcí Švédska ze dne 6. listopadu 2000, který byl zaregistrován v generálním sekretariátě dne 24. listopadu 2000 – or. angl.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová