obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Seznam ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost

Sdělení
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 13. července 2004, č. j. 228/2003-Zn, publik. v částce 2/2004 SIS
podle § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,

a podle § 6 vyhl.ášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících,

ve znění pozdějších předpisů o vydání

seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost ve znění pozdějších doplňků a změn

publik. v částkách 1/2006 a 1/2007 SIS

V prvním oddílu seznamu jsou zařazeny ústavy (pracoviště) specializované pro znaleckou činnost ve smyslu § 21 odst.  1 citovaného zákona.

Ve druhém oddílu seznamu jsou za-řazeny vědecké ústavy, vysoké školy a instituce, od nichž mohou státní or-gány ve zvlášť obtížných případech požádat zpracování znaleckého po-sudku posudku za podmínek stanove-ných v ustanovení § 21 odst. 2 cito-vaného zákona.  V prvním oddílu sez-namu jsou zařa-zeny ústavy (praco-viště) specializované pro znaleckou činnost ve smyslu § 21 odst. 1 cito-vaného zákona.

Ve druhém oddílu seznamu jsou zařaze-ny vědecké ústavy, vysoké školy a orga-nizace, od nichž mohou státní orgány ve zvlášť obtížných případech požádat zpra-cování znaleckého posudku za podmínek stanovených v ustanovení § 21 odst. 2 ci-tovaného zákona.

Tím pozbývají platnosti:

- seznam ústavů publikovaný v částce 5, ročník 1986 Ústředního Věstníku ČSR (Sdělení z 27. června 1986, č. j. 20/86-Org)

- změny a doplňky seznamu ústavů: první doplněk publikovaný v částce 3, ročník 1988 Ústředního Věstníku (Sděle-ní z 16. března 1988, č. j. 20/88-Org), druhý doplněk publikovaný v částce 1, ročník 1990 Ústředního Věstníku (Sdě-lení z 9. března 1990, č. j. 68/90-Org), třetí doplněk publikovaný v částce 2, ročník 1993 Ústředního Věstníku (Sdě-lení z 9. dubna 1993, č. j. 159/93-OOD), čtvrtý doplněk publikovaný v částce 4, ročník 1995 Ústředního Věstníku (Sdě-lení z 1. června 1995, č. j. 110/95-OOD), pátý doplněk publikovaný   v částce 4, ročník 2000 Ústředního Věstníku (Sdě-lení z 10. listopadu 2000, č. j. 150/2000-OOD).

 

Rejstřík seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost
 

Oddíl I.

 

Bezpečnost práce

Doprava

Ekonomika

Elektronika

Elektrotechnika

Energetika

Hutnictví

Chemie

Kriminalistika

Kybernetika

Lesní hospodářství

Ochrana přírody

Paliva

Patenty a vynálezy

Písmoznalectví

Požární ochrana

Projektování

Pyrotechnika

Služby

Spoje

Stavebnictví

Strojírenství

Školství a kultura

Technické obory (různé)

Telekomunikací a pošt

Textilie

Tlumočnictví

Umělecká řemesla

Vodní hospodářství

Zařízení národní obrany a bezpečnosti

Zdravotnictví

Zemědělství

 

Oddíl II.

 

Automatizace

Biologie

Bezpečnost práce

Čistota ovzduší

Doprava

Drahé kovy (zkoušení pravosti a ryzosti)

Dřevařské inženýrství

Dřevo - zpracování

Ekologie

Ekonomika

Elektronika

Elektrotechnika

Energetika

Geodézie a kartografie

Geodézie, kartografie a geografie pro potřeby obrany státu

Geochemie

Geologické práce

Geologie

Geomatika

Historie

Hutnictví

Hydrologie

Chemie

Chemická odvětví (různá)

 

 

     Informačníí technologie

     Informatika

     Jaderná fyzika

     Jaderná chemie

     Keramika

     Klimatologie

     Koroze a ochrana proti korozi

     Krajinné inženýrství

     Kriminalistika

     Kultura

     Kybernetika

     Kůže a kožešiny

     Lesní hospodářství

     Lesní inženýrství

     Matematika

     Meteorologie

     Metrologie

     Obaly

     Ochrana ovzduší

     Ochrana přírody

     Ochrana přírody a životního prostředí

     Paliva

     Papír

     Patenty a vynálezy

     Pedagogické školství

     Písmoznalectví

     Polygrafie

     Potravinářství

     Požární ochrana

     Právní vztahy k cizině

     Projektování

     Psychologie

     Pyrotechnika

     Ropa - zpracování

     Sklo

     Služby

     Sociální vědy

     Spoje

     Společensko - vědní školství

     Sport

     Stavebnictví

     Strojní inženýrství

     Strojírenství

     Střelivo a výbušniny

     Školství

     Školství a kultura

     Technické obory (různé)

     Telekomunikace

     Telekomunikací a pošt

     Teologie

     Textilie

     Těžba

     Umělecká řemesla

     Umělecké školství

     Veterinární medicína

     Vodní hospodářství

     Výpočetní technika

     Výtvarné umění

     Zařízení národní obrany a bezpečnosti

     Zdravotnictví

     Zdravotnictví - ochrana veřejného zdraví

     Zemědělství

 

 

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová